Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3044. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Novo jedro Višnje Gore, stran 9206.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je župan Občine Ivančna Gorica dne 16. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Novo jedro Višnje Gore
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Novo jedro Višnje Gore (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13; v nadaljnjem besedilu: OPN).
(2) Območje OPPN se nahaja med železniško progo in regionalno cesto. Ob jugozahodnem robu območja poteka vodotok. Območje je pozidano.
(3) S predvidenimi ureditvami se posega na naslednja območja varovanj:
– ohranjanje narave (potok Višnjica s poplavno ravnico)
– varstvo kulturne dediščine (arheologija, naselbinska dediščina).
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za urbanistično-arhitekturno zasnovo območja. Obstoječa cestna baza se odstrani. Ob regionalni cesti se nadaljuje urejanje novega jedra Višnje Gore, spodbuja se razvoj mestotvornih centralnih dejavnosti, predvsem oskrbnih, storitvenih in družbenih ter razvoj turizma (gostilne, hotel, apartmaji in podobno), dopustni so tudi večstanovanjski objekti. Z novimi dopolnitvami se prostor racionalno izrabi, tako, da se ohranijo dostop in možnost priključitve na gospodarsko javno infrastrukturo tudi nadaljnjim gradnjam in nepozidanih stavbnih parcelah. Zagotovi se oblikovanje parcel in objektov, pri katerem bosta upoštevani tipologija obstoječih kakovostnih objektov v soseščini. Vzdolž vodotoka se ohrani in ureja zeleni pas, zasajen z avtohtono obrežno vegetacijo.
2. člen
(območje urejanja)
(1) Območje urejanja je v velikosti približno 4,8 ha in obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot VIG-OPPNb na območju urbanističnega načrta Višnja Gora, po namenski rabi pa sodijo v območje centralnih dejavnosti – jedra naselij (CU), v jugozahodnem delu je ožji pas v območju zelene obvodne površine (ZDo) in celinske vode (VC), ne severnozahodnem delu je območje drugih prometnih površin – postajno območje (PO) in površine cest (PC).
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne strokovne podlage, se jih naroči naknadno na pobudo načrtovalca.
4. člen
(postopek priprave OPPN)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza:
– sklep župana o začetku priprave OPPN (september 2013);
– objava sklepa v Uradnem listu RS in svetovnem spletu (15 dni po podpisu sklepa s strani župana);
2. faza:
– izdelava osnutka OPPN (30 dni po prejemu geodetskega načrta);
– pregled osnutka OPPN s strani občine in posredovanje osnutka nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo smernic (15 dni);
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni);
– pridobitev odločbe glede izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (30 dni; v nadaljnjem besedilu CPVO);
3. faza:
– pregled in analiza smernic (15 dni po prejemu smernic);
– izdelava variantnih rešitev za posamezne prostorske ureditve (če bo potrebno), njihova primerjava s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika, ter izbor najustreznejše variante (15 dni);
4. faza:
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (45 dni);
– pregled dopolnjenega osnutka OPPN s strani občine in priprava gradiva za prvo obravnavo osnutka (10 dni);
– objava obvestila za javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi (7 dni pred začetkom javne razgrnitve);
– prva obravnava na odborih in na občinskem svetu;
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni);
5. faza:
– pregled pripomb in predlogov javnosti ter priprava stališč (15 dni po prejemu pripomb in predlogov);
– pregled predloga stališč s strani pristojnih odborov in občinskega sveta in potrditev stališč do pripomb in predlogov (45 dni);
6. faza:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov (30 dni po potrditvi stališč);
– pregled predloga OPPN s strani občine in posredovanje predloga nosilcem urejanja prostora s pozivom za izdajo mnenja (15 dni);
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni);
7. faza:
– izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po sprejemu mnenj nosilcev urejanju prostora);
– pregled usklajenega predloga OPPN s strani občine in priprava gradiva za drugo obravnavo (10 dni);
– posredovanje gradiva in druga obravnava na odborih in na občinskem svetu (20 dni);
8. faza:
– objava v Uradnem listu RS (15 dni po sprejemu na občinskem svetu);
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN (15 dni po objavi v Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica;
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje;
– Elektro Ljubljana, distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za planiranje in vodenje investicij, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
– SŽ – infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, 1001 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
(2) OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema poziva ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v roku 30 dni od podanega predloga. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku od prejema zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku, se jih v postopku vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelava OPPN se bo financirala iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Ivančna Gorica ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0004/2013
Ivančna Gorica, dne 16. septembra 2013
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti