Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3041. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj - Laze, Podsmreka in Trnovica«, stran 9202.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 29. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj-Laze, Podsmreka in Trnovica«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovodi Korinj-Laze, Podsmreka in Trnovica« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi vodovodnega omrežja,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s komunalno opremo,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
4. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje programa opremljanja obsega objekte, ki se bodo lahko priključili na nove vodovode Korinj-Laze, Podsmreka in Trnovica in je podrobneje opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI
5. člen
(komunalna oprema pred izvedeno investicijo)
Na območju opremljanja pred izvedbo projekta ni bila urejena vodooskrba oziroma ni bilo javnega vodovodnega sistema.
6. člen
(komunalna oprema po izvedeni investiciji)
Na območju opremljanja je predvidena izgradnja javnega vodovodnega omrežja vključno z vodohranom, črpališčem in ostalo vodovodno infrastrukturo. Podrobnosti so navedene v projektni dokumentaciji, ki je na voljo za vpogled na sedežu občine.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
(1) Skupni stroški za gradnjo vodovodnega sistema znašajo 934.538 EUR po cenah september 2013. Obračunski stroški so glede na skupne stroške znižani za pridobljena sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in tisti del vložka proračuna Občine Ivančna Gorica, ki si ga ta ne bo povrnila preko komunalnega prispevka. Obračunski stroški tako znašajo 105.696 EUR.
(2) Skupni in obračunski stroški za obstoječo vodovodno omrežje na območju so enaki 0 EUR.
8. člen
(časovni načrt)
(1) Predviden je naslednji časovni načrt izgradnje vodovoda Trnovica:
   – pridobitev lastninskih in drugih stvarnih
  pravic                      pridobljeno
  – izdelava projektne in tehnične
  dokumentacije                    izdelana
  – gradnja komunalne opreme            v letu 2014
  – tehnični pregled in izdaja uporabnega
  dovoljenja                   do konca 2014.
(2) Vodovod Podsmreka je že zgrajen, vodovod Korinj-Laze pa tik pred zaključkom (uporabno dovoljenje v oktobru 2013).
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Ivančna Gorica v dogovoru z upravljalci, delno tudi na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
        obračunskem območju
A(parcela) =  površina parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
        obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
        opreme
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne
        površine objekta na obračunskem območju za
        posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
        komunalnega prispevka
K (dejavnost) = faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta komunalne opreme
j =       posamezno obračunsko območje.
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine je Dpi:Dti = 0,3:0,7,
(3) Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 102/09 in 17/13).
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. V primeru, da parcela objekta ni določena oziroma ni znana, se pri odmeri kot velikost parcele upošteva stavbišče x 1,5.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za obstoječe objekte se podatek povzame iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS.
12. člen
(način plačila komunalnega prispevka)
(1) Občina bo zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za obstoječe objekte odmerila komunalni prispevek pred priključitvijo objekta na vodovodno omrežje.
(2) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki imajo na svojem posestvu poleg stanovanjskega objekta tudi objekte za kmetijsko rabo, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva samo parcela in neto tlorisna površina stanovanjskega objekta.
13. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški investicije iz 7. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za vodovodno omrežje znašajo 5,909 EUR/m2 parcele (Cpi) oziroma 7,997 EUR/m2 neto tlorisne površine (Cti).
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do dneva izdaje odločbe.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica.
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0012/2013-1
Ivančna Gorica, dne 25. septembra 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti