Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3064. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šmarješke Toplice, stran 9230.

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 27. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 100/09 in 31/12), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 101/07 in 100/08) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 25. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Šmarješke Toplice.
2. člen
Vzdrževanje občinskih javnih cest obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega naslednja dela:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest,
– redno vzdrževanje cestnih objektov,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.
II. NAČIN OPRAVLJANJA REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST
3. člen
Obvezna gospodarska javna služba iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Šmarješke Toplice kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: predmet in območje izvajanja koncesije, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, sklenitev koncesijske pogodbe, druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
1. Predmet izvajanja koncesije
4. člen
Predmet koncesije je obvezna gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih javnih cest (v nadaljnjem besedilu: koncesija), ki jo predpisuje Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice, Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice.
5. člen
Vrsta vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja je določen s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
2. Območje izvajanja koncesije
6. člen
Koncesija se izvaja na občinskih javnih cestah v Občini Šmarješke Toplice, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom, ki ureja področje kategorizacije občinskih cest in na nekategoriziranih cestah, ki jih določi koncedent.
Seznam občinskih cest, za katere se podeli koncesija, se določi s koncesijsko pogodbo.
3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
7. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke in prispevke,
3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
4. da izkaže finančno usposobljenost,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
6. da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja,
7. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
8. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
9. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
8. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
4. Javna pooblastila
9. člen
Koncedent lahko za pripravo dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih, pooblasti koncesionarja.
Vrsta in obseg pooblastila se določi v koncesijski pogodbi.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
10. člen
Koncesija se podeli za obdobje do petih let. Čas trajanje koncesije se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Viri financiranja koncesije
11. člen
Sredstva za plačilo koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta in iz drugih virov.
7. Način plačila koncesionarja
12. člen
Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje koncesijska dajatev.
V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
8. Nadzor nad izvajanjem koncesije
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta, pristojna za ceste. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
9. Prenehanje koncesijskega razmerja
14. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
15. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi na portalu javnih naročil, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in razpiše strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan občine. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani.
16. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pismenih in ustnih informacij med razpisom.
17. člen
Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja področje javnih naročil.
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem odlokom določene pogoje.
Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi ali pa se koncesija podeli neposredno s pogodbo.
Strokovno komisijo za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan Občine Šmarješke Toplice.
18. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo tudi naslednji kriteriji:
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– predlog izvedbenega programa vzdrževanja,
– dosedanje izkušnje interesenta,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
19. člen
Koncesionarja izbere z upravno odločbo pristojni organ občinske uprave Občine Šmarješke Toplice na podlagi predloga strokovne komisije za vodenje postopka javnega razpisa in oceno ponudb.
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
20. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
11. Sklenitev koncesijske pogodbe
21. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
III. ORGANIZIRANJE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST
22. člen
Obvezna gospodarska služba iz drugega odstavka 2. člena tega odloka se zagotavlja skladno s predpisi o javnih naročilih in ostalo zakonodajo, ki ureja tovrstno področje.
IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Občinska uprava podeli koncesijo v roku enega leta od uveljavitve odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0029/2013
Šmarjeta, dne 24. septembra 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti