Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3074. Odlok o spremembah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014, stran 9256.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 21. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 26/13) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
»Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupina kontov/OPIS         |     S2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   6.338.410|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   3.004.375|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.480.675|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   2.184.400|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    171.925|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    124.250|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |      100|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    523.700|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    395.450|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     1.900|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |    22.700|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    23.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    80.150|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    85.600|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |     5.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    80.600|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     2.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     2.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   3.245.935|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    707.000|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   2.538.935|
|   |proračuna iz sredstev Evropske unije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   6.497.462|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   1.020.925|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    323.867|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prisp. delodajalca za soc. varnost  |    51.275|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    625.783|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    20.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   1.147.925|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    179.586|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    671.000|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim org.      |    85.915|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    211.424|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   4.264.955|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   4.264.955|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    63.657|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |     8.000|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferji proračunskim|    55.657|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ (I. – |   –159.052|
|   |II.)                   |       |
|   |(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –159.052|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |    159.052|
|   |(VI.+VII.-VIII.-XI.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    10.000|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-31/2013
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2013
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti