Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3034. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H), stran 9188.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.
Št. 003-02-8/2013-8
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-H)
1. člen
V Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) se v drugem odstavku 23. člena besedilo »tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom »četrtem in petem«.
2. člen
Za prvim odstavkom 65. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Uradna oseba na zahtevo vložnika, na podlagi njegovih navedb, izpolni predpisan ali drugače pripravljen obrazec vloge, razen obrazcev vlog v zvezi z javnimi razpisi. Vložnik s podpisom vloge jamči, da so podatki pravilni in resnični. Vlada z uredbo lahko določi upravne zadeve, v katerih uradna oseba ni dolžna izpolnjevati obrazca vloge na zahtevo vložnika, če bi to bistveno oviralo izvrševanje zakonskih pristojnosti organa ali uveljavljanje pravic in pravnih koristi drugih strank.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom »četrtem in petem«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
3. člen
V 69. členu se besedilo »tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom »četrtem in petem«.
4. člen
Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13 in 56/13 – ZŠtip-1) se začne uporabljati 1. januarja 2015.
Št. 030-01/13-2/9
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EPA 1314-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Polonca Komar l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti