Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3040. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ivančna Gorica, stran 9199.

Na podlagi določb 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) v povezavi z 2. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17I/91-I-ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/00 Odl. US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl. US: U-I-54/99-14, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11), 6. in 11. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04), drugega odstavka 4. člena Odloka o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik, št. 1/98, 3/04 in Uradni list RS, št. 50/12) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 29. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju: koncedent) s tem odlokom kot koncesijskim aktom določa predmet, območje in uporabnike gospodarske javne službe, pogoje, postopek in merila za podeljevanje koncesije in pogoje opravljanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica.
Odlok določa predvsem:
– predmet izvajanja javne službe,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošne pogoje za izvajanje koncesijske gospodarske javne službe,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– razmerje med koncedentom in koncesionarjem,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja za opravljanje gospodarske javne službe,
– pogrebne storitve na pokopališču,
– prenehanje koncesijskega razmerja.
II. PREDMET IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost je lokalna gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom in odlokom Občine Ivančna Gorica, ki določa pokopališko in pogrebno dejavnost ter tehničnimi pravili, kodeksi pristojnih organov Republike Slovenije in tem odlokom, ki obsega:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebnih storitev.
3. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališčih in so predvsem naslednje:
– prva ureditev groba,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– opravljanje izkopov posmrtnih ostankov umrlih,
– prekop grobov.
4. člen
Pogrebne storitve se izvajajo izven pokopališča, na pokopališču in v poslovilnem objektu (mrliški vežici) ter obsegajo:
– urejanje dokumentacije,
– priprava oziroma ureditev mrliške vežice ali drugega kraja, kjer pokojnik leži,
– prevoz pokojnika (po potrebi),
– skrb za organizacijo in izvajanje pogrebnih svečanosti,
– oskrba oziroma ureditev pokojnika (npr. upepeljevanje),
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
Koncesionar mora glede pogrebne svečanosti oziroma prenosa pokojnika od mrliške vežice ali drugega mesta, kjer pokojnik leži, upoštevati želje svojcev pokojnika in prepustiti spremstvo krste ali žare spremljevalcem, ki jih izberejo svojci (npr. prenos pokojnika prepusti lovskemu, gasilskemu ali drugemu pogrebnemu moštvu).
Pokopališka in pogrebna dejavnost zajema tudi druga opravila glede na krajevne običaje in potrebe.
III. POOBLASTILA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
5. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Ivančna Gorica, ki koncesijsko pogodbo sklene v imenu vseh upravljavcev poslovilnih objektov in pokopališč – krajevnih skupnosti. Pred sklenitvijo pogodbe občina o izbranem koncesionarju pisno obvesti svete krajevnih skupnosti.
6. člen
Javna služba pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica se podeli kot izključna pravica opravljati pokopališko in pogrebno dejavnost na naslednjih pokopališčih:
1. Ambrus
2. Krka
3. Leščevje
4. Muljava
5. Stična
6. Šentvid pri Stični
7. Višnja Gora
8. Zagradec
9. Ivančna Gorica.
Občina Ivančna Gorica kot koncedent lahko podeli eno koncesijo za več pokopališč ali za posamezno pokopališče iz prvega odstavka tega člena.
Kandidat sme predložiti zgolj eno ponudbo za posamezno pokopališče, v primeru skupne vloge pa sme biti ista oseba udeležena le pri eni vlogi za posamezno pokopališče.
S podelitvijo koncesije pridobi koncesionar izključno pravico opravljanja javne službe na območju in za dejavnost, za katero mu je bila podeljena koncesija.
Koncesionar opravlja koncesionirano javno službo v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
7. člen
Koncesionar je lahko pravna oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost oziroma samostojni podjetnik posameznik in izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije in ima za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ima poravnane vse davke in prispevke,
– ima poravnane vse finančne in druge obveznosti do koncedenta,
– predloži dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da ima potrebna znanja, izkušnje in potrebna potrdila za izvajanje dejavnosti,
– razpolaga z zadostnim številom usposobljenih delavcev (ustrezna znanja, izkušnje) za opravljanje razpisane javne službe,
– ima zadostne tehnične zmogljivosti za izvajanje razpisane javne službe,
– se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi ali občini,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.
8. člen
Koncesionar ima pri izvajanju javne službe po tem odloku zlasti naslednje obveznosti:
– zagotavljati storitve po tem odloku vsem pod enakimi pogoji, neprekinjeno in kvalitetno,
– nuditi storitve v skladu s ceno storitev,
– upoštevati tehnične, sanitarne ter druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– izdajati soglasja, določena s tem odlokom in zakonodajo,
– sestavljati cenike storitev in jih posredovati občinskemu svetu v sprejem,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– voditi evidenco umrlih in druge evidence, določene s tem odlokom, odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti in področno zakonodajo,
– poročati občini o izvajanju koncesije,
– omogočati nadzor nad opravljanjem javne službe,
– pri opravljanju storitev spoštovati krajevne običaje,
– opravljati druge naloge, določene s tem odlokom, zakonodajo, kodeksi stroke in drugimi veljavnimi predpisi.
Koncesionar odgovarja za škodo, ki jo sam ali njegovi zaposleni, zakrivi pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti po tem odloku.
IV. POSTOPEK ZA IZBIRO KONCESIONARJA
9. člen
Koncesionarja izbere Občina Ivančna Gorica po postopku, določenim s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije, na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– merila za izbor koncesionarja,
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije, v skladu s tem odlokom,
– rok za prijavo na razpis in način prijave,
– rok za izbiro koncesionarja,
– določbe v primeru neuspešnega javnega razpisa.
Ponudbe odpira in ocenjuje s strani župana imenovana tričlanska strokovna komisija, ki jo sestavljata dva predstavnika občine in en predstavnik upravljavca pokopališča. Strokovna komisija se imenuje za vsako pokopališče posebej, predstavnika občine pa sta lahko ista za vse komisije.
O izbiri koncesionarja odloči občina z upravno odločbo. Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo v obsegu in na način kot je določen v zakonu, tem odloku, koncesijski pogodbi, drugih predpisih in kodeksih ter v skladu z navodili občine.
10. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas štirih let. Veljati začne s podpisom obeh pogodbenih strank.
11. člen
Koncesionar mora za koncesijsko dejavnost voditi ločeno računovodstvo, na podlagi katerega koncedent opravlja nadzor.
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati Občini Ivančna Gorica letno poročilo o opravljenih storitvah za preteklo leto in plačati občini koncesijsko dajatev v višini najmanj treh odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem dejavnosti po tem odloku v preteklem letu.
Pristojni organ občine ima ob vsakem času pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja.
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost in pravilnost podatkov, posredovanih za izračun plačila za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva sestave zadnje bilance, v kateri je opredeljena koncesijska dejavnost.
12. člen
Koncesionar, ki je iz razlogov iz 22. in 23. člena tega odloka med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tem odloku, mora posredovati podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo, v tridesetih dneh po prenehanju izvajanja dejavnosti.
13. člen
Podrobnejše pogoje, plačilo in koncesijske dajatve se določijo v koncesijski pogodbi.
Sredstva iz 11. člena tega odloka so prihodek proračuna Občine Ivančna Gorica.
V. MERILA ZA IZBIRO KONCESIONARJA
14. člen
Merila za izbiro koncesionarja so:
– ponudbena cena pokopaliških storitev:
– najnižja kumulativna cena koncesioniranih storitev 40 točk,
– vsaka naslednja višja cena 5 točk manj;
– pisne reference:
– vsaka posamična pisna referenca 5 točk (za pokopališča na območju ene občine,
– velja ena referenca), vendar skupno največ 15 točk;
– višina koncesijske dajatve:
– 3 odstotke od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem pokopališke dejavnosti 5 točk,
– vsak naslednji celi višji odstotek dodatnih 5 točk, vendar skupno največ 15 točk.
V primeru enakega števila točk dveh ali več ponudnikov se s temi ponudniki lahko opravijo dodatna pogajanja.
Občina Ivančna Gorica si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar izmed ponudnikov, oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe, in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.
VI. KONCESIJSKA POGODBA
15. člen
S koncesijsko pogodbo koncesionar in občina uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem pokopališke dejavnosti, zlasti pa:
– dolžnost koncesionarja poročati občini o vseh dejstvih in okoliščinah, ki utegnejo vplivati na izvajanje dejavnosti po tem odloku na način in pod pogoji, določenimi v tem odloku,
– način nadzora s strani občine,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja dejavnosti po tem odloku,
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem dejavnosti po tem odloku,
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– način in roke plačil.
V primeru neskladja med določbami tega odloka in določbami koncesijske pogodbe, veljajo določbe tega odloka.
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.
VII. FINANCIRANJE
16. člen
Lokalna gospodarska javna služba po tem odloku se financira iz naslednjih virov:
– prihodki od plačil uporabnikov za opravljene storitve,
– dotacije in donacije,
– sredstva proračuna občine, katere mora potrditi pristojni organ občine pred uporabo za financiranje,
– drugi viri.
17. člen
Ceno storitev koncesionarja določa občinski svet na podlagi utemeljenega predloga koncesionarja in na predlog župana.
VIII. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
18. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem koncesijske dejavnosti,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
IX. NADZOR
19. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvajajo pristojne inšpekcijske službe in občinska uprava ali druga, s strani župana imenovana komisija.
Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom koncesionarja pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod ali drugo inštitucijo.
20. člen
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Napovedan nadzor se s strani občine napove najmanj deset dni pred izvedbo. Potekati mora tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma v poslovnem času koncesionarja.
O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik občine in predstavnik koncesionarja.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA IN ODVZEM KONCESIJE
21. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije v soglasju z občino,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom v režijo,
– zaradi stečaja, prenehanja koncesionarja in druge oblike po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
– drugi obrazloženi in utemeljeni razlogi, v skladu z zakonom.
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov.
Dotedanji koncesionar mora v primeru prenehanja koncesijskega razmerja pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije do dne, ko opravljanje dejavnosti v skladu s tem odlokom, odlokom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost v Občini Ivančna Gorica in zakonom prevzame drug izvajalec oziroma se opravljanje predmeta koncesije drugače uredi, vendar najdlje eno leto.
Zato lahko občina opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom začasno prevzame koncesijo na drugo osebo, preda dejavnost javni komunali ali prevzame v režijo s tem, da je dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih naprav in kadra.
22. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju se določijo v koncesijski pogodbi.
23. člen
Občina lahko koncesionarju odvzame ali razdre koncesijo v primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se kršitev ali v primeru neopravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
24. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe po tem odloku so:
– nepravočasen začetek opravljanja javne službe glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost,
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to ali so posledice nastopile ali ne,
– angažiranje podizvajalcev brez soglasja občine,
– uporaba cen, ki so drugače določene od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo,
– opustitev sklenitve zavarovanja po 18. členu tega odloka,
– koncesionar ne posreduje podatkov, potrebnih za izračun koncesnine (11. in 12. člen tega odloka),
– koncesionar ne omogoči vpogleda v dokumentacijo oziroma nadzora v skladu z 19. in 20. členom tega odloka,
– neplačilo koncesnine kljub pisnem opominu,
– druge kršitve veljavne zakonodaje, odloka ali koncesijske pogodbe.
25. člen
Koncesionar je dolžan nemudoma obvestiti občino o spremembi okoliščin, ki so pomembne za koncesijsko razmerje in pogodbo.
Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture, v roku 15 dni po nastali spremembi. Prav tako je v enakem roku dolžan obvestiti občino o vsaki okoliščini, ki bi lahko vplivala na izvajanje predmeta koncesije. Če koncesionar tega v roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes občine ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko občina odvzame koncesijo.
XI. VIŠJA SILA
26. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki nastanejo zaradi opravljanja koncesionirane dejavnosti v nepredvidljivih okoliščinah.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
XII. PRENOS KONCESIJE
27. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem občine.
V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar ob izrecnem soglasju občine sklene z drugim usposobljenim izvajalcem storitve javne službe po tem odloku pogodbo o začasni vzajemni pomoči, v okviru katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati v svojem imenu. Koncesionar odgovarja za storitve oziroma dejavnost, ki jih je opravil podizvajalec, kot da bi jih sam opravil.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z globo 1.700 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec:
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 8. člena tega odloka,
– ne posreduje podatkov v skladu z 11. in 12. členom odloka,
– ne sklene zavarovanja v skladu z 18. členom odloka,
– ne omogoči vpogleda v dokumentacijo (19. in 20. člen odloka).
Z globo 1.000 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2013-1
Ivančna Gorica, dne 25. septembra 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti