Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3103. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Trebnjem, stran 9305.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 v nadaljevanju: ZPNačrt) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 111/07, 11/09 in 14/11) je župan Občine Trebnje dne 3. 10. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Trebnjem
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Trebnje določa način in postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Trebnjem (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet obdelave je območje obstoječega poslovnega kompleksa v Šentlovrencu v Občini Trebnje. Območje v Občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13) nosi oznako enote urejanja prostora ŠEN-004 IG in je opredeljeno kot gospodarska cona, za katero je predvidena izdelava OPPN.
Na območju ŠEN-004 IG so že zgrajeni upravna stavba s parkirišči, delavnice in proizvodne hale za izdelavo cementnih izdelkov ter skladiščni in povozni manipulativni platoji. Na podlagi investicijske namere je načrtovana legalizacija obstoječih poslovnih objektov.
3. člen
(dokumentacija, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN bodo temeljile na Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13), geodetskemu načrtu, izdelanem za območje obravnave, idejnih rešitvah in programskih izhodiščih, ki jih zagotovi investitor, ter na pridobljenih smernicah in analizi le-teh.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave OPPN.
4. člen
(okvirno območje OPPN)
Območje OPPN obsega površino v izmeri cca 148,08 arov ter vključuje naslednje parcelne številke:
– k.o. Prapreče: 795/5, 795/6, 795/15, 795/16, 797/9, 797/10, 799/4, 799/6;
– k.o. Mali Videm: 1127/13, 1127/7, 1057/10, 1135/1, 1135/2, 1046/1, 1046/2, 1046/3, 1046/4, 1046/5, 1049/2, 1049/3, 1049/6, 1049/12, 1049/14, 1040, 1044, 1042/1, 1042/2, 1042/3.
5. člen
(roki in postopek za pripravo)
Postopek priprave OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+-----------------+------------+-----------+
|Faza /      |Nosilec   |Rok    |
|aktivnosti    |      |izdelave  |
+-----------------+------------+-----------+
|Sprejem in    |Občina   |7 dni   |
|objava sklepa v |Trebnje   |      |
|Uradnem listu RS |      |      |
+-----------------+------------+-----------+
|Izdelava osnutka |izdelovalec |20 dni od |
|OPPN       |      |dneva   |
|         |      |potrditve |
|         |      |izhodišč  |
|         |      |za     |
|         |      |načrtovanje|
+-----------------+------------+-----------+
|Pridobitev    |izdelovalec |60 dni   |
|smernic     |      |      |
+-----------------+------------+-----------+
|Izdelava     |izdelovalec |60 dni po |
|dopolnjenega   |      |prejetju  |
|osnutka OPPN   |      |vseh    |
|         |      |smernic  |
+-----------------+------------+-----------+
|Javno naznanilo |Občina   |7 dni   |
|o javni     |Trebnje   |      |
|razgrnitvi in  |      |      |
|javni obravnavi |      |      |
|dopolnjenega   |      |      |
|osnutka OPPN;  |      |      |
|objava      |      |      |
|v svetovnem   |      |      |
|spletu in na   |      |      |
|krajevno     |      |      |
|običajen način  |      |      |
+-----------------+------------+-----------+
|Javna razgrnitev |Občina   |30 dni   |
|z javno     |Trebnje   |      |
|obravnavo v času |      |      |
|razgrnitve    |      |      |
+-----------------+------------+-----------+
|Priprava stališč |Občina   |10 dni   |
|do pripomb in  |Trebnje,  |      |
|predlogov    |izdelovalec |      |
+-----------------+------------+-----------+
|Sprejem stališč |občinski  |      |
|na seji     |svet    |      |
|občinskega sveta |      |      |
+-----------------+------------+-----------+
|Objava stališč v |Občina   |7 dni   |
|svetovnem spletu |Trebnje   |      |
|in na krajevno  |      |      |
|običajen način  |      |      |
+-----------------+------------+-----------+
|Izdelava     |izdelovalec |10 dni od |
|predloga OPPN na |      |potrditve |
|podlagi     |      |stališč do |
|sprejetih    |      |pripomb  |
|stališč     |      |      |
+-----------------+------------+-----------+
|Pridobitev mnenj |izdelovalec |60 dni   |
|k predlogu OPPN |      |      |
+-----------------+------------+-----------+
|Izdelava     |izdelovalec |15 dni po |
|usklajenega   |      |prejemu  |
|predloga OPPN  |      |vseh mnenj |
+-----------------+------------+-----------+
|Sprejem predloga |občinski  |      |
|na seji     |svet    |      |
|občinskega sveta |      |      |
+-----------------+------------+-----------+
|Objava odloka v |Občina   |15 dni   |
|Uradnem listu RS |Trebnje   |      |
+-----------------+------------+-----------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k predlogu OPPN:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
– RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto;
– Zavod za ribištvo Slovenije;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto;
– Slovenske železnice d.o.o.;
– Komunala Trebnje d.o.o.;
– JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto;
– Butan plin d.d.;
– Občina Trebnje.
Nosilci urejanja prostora morajo podati smernice v 30 dneh od podane vloge in mnenja v 30 oziroma 60 dneh od podane vloge. Če smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec OPPN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, se le-te pridobijo v istem postopku.
V fazi izdaje smernic nosilcev urejanja prostora, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, izda odločbo o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje ter v primeru izdelave okoljskega poročila, v zaključni fazi priprave akta, izda mnenje k okoljskemu poročilu.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Pripravljavec OPPN je Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Finančna sredstva za pripravo OPPN in morebitna strokovna gradiva zagotavlja naročnik in investitor Jože Gorec, Šentlovrenc 21, 8212 Velika Loka.
Načrtovalca OPPN, Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, je izbral investitor.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij. Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN. Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek. Po objavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni kompleks ŠEN-004 IG v Trebnjem v Uradnem listu Republike Slovenije, načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (šest izvodov) in digitalni obliki (en izvod), ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
8. člen
(končne določbe)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-21/2013
Trebnje, dne 3. oktobra 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost