Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

Št. 31/2013 Ob-3864/13 , Stran 2830
Št. 31/2013 Ob-3864/13
Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, ki ga zastopa direktorica Sabina Drobnič, mag. farm., na podlagi 4. in 21. člena, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), 30. do 34. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) in sklepa Sveta zavoda z dne 30. 9. 2013, objavlja
javni razpis
za prodajo premičnin po postopku javne dražbe
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje (matična številka: 5108764, identifikacijska številka: SI92092683). 2. Opis predmetov prodaje, izklicna cena in najnižji znesek višanja Premičnina, rabljeno osebno vozilo VOLKSWAGEN GOLF 2.0, TDI 4 M, številka šasije WVWZZZ1KZBW076195, leto izdelave 2010, št. prevoženih kilometrov 43.231 (na dan 3. 10. 2013, ob 8.30). Izklicna cena: 14.798,00 EUR (z DDV) najnižji znesek zvišanja izklicne cene je 50,00 EUR. Davek na dodano vrednost po stopnji 22% je obračunan v izklicni ceni. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja premičnine, rabljenega motornega vozila se izvaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se sklene prodajna pogodba (Priloga IV). 4. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj bo moral kupnino plačati na transakcijski račun javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, zmanjšano za že vplačano višino varščine. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 28. 10. 2013, ob 11. uri, na dvorišču sedeža javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje. Dražitelji se morajo na dan dražbe najkasneje do 10.45 zglasiti na mestu, kjer bo potekala dražba in se izkazati z osebnim dokumentom. 6. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. 7. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 1.479,80 (10% izklicne cene), na podračun javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, številka: 01329-6030276276, odprt pri Upravi za javna plačila, sklic na številko: 00-92092683, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba«. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 16 dni po končani dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje. 8. Ogled predmeta javne dražbe: ogled premičnine (motornega vozila), ki je predmet dražbe je obvezen. Ogled je ob predhodni najavi na tel. 03/56-32-650, možen na dvorišču sedeža javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, od 14. 10. do 25. 10. 2013, od ponedeljka do petka, med 10. in 11. uro. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri Nataši Kukovič ali Mileni Kohne, tel. 03/56-32-650, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10. in 13. uro; e-pošta: uprava@zasavske-lekarne.si. 9. Opozorilo: prodajalec na podlagi objave javne dražbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine z uspelim dražiteljem. Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje oziroma pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi brez obrazložitve, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli dražiteljem je izključena. 10. Pravila javne dražbe: – dražbo vodi predsednik komisije, ki jo za to imenuje direktorica javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, ob prisotnosti preostalih članov komisije, – dražitelji pred pričetkom javne dražbe predložijo pooblaščeni osebi: – potrdilo o plačilu varščine za premičnino, ki je predmet dražbe, – zastopniki dražitelja predložijo pooblastilo, – številko transakcijskega računa in naziv imetnika računa za primer vračila varščine, – za motorno vozilo, ki je predmet dražbe lahko posamezni dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 50,00 EUR, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za motorno vozilo, ki je predmet dražbe, – dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno, – v primeru, da najvišjo izklicno ceno za motorno vozilo, ki je predmet dražbe, ponudi več kot en dražitelj, se končnega kupca med temi dražitelji določi z žrebom, – ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu z ostalimi člani komisije, – dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno določeno za motorno vozilo, ki je predmet dražbe, – javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje bo ponudnikom preko spletnih strani, na katerih je objavljena tudi razpisna dokumentacija, posredoval vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi z javno dražbo in postopkom. Zahteva za pojasnila se odda pisno najpozneje do 22. 10. 2013, do 13. ure. Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje bo na takšno zahtevo odgovoril najkasneje do 24. 10. 2013. Ponudniki postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije kontaktni osebi: Nataši Kukovič ali Mileni Kohne elektronski naslov: uprava@zasavske-lekarne.si Pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo objavljene na spletnih straneh, na katerih je objavljena tudi razpisna dokumentacija. Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije in so sami odgovorni za spremljanje navedenih spletnih strani, na katerih bo organizator objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila. Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi spremeni termin izvedbe javne dražbe. Spremembe, dopolnitve razpisne dokumentacije ter odgovori na morebitna vprašanja so sestavni del razpisne dokumentacije. Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje ni odgovoren za pojasnila, razlage ali dodatke, ki so bila ponudnikom morebiti dana v ustni obliki. – o izvedbi javne dražbe se vodi zapisnik, ki bo vseboval najmanj podatke o: – kraju, na katerem je javna dražba potekala, datumu in uri; – imenih članov komisije oziroma osebi, ki vodi javno dražbo; – predmetu dražbe; – izklicni ceni; – najnižjem znesku višanja; – imenih in priimkih dražiteljev oziroma njihovih zastopnikov oziroma pooblaščencev; – ugotovitvah o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pristopijo k dražbi, in – najvišji izklicni ceni in imenu oziroma firmi kupca ter o ugotovitvah, da je bil kupec pozvan k sklenitvi pogodbe, ali ugotovitvah, – da izklicna vrednost ni bila dosežena in javna dražba ni bila uspešna. – vsak ponudnikov poskus, da vpliva na obravnavo ponudnikov ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico njegovo izločitev. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije, ki vodi postopek. V času razpisa javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določenega ponudnika. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri. – zainteresirani dražitelji pošljejo javnemu zavodu Zasavske lekarne Trbovlje v nadaljevanju opredeljeno dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje, najkasneje do 13.30 dne 25. 10. 2013, označeno, kot izhaja iz Priloge V – Naslovnica. Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje odgovarja za morebitno založitev dokumentacije ali njeno napačno obravnavo, če ne bo označena, kot je zahtevano. – dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila: – Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik, v izvirniku ali overjeni kopiji, – Dokazilo o plačani varščini, – Dokazilo o ogledu premičnine, ki je predmet prodaje, v izvirniku ali overjeni kopiji – predloži se potrdilo iz Priloge II, – Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) dražitelja, – Parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe – Priloga III, – Obrazec – podatki o ponudniku in izjava, da sprejema razpisne pogoje, v izvirniku ali overjeni kopiji – Priloga IV. 11. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. 12. Prenos in izročitev premičnin: prenos in izročitev prodanega motornega vozila se opravi po plačilu celotne kupnine. 13. Davščine in ostali stroški Motorno vozilo je že bilo registrirano v Republiki Sloveniji, zato ni predmet obdavčitve z davkom na motorna vozila. Stroški prepisa vozila in vsi ostali stroški bremenijo kupca. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh: www.zasavske-lekarne.si, www.zagorje.si, www.hrastnik.si, www.trbovlje.si Priloge: – Priloga I: Izsek iz cenitvenega poročila – Priloga II: Potrdilo o ogledu nepremičnin – Priloga III: Vzorec prodajne pogodbe – Priloga IV: Obrazec – podatki o ponudniku in sprejemu pogojev dražbe – Priloga V: Naslovnica
Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje