Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Št. 478-13/2013-2 Ob-3875/13 , Stran 2851
Št. 478-13/2013-2 Ob-3875/13
Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Polzela za leto 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, tel. 03/703-32-00; faks 03/703-32-23, e-pošta: obcina.polzela@polzela.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: Predmet prodaje je poslovni prostor – lekarna, ki stoji na parc. št. 810/28, k.o. 992 Polzela (ID 6260805), v izmeri 111,80 m2, po izklicni ceni 111.800,00 EUR za celoto. Nepremičnina se nahaja v centru Polzele, v delu Zdravstvenega doma Polzela in je opredeljena kot stavbo zemljišče, znotraj ureditvenega območja urejanja prostora z oznako EUP 01 KPR PO – center Polzela in znotraj manjšega območja urejanja prostora z oznako MOPO05. Poslovni Prostor se lahko uporablja samo za lekarniško dejavnost, sprememba namembnosti ni dovoljena. Nepremičnina je oddana v najem do 31. 12. 2015; najemnik ima podeljeno koncesijo za opravljanje zasebne lekarniške dejavnosti. III. Vrsta pravnega posla – prodaja nepremičnine. IV. Pogoji javnega razpisa IV. a) Pogoji prodaje: 1. Predmetna nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. 2. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo ponudbe. 3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Polzela, št. 01373-0100004520, odprt pri Banki Slovenije. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo varščina brez obresti vrnjena najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. IV. b) Pogoji za predložitev ponudbe: 1. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež pravne osebe); – navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe ter ustrezno površino zemljišča; – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno predložiti: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – dokazilo o vplačani varščini, številko transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine. 2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo – do 29. 11. 2013. 3. Nepravočasne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo 29. 10. 2013, ob 11. uri, in ne bo javno. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja. 3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. 4. Občina Polzela lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. VI. Sklenitev pogodbe: 1. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroški davka na promet z nepremičnino ter notarski stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo. 4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. VII. Rok in naslov za predložitev ponudbe: Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov, do vključno 29. 10. 2013, do 10. ure. VIII. Kontaktna oseba prodajalca: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela, pri Magdi Cilenšek, tel. 03/703-32-00.
Občina Polzela

AAA Zlata odličnost