Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3073. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2013, stran 9255.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 21. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 26/13) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
»Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina /podskupina kontov/OPIS          |   R 2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  4.637.312|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.092.077|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.493.896|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.184.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   183.246|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   124.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |    2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   598.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   469.931|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |   22.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   23.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   80.150|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   45.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   40.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    3.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    3.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.496.735|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   255.200|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  1.241.535|
|   |iz sredstev Evropske unije         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  4.819.161|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.106.384|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   308.676|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prisp. delodajalca za soc. varnost   |   48.974|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   728.734|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   20.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.224.635|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   176.116|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   729.900|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim org.       |   92.916|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   225.703|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.430.634|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.430.634|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   57.509|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   16.500|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferji proračunskim |   41.009|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ (I. –  |  –181.850|
|   |II.)                    |      |
|   |(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –181.850|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |   181.850|
|   |(VI.+VII.–VIII.–XI.)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   203.335|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-31/2013
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2013
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti