Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3054. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9215.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-21/2011
Koper, dne 4. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US in 57/12) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 3. 10. 2013 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 3016/8, 3364/2, k.o. Bertoki, pri nepremičnini s parc. št. 135, k.o. Koper, pri nepremičnini s parc. št. 2683/10, k.o. Koštabona, in nepremičnini s parc. št. 1000/2, k.o. Socerb, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 3016/8, 3364/2, k.o. Bertoki, pri nepremičnini s parc. št. 135, k.o. Koper, pri nepremičnini s parc. št. 2683/10, k.o. Koštabona, in nepremičnini s parc. št. 1000/2, k.o. Socerb, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-21/2011
Koper, dne 3. oktobra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-21/2011
Capodistria, 4 ottobre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 –ZLS-testo unico ufficiale 2, 27/2008 – Senteza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (102/04-ZGO-1-testo unico ufficiale 1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – modificato, 20/11 – Sentenza della CC e 57/12), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 3 ottobre 2013 ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
I.
Riguardo ai beni immobili insistenti sulla particella catastale n. 3016/8, 3364/2, c.c. Bertocchi, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 135, c.c. Capodistria, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 2683/10, c.c. Koštabona e al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1000/2, c.c. Socerb, tutte di proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II.
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili insistenti sulla particella catastale n. 3016/8, 3364/2, c.c. Bertocchi, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 135, c.c. Capodistria, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 2683/10, c.c. Koštabona e al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1000/2, c.c. Socerb.
III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-21/2011
Capodistria, 3 ottobre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti