Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3070. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 – 1. rebalans proračuna 2013, stran 9252.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12, 19/13) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 30. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 – 1. rebalans proračuna 2013
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS, št. 103/12) se spremeni v naslednjih členih:
1. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|A  |BILANCA PRIHODKOV IN    |         |  v evrih |
|  |ODHODKOV          |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|I  |SKUPAJ PRIHODKI       |70+71+72+73+74+78|19.075.039 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |TEKOČI PRIHODKI       |     70+71 | 12.050.946|
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI       |         |10.874.851 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |700 Davki na dohodek in   |         | 9.533.185 |
|  |dobiček           |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |703 Davki na premoženje   |         |  891.740 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |704 Domači davki na blago in|         |  449.926 |
|  |storitve          |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI      |         | 1.176.095 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |710 Udeležba na dobičku in |         |  806.974 |
|  |dohodki od premoženja    |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |711 Takse in pristojbine  |         |   6.000 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |712 Denarne kazni      |         |  11.000 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |713 Prihodki od prodaje   |         |  40.480 |
|  |blaga in storitev      |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki |         |  311.641 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI     |         |  576.400 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |720 Prihodki od prodaje   |         |  476.400 |
|  |osnovnih sredstev      |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |722 Prihodki od prodaje   |         |  100.000 |
|  |zemljišč in neopredmetenih |         |      |
|  |dolg. sr.          |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|73 |PREJETE DONACIJE      |         |   1.350 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |730 Prejete donacije iz   |         |   1.350 |
|  |domačih virov        |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI     |         | 6.349.201 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |740 Transferni prihodki iz |         | 1.498.781 |
|  |drugih javnofinančnih    |         |      |
|  |institucij         |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |741 Prejeta sredstva iz drž.|         | 4.850.420 |
|  |proračuna iz sredstev    |         |      |
|  |proračuna EU        |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|78 |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE|         |  97.142 |
|  |UNIJE            |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |787 Prejeta sredstva od   |         |  97.142 |
|  |drugih evropskih institucij |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|II |SKUPAJ ODHODKI       | 40+41+42+43+45 |20.634.208 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|40 |TEKOČI ODHODKI       |         | 3.802.124 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |400 Plače in drugi izdatki |         |  718.887 |
|  |zaposlenim         |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |401 Prispevki delodajalcev |         |  129.835 |
|  |za socialno varnost     |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |402 Izdatki za blago in   |         | 1.985.402 |
|  |storitve          |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |403 Plačila domačih obresti |         |  60.000 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |409 Sredstva, izločena v  |         |  908.000 |
|  |rezerve           |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI      |         | 6.995.618 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |410 Subvencije       |         |  113.131 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |411 Transferi posameznikom |         | 3.124.061 |
|  |in gospodinjstvom      |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |412 Transferi neprofitnim  |         |  607.392 |
|  |organizacijam in ustanovam |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |413 Drugi tekoči domači   |         | 3.151.034 |
|  |transferi          |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI    |         | 9.542.856 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |420 Nakup in gradnja    |         | 9.542.856 |
|  |osnovnih sredstev      |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |         |  293.610 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |431 Investicijski transf.  |         |  172.000 |
|  |pravnim in fiz. osebam, ki |         |      |
|  |niso pror. uporabniki    |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |432 Investicijski transferi |         |  121.610 |
|  |proračunskim uporabnikom  |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |     I – II |–1.559.169 |
|  |(PRIMANJKLJAJ)       |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|B  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |         |      |
|  |NALOŽB           |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|IV |PREJETA VRAČILA DANIH    |  750+751+752 |  19.000 |
|  |POSOJIL IN PRODAJA     |         |      |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH    |         |      |
|  |POSOJIL           |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |750 Prejeta vračila danih  |         |  19.000 |
|  |posojil           |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |751 Prodaja kapitalskih   |         |     0 |
|  |deležev           |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|V  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |         |     0 |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV     |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |441 Povečanje kapitalskih  |         |     0 |
|  |deležev           |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|VI |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |     IV – V |  +19.000 |
|  |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |         |      |
|  |DELEŽEV           |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA     |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|VII |ZADOLŽEVANJE        |    500+501 |     0 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|50 |ZADOLŽEVANJE        |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |500 Domače zadolževanje   |         |     0 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|VIII|ODPLAČILA DOLGA       |    550+551 |  331.413 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA       |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|  |550 Odplačila domačega dolga|         |  331.413 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|IX |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   | I+IV+VII-II-V- |–1.871.582 |
|  |SREDSTEV NA RAČUNIH     |      VIII |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|X  |NETO ZADOLŽEVANJE      |    VII-VIII | –331.413 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|XI |NETO FINANCIRANJE      |   VI+IX-IXI | 1.559.169 |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
|XII |Stanje sredstev na računih |         | 2.082.994 |
|  |konec preteklega leta    |         |      |
+----+----------------------------+-----------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 ostajajo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-100/2013
Zagorje ob Savi, dne 30. septembra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti