Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3065. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček, stran 9232.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 25. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček
1. člen
Cene programov, ki jih izvaja Osnovna šola Šmarjeta – Vrtec Sonček znašajo mesečno na otroka:
+-------------------------+-------------------+
| Starostna skupina otrok | Cena programa v € |
+-------------------------+-------------------+
|    1–3 leta     |    397,02   |
+-------------------------+-------------------+
|     3–6 let     |    305,50   |
+-------------------------+-------------------+
2. člen
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 1,60 €. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Pri izračunavanju odsotnosti se upošteva dejanska odsotnost dni v mesecu.
3. člen
Cena programa za otroke, ki obiskujejo kombinirani oddelek, se obračunava glede na starost otrok. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po dopolnjeni starosti treh let.
4. člen
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v dohodkovni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju od neto povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Starši lahko uveljavljajo subvencijo – znižano plačilo vrtca, če pravočasno oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na krajevno pristojni Center za socialno delo. Vsak dohodkovni razred določa kakšen odstotek cene programa plačajo starši. Razliko do polne cene programa pokriva občina.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo 77 % cene programa.
5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarješke Toplice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo dodatno olajšavo oziroma rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otoka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Starši uveljavljajo rezervacijo s pisno vlogo, ki jo predložijo v vrtec, najpozneje petnajst dni pred načrtovano odsotnostjo.
Za uveljavitev rezervacije za otroka, morajo imeti starši otrok poravnane finančne obveznosti do Osnovne šole Šmarjeta – Vrtca Sonček.
Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda (višina plačila v  % od cene programa).
Poračun se izvede pri obračunu oskrbnine za mesec, v katerem se neprekinjena odsotnost zaključi.
To pravico lahko v breme proračuna Občina Šmarješke Toplice uveljavijo tudi starši s stalnim bivališčem v naši občini, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če je skladno z določitvami teh občin le-to možno uveljavljati.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmarješke Toplice po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarješke Toplice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programov, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila zaradi zdravstvenih razlogov.
Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve odsotnosti obračuna 30 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano plačilo uveljavljajo straši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom oziroma ustreznim zdravniškim dokumentom, ki ju predložijo vrtcu najkasneje 5. dan po končani odsotnosti.
7. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v redne oddelke, je za starše enaka ceni programa skupine, v katero je otrok vključen. Dodatne stroške, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (ure dodatne strokovne pomoči, stroški dela spremljevalcev gibalno oviranim otrokom, dodatni materialni stroški) krije občina.
Vrtec mora v roku enega meseca po vključitvi (ali pridobitvi odločbe) otroka s posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti Občino Šmarješke Toplice.
8. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora občina zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
9. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do 15. v mesecu.
10. člen
Delovni program vrtca traja 9 ur. Vsaka ura nad 9 ur prisotnosti otroka v vrtcu se staršem obračuna v vrednosti 4,50 €. Hkrati to velja tudi za vsako začeto uro prisotnosti otroka v vrtcu po poslovnem času.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2013 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sonček pri Osnovni šoli Šmarjeta št. 609-0012/2012-3 z dne, 25. 9. 2012.
Št. 602-0017/2013-3
Šmarjeta, dne 24. septembra 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti