Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Ob-3773/13 , Stran 2717
Ob-3773/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11; v nadaljevanju: ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis
za izbor večletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področjih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-VP-UM)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet in področja javnega razpisa Predmet večletnega projektnega razpisa, oznaka JPR-VP-UM, je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, likovnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2014 do 2017, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2014 do 2015. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 3. Cilji razpisa: sofinanciranje je namenjeno podpori večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, ter podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev. 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Uprizoritvene umetnosti so področje umetnosti, ki zajema različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti, lutkovno umetnost, eksperimentalne in raziskovalne gledališke prakse, ambientalno in ulično gledališče ter sodobni ples in fizično gledališče. Glasbene umetnosti so področje umetnosti, ki zajema vse zvrsti in oblike glasbene, baletne in glasbeno scenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Likovne umetnosti so področje umetnosti, ki zajema različne oblike, prakse in izraze likovne ustvarjalnosti, ki temeljijo na podobi in vključuje slikarstvo, kiparstvo, grafiko, ilustracijo, fotografijo, video, vse sodobne ustvarjalne in raziskovalne likovne prakse ter arhitekturo in oblikovanje. Intermedijske umetnosti so področje umetnosti, ki se navezuje na sodobne umetniške prakse, ki v raziskovanju novih izraznih možnosti in ob načelu spajanja (v nasprotju z analogno interdisciplinarnostjo in multimedijo) segajo preko meja etabliranih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, mejno pa pogosto segajo tudi na presečišče znanosti in umetnosti. V praksi se najbolj pogosto manifestira kot intermedijska instalacija, razstava in interaktivni performans ter intervencija v javnem prostoru. Večletni projekt (v nadaljevanju: projekt) je lahko štiriletni, ki bo izveden v obdobju 2014–2017, ali dvoletni, ki bo izveden v letih 2014 in 2015. Je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in izkazuje kontinuiteto delovanja. Je dostopen javnosti in bo izveden v obdobjih, določenih na posameznem razpisnem področju. Izvedba projekta na razpisnem področju »4-letni projekti« je zaključena enota, ki vključuje pripravo in realizacijo projekta. V primeru vsakoletne izvedbe projekta sta priprava in realizacija projektov v istem koledarskem letu, v primeru bienalne izvedbe projekta je lahko priprava projekta v drugem koledarskem letu kot realizacija projekta. Ministrstvo bo v razpisnem obdobju 2014–2017 na razpisnem področju sofinanciralo posamezne izvedbe projekta. Avtorski opus na razpisnem področju »2-letni projekti« je projekt, ki bo izveden v letih 2014 in 2015, z jasnim umetniškim konceptom avtorja, ki bistveno prispeva k raznolikosti gledališkega izraza. Avtorski opus obsega najmanj eno produkcijsko formo in vse dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme. Avtorski opus mladega avtorja na razpisnem področju »2-letni projekti« je projekt, ki bo izveden v letih 2014 in 2015, z jasnim umetniškim konceptom mladega avtorja, ki bistveno prispeva k umetniškemu razvoju in prepoznavnosti mladega avtorja. Avtorski opus mladega avtorja obsega najmanj eno produkcijsko formo in vse dejavnosti mladega avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme. Inkubator na razpisnem področju »2-letni projekti« je projekt, ki bo izveden v letih 2014 in 2015, namenjen podpori razvoja mladih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev. Vključuje sofinanciranje splošnih stroškov prostora, v katerem delujejo mladi ustvarjalci, ter osnovnih aktivnosti vsebinskega upravljanja tega prostora s strani mladih ustvarjalcev. Inkubator je projekt z jasnim umetniškim konceptom, ki povezuje mlade ustvarjalce in raznolike umetniške izraze, s poudarkom na uprizoritveni umetnosti, ter bistveno prispeva k izboljšanju pogojev dela, razvoju in uveljavljanju mladih ustvarjalcev. Produkcijska forma na razpisnem področju »2-letni projekti« je posamezna osnovna enota dvoletnega projekta Avtorski opus ali Avtorski opus mladega avtorja dostopna javnosti. Premierno bo realizirana v času trajanja projekta oziroma najkasneje do konca leta 2015. Udejanji se kot klasična produkcija na področju uprizoritvene umetnosti, katere rezultat je predstava/uprizoritev, ali kot druga umetniška produkcijska forma s področja uprizoritvene umetnosti (work in progress/process (WIP), predstavitev kot umetniško uprizoritveno dejanje, raziskava kot umetniško uprizoritveno dejanje, druge umetniške uprizoritvene forme, ki jih ni možno opredeliti kot klasično produkcijo – predstavo/uprizoritev). Avtor ali mladi avtor lahko v okviru večletnega projekta realizira eno ali več produkcijskih form. Upravičene osebe: – na razpisnem področju »4-letni projekti« so prijavitelji projektov, ki delujejo na razpisnih področjih ter so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zavodi in gospodarske organizacije), katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017, ter javni zavodi, ki v obdobju 2014–2017 ne bodo neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za to obdobje s strani Ministrstva; – na razpisnem področju »2-letni projekti« so prijavitelji projektov, ki delujejo na podpodročju razpisa ter so fizične osebe, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu, ali nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017, in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu. Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije ter so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne od organov oblasti, politike ali gospodarstva. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani na izvedbo projekta, – opredeljeni v prijavi prijavitelja, – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – dejansko nastali, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili, – niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta (dvojno financiranje). Razstavnina je avtorski honorar umetniku, ki javno predstavi svoja umetniška dela na razstavi ali drugem razstavnem ali performativnem dogodku. Ministrstvo ga uvršča med obvezne stroške na področjih likovnih in intermedijskih umetnosti in določa najnižje bruto obsege: najmanj 500,00 EUR za osebno razstavo iz tekoče produkcije, najmanj 1.500,00 EUR za pregledno razstavo in najmanj 3.000,00 EUR za retrospektivno razstavo. V primeru skupinske razstave se vsaj 15% pogodbene vrednosti nameni sodelujočim umetnikom za razstavnine. Finančna uravnoteženost projekta pomeni: – uravnoteženost upravičenih stroškov projekta z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti), – da so prihodki enaki odhodkom. Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane odhodke. 5. Razpisna področja Ministrstvo na razpisu razpisuje naslednji razpisni področji, podpodročja in projektne sklope: 5.1. Razpisno področje: »4-letni projekti«: 5.1.1. Podpodročje: Uprizoritvene umetnosti 5.1.1.1. Projektni sklop: Mednarodni festivali in platforme Projektni sklop »Mednarodni festivali in platforme« je namenjen sofinanciranju izvedbe mednarodnega festivala ali platforme, kar vključuje pripravo, organizacijo in realizacijo mednarodnega festivala ali platforme. 5.1.2. Podpodročje: Glasbene umetnosti 5.1.2.1. Projektni sklop: Organizacija glasbenih festivalov in koncertnih ciklov Projektni sklop je namenjen sofinanciranju organizacije glasbenih festivalov in koncertnih ciklov. Glasbeni festival je programsko zaokrožena celota koncertnih dogodkov v strnjenem večdnevnem časovnem obdobju. Koncertni cikel je programsko zaokrožena in kontinuirana serija koncertnih dogodkov v daljšem časovnem obdobju, ki ne presega obdobja koledarskega leta. 5.1.2.2. Projektni sklop: Glasbene nagrade, tekmovanja in delavnice Projektni sklop je namenjen sofinanciranju projektov podeljevanja glasbenih nagrad ter organizacije in izvedbe glasbenih tekmovanj in delavnic. 5.1.3. Podpodročje: Likovne umetnosti 5.1.3.1. Projektni sklop: Organizacija festivalov in bienalov v Sloveniji, Organizacija večletnih projektov v Sloveniji Projektni sklop je namenjen sofinanciranju na prepoznavni platformi zasnovanega likovnega festivala ali bienala, kar vključuje pripravo, organizacijo in realizacijo nacionalnega ali mednarodnega festivala ali bienala. Večletni kulturni projekt na področju likovnih umetnosti je programsko zaokrožena celota razstav (ciklus) s prepoznavno platformo, ki se realizira skozi daljše časovno obdobje s predstavitvami posameznih, vsebinsko in terminsko zaključenih enot enkrat letno. Pod sklop večletni kulturni projekti izjemoma sodijo tudi kompleksne, organizacijsko zahtevne razstave izkazanega nacionalnega ali mednarodnega pomena, ki se pripravljajo v soorganizaciji vsaj treh izvajalcev, ki so pravne osebe (od katerih je eden javni zavod), ter v obdobju 2014–2017 vključujejo vsaj dve izvedbi. 5.1.3.2. Projektni sklop: Likovne nagrade Projektni sklop je namenjen sofinanciranju strokovnih nagrad. Med strokovne nagrade na področju likovnih umetnosti sodijo priznanja posameznikom in skupinam za najvišje ustvarjalne dosežke na področju sodobne slovenske likovne umetnosti. O nagrajencih odloča izključno stroka prek posebnih strokovnih komisij na podlagi statuta ali pravilnika o nagradi. Izvedbo projekta organizira pravna oseba, ki izkazano deluje na nacionalni ravni. 5.1.4. Podpodročje: Intermedijske umetnosti 5.1.4.1. Projektni sklop: Organizacija festivalov Projektni sklop je namenjen sofinanciranju izvajalčeve produkcije in postprodukcije ter drugih slovenskih produkcij in postprodukcij na intermedijskem področju, vključno s spremljajočimi materiali in promocijo, kakor tudi prikazu tuje produkcije in postprodukcije gostujočih programskih enot iz zamejstva in tujine, pri čemer naj bi število slovenskih produkcij in postprodukcij dosegalo vsaj polovico vseh na festivalu prikazanih dogodkov. Referenčna prizorišča so predvsem tista, ki so se tradicionalno že uveljavila na področju sodobne umetniške (festivalske) produkcije in kot taka razpolagajo z medijskimi odzivi, ki presegajo lokalne razmere ter združujejo mednarodno priznane strokovnjake s področja intermedijske umetnosti, ki s svojimi referencami izkazujejo usposobljenost za najbolj zahtevne festivalske projekte. 5.2. Razpisno področje: »2-letni projekti«: 5.2.1. Podpodročje: Uprizoritvene umetnosti 5.2.1.1. Projektni sklop: Avtorski opus Projektni sklop je namenjen dvoletnemu sofinanciranju realizacije vsaj ene produkcijske forme in vseh dejavnosti avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme. Avtor lahko v okviru večletnega projekta realizira eno ali več produkcijskih form. 5.2.1.2. Projektni sklop: Avtorski opus mladega avtorja Projektni sklop je namenjen dvoletnemu sofinanciranju realizacije vsaj ene produkcijske forme in vseh dejavnosti mladega, perspektivnega in šele uveljavljajočega se, avtorja, ki so potrebne za realizacijo produkcijske forme. Mladi avtor lahko v okviru večletnega projekta realizira eno ali več produkcijskih form. 5.2.1.3. Projektni sklop: Inkubator Projektni sklop je namenjen dvoletnemu sofinanciranju splošnih stroškov prostora, v katerem delujejo mladi ustvarjalci, ter aktivnosti vsebinskega upravljanja tega prostora s strani mladih ustvarjalcev, ki povezujejo mlade ustvarjalce in raznolike umetniške izraze, s poudarkom na uprizoritveni umetnosti ter z namenom ustvarjanja razmer za razvoj in uveljavljanje mladih ustvarjalcev. 6. Pogoji za sodelovanje na razpisu 6.1. Pogoji za sodelovanje na razpisu na razpisnem področju »4-letni projekti«: 6.1.1. Splošni pogoji: Na razpis na razpisnem področju »4-letni projekti« se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 1. so organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na podpodročju razpisa, 2. so vsaj tri leta registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture in umetnosti, 3. da prijaviteljev javni kulturni program ni bil izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma ne bodo v tem obdobju s strani ministrstva pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta, 4. zagotavljajo dostopnost projekta javnosti, 5. so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2010 do vključno 2012, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do Ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija Ministrstva za leta 2010, 2011 in 2012), 6. prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je opredeljena na razpisnem področju, podpodročju in projektnem sklopu, 7. da so prihodki projekta enaki odhodkom projekta, 8. ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva od leta 2014 do vključno 2017, na razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev, 9. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1), 10. da isti projekt prijavlja le en prijavitelj, 11. da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2). Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 6.1.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu. Izpolnjevanje pogoja v alineji 2 se ugotavlja na osnovi dostopnih javnih evidenc, in sicer mora prijavitelj pogoj izpolnjevati na dan zaključka razpisnega roka. V primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku. 6.1.2. Posebni pogoji: 6.1.2.1. Podpodročje: Uprizoritvene umetnosti Na podpodročje uprizoritvene umetnosti se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: 1. da je prijavitelj v obdobju 2010–2012 organiziral vsaj en mednarodni festival ali predstavitveno platformo; 2. da prijavitelj v obdobju 2014–2017 prijavlja vsaj dve izvedbi mednarodnega festivala ali predstavitvene platforme; 3. da zaprošena vsota za eno izvedbo mednarodnega festivala ali predstavitvene platforme ne presega 70% celotne vrednosti ene izvedbe festivala ali platforme in obenem ne presega 40.000,00 EUR; 4. da na razpisno podpodročje uprizoritvene umetnosti prijavlja največ eno vlogo. 6.1.2.2. Podpodročje: Glasbene umetnosti Na podpodročje glasbene umetnosti se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: 1. da je prijavitelj v obdobju 2010–2012 organiziral vsaj dva projekta iz projektnega sklopa, ki ga prijavlja na razpis, pri čemer šteje, da je posamezni glasbeni festival trajal najmanj dva strnjena dneva oziroma da je posamezni koncertni cikel vključeval najmanj pet koncertnih dogodkov v posameznem koledarskem letu; 2. da prijavitelj v obdobju 2014–2017 prijavlja najmanj dve izvedbi glasbenega festivala ali platforme, v trajanju najmanj dveh strnjenih dni, oziroma štiri izvedbe koncertnega cikla, ki obsegajo najmanj pet koncertnih dogodkov, oziroma dve izvedbi projekta podelitve glasbene nagrade ali organizacije in izvedbe glasbenega tekmovanja ali delavnice; 3. da zaprošena vsota za izvedbo projekta iz projektnega sklopa »Organizacija glasbenih festivalov in koncertnih ciklov« na letni ravni ne presega 70% celotne vrednost projekta in hkrati 40.000,00 EUR; 4. da zaprošena vsota za izvedbo projekta iz projektnega sklopa »Glasbene nagrade, tekmovanja in delavnice« ne presega 70% celotne vrednosti projekta in hkrati 20.000,00 EUR; 5. da prijavitelj v primeru prijavljanja tekmovanja predloži priporočilo ustrezne izobraževalne (visokošolske), umetniške ali kulturne inštitucije ali referenčnega subjekta (mednarodno uveljavljenega strokovnjaka z referencami, ipd) ter sprejet pravilnik tekmovanja; 6. da na razpisno podpodročje glasbene umetnosti prijavlja največ tri vloge. 6.1.2.3. Podpodročje: Likovne umetnosti Na podpodročje likovne umetnosti se lahko prijavijo le izvajalci (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: 1. da so v obdobju 2010–2012 organizirali vsaj en festival oziroma bienale na nacionalni ali mednarodni ravni ali, da so v obdobju 2010–2012 organizirali vsaj dva projekta, vezana na večletno realizacijo na nacionalni ali mednarodni ravni (ciklusi, tematsko zaokroženi večletni projekti) ali, da so v obdobju 2010–2012 podelili vsaj eno nagrado s statusom strokovne nagrade na nacionalni ravni; 2. da v obdobju 2014–2017 načrtujejo vsaj dve izvedbi festivala oziroma bienala na nacionalni ali mednarodni ravni; 3. da zaprošena vsota za eno izvedbo festivala ali bienala ne presega 70% celotne vrednosti ene izvedbe festivala ali bienala in obenem ne presega 12.000,00 EUR 4. ali, da v obdobju 2014–2017 načrtujejo vsaj dve izvedbi večletnega projekta na nacionalni ali mednarodni ravni; 5. da zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti večletnega projekta in največ 10.000,00 EUR letni ravni; 6. ali, da v obdobju 2014–2017 načrtujejo podelitev vsaj dveh strokovnih nagrad na nacionalni ravni; 7. da zaprošena vsota za eno podelitev nagrade ne presega 70% celotne vrednosti ene podelitve nagrade in obenem ne presega 10.000,00 EUR, 8. da na razpisno podpodročje likovne umetnosti prijavlja največ dve vlogi. 6.1.2.4. Podpodročje: Intermedijske umetnosti Na podpodročje intermedijske umetnosti se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: 1. da je prijavitelj v obdobju 2010–2012 izvedel vsaj tri intermedijske festivale; 2. da prijavitelj v obdobju 2014–2017 prijavlja vsaj štiri izvedbe intermedijskega festivala; 3. da prijavlja festival, kjer število slovenskih produkcij in postprodukcij obsega vsaj polovico vseh na festivalu prikazanih dogodkov; 4. da zaprošena vrednost sofinanciranja festivala na letni ravni ne presega 70% celotne vrednosti festivala in ob enem ne presega 30.000,00 EUR; 5. da na razpisno podpodročje intermedijske umetnosti prijavlja največ eno vlog. 6.2. Pogoji za sodelovanje na razpisu na razpisnem področju »2-letni projekti«: 6.2.1. Splošni pogoji: Na razpis na razpisnem področju »2-letni projekti« se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 1. da prijaviteljev javni kulturni program ni bil izbrana na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017, 2. zagotavljajo dostopnost projekta javnosti, 3. so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2010 do vključno 2012, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do Ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je arhivirana dokumentacija Ministrstva za leta 2010, 2011 in 2012), 4. prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je opredeljena na razpisnem področju, podpodročju in projektnem sklopu, 5. da so prihodki projekta enaki odhodkom projekta, 6. ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva za leta 2014 in 2015, na razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev, 7. prijavljajo projekte s podpodročja uprizoritvene umetnosti, ki bodo premierno realizirani v času trajanja projekta oziroma najkasneje do konca leta 2015, 8. da se posamezen prijavitelj na ta razpis na tem razpisnem področju prijavlja samo enkrat in poda vlogo le za en projekt, 9. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1), 10. da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2). Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 6.2.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku. 6.2.2. Posebni pogoji: 6.2.2.1. Podpodročje: Uprizoritvene umetnosti Na podpodročje uprizoritvenih umetnosti se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje: 6.2.2.1.1. v projektnem sklopu »Avtorski opus« 1. da je prijavitelj samozaposlen v kulturi, vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu, 2. da je prijavitelj v obdobju 2010–2013 zasnoval in realiziral najmanj dve produkcijski formi, 3. da prijavlja v okviru projekta najmanj eno produkcijsko formo, lahko tudi več, 4. da zaprošena vsota za izvedbo projekta ne presega 70% celotne vrednosti projekta in obenem ne presega 40.000,00 EUR na letni ravni. 6.2.2.1.2. v projektnem sklopu »Avtorski opus mladega avtorja« 1. da je prijavitelj fizična oseba, 2. da prijavitelj v letu 2014 ne bo presegel starosti 30 let (letniki rojstva 1984 in mlajši), 3. da prijavlja v okviru projekta najmanj eno produkcijsko formo, lahko tudi več, 4. da zaprošena vsota za izvedbo projekta ne presega 20.000,00 EUR na letni ravni. 6.2.2.1.3. v projektnem sklopu »Inkubator« 1. da je prijavitelj fizična oseba ali da je prijavitelj nevladna kulturna organizacija, registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter deluje na podpodročju razpisa, 2. da prijavitelj, v primeru, da je fizična oseba, v letu 2014 ne bo presegel starosti 30 let (letniki rojstva 1984 in mlajši), 3. da prijavitelj v letih 2014 in 2015 razpolaga s prostorom za izvedbo projektnega sklopa »Inkubator«, 4. da zaprošena vsota za izvedbo projekta ne presega 85% celotne vrednosti projekta in obenem ne presega 25.000,00 EUR na letni ravni. 7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za kulturo. Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: 1. V primeru, če se prijavitelj prijavi na ta razpis z več vlogami kot jih določajo splošni ali posebni pogoji na posameznem prijavljenem razpisnem področju ali podpodročju, se vse vloge prijavitelja s tega razpisnega področja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih ali posebnih pogojev (kot neupravičene osebe). 2. V primeru, če več prijaviteljev prijavi na ta razpis isti projekt, se vloge prijaviteljev istega projekta zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe). 3. V primeru, da prijavitelj prijavlja projekt, ki je po svoji vsebini zastavljen interdisciplinarno, ga prijavitelj prijavi na področje, na katerem izpolnjuje posebne pogoje razpisa. Projekt v nadaljevanju ocenjujejo strokovne komisije področij, na katere projekt sega. Tak projekt je lahko sofinanciran z več proračunskih postavk, a le do višine, ki je določena na področju, podpodročju oz projektnem sklopu, na katerega se prijavitelj prijavlja. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača. 8. Razpisni kriteriji Projekt, prijavljen na projektni razpis, oznaka JPR-VP-UM, se ocenjuje s kriteriji. Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina prejetih točk. Najvišje možno število vseh prejetih točk za projekt je 100 točk, pri čemer je mogoče na razpisnem področju »4-letni projekti« prejeti največ 50 točk na osnovi splošnih razpisnih kriterijev in 50 točk na osnovi posebnih razpisnih kriterijev, vezanih na prijavljeno podpodročje in projektni sklop. 8.1. Razpisni kriteriji na razpisnem področju »4-letni projekti«: 8.1.1. Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), vendar skupaj največ 10 točk. ** Poslovne reference prijavitelja na področju izvajanja kulturnih projektov v obdobju 2010–2012 se preverjajo na podlagi javno dostopnih evidenc. 8.1.2. Posebni razpisni kriteriji: 8.1.2.1. Uprizoritvene umetnosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.1.2.2. Glasbene umetnosti: 8.1.2.2.1. Organizacija glasbenih festivalov in koncertnih ciklov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.1.2.2.2. Glasbene nagrade, tekmovanja in delavnice Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.1.2.3. Likovne umetnosti: 8.1.2.3.1. Organizacija festivalov in bienalov v Sloveniji, Organizacija večletnih projektov v Sloveniji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.1.2.3.2. Likovne nagrade Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.1.2.4. Intermedijske umetnosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obrazložitev točkovanja: Po posamezni alineji je mogoče prejeti največ 10 točk. Točke se dodelijo po sistemu: 10 in 9 točk = zelo dobro, 8 in 7 točk = dobro, 6, 5 in 4 točke = sprejemljivo, 3, 2 in 1 točka = manj sprejemljivo ter 0 točk = nesprejemljivo. 8.2. Razpisni kriteriji na razpisnem področju »2-letni projekti«: 8.2.1. Podpodročje: Uprizoritvene umetnosti 8.2.1.1. Razpisni kriteriji za projektni sklop »Avtorski opus«: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.1.2. Razpisni kriteriji za projektni sklop »Avtorski opus mladega avtorja«: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2.1.3. Razpisni kriteriji za projektni sklop »Inkubator«: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obrazložitev točkovanja: Po posamezni alineji je mogoče prejeti največ toliko točk, kot je zapisano v posamezni alineji v razdelku »število možnih točk«. Po posameznih alinejah se ocenjuje po sistemu od zelo dobro do nesprejemljivo, pri čemer pomeni največje število možnih točk za posamezno alinejo zelo dobro, najmanjše število možnih točk za posamezno alinejo, se pravi 1 točka, manj sprejemljivo, in 0 toč za posamezno alinejo nespremenljivo. 9. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanciranja Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za projekt, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu. Vsebinsko ovrednotenje izvedejo strokovne komisije za posamezna razpisna podpodročja. Z izvajalcem izbranega projekta na razpisnem področju »4-letni projekti« bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja razpisa. Z izvajalcem izbranega projekta na razpisnem področju »2-letni projekti« bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za obdobje trajanja razpisa. Izvajalec, fizična oseba, se lahko ob sklenitvi osnovne pogodbe odloči, da bo finančno poslovanje projekta zanj izvedla izbrana pravna oseba. V tem primeru bo sklenjena tripartitna pogodba med izvajalcem, financerjem in pravno osebo, kateri bo financer s soglasjem izvajalca nakazoval celotna pogodbena sredstva za izvedbo projekta. Izbrana pravna oseba mora izpolnjevati tretjo in deseto alinejo splošnih pogojev iz točke 6.2.1. razpisnega besedila. Tudi v primeru tripartitne pogodbe je odgovornost za izvajanje vseh pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, tudi za finančno transparentnost projekta, izključno na strani avtorja, prijavitelja (izvajalca) izbranega projekta. Ob letnem pozivu k predložitvi enot projekta za naslednje leto ali v primeru drugih objektivnih sprememb, ki vplivajo na pogodbeno razmerje, bodo z izvajalcem sklenjeni dodatki k pogodbi, v katerih bosta določena dokončen obseg projekta v posameznem letu in dokončna višina sredstev za izvedbo projekta v določenem letu ter opredeljene druge morebitne spremembe, vezane na izvedbo izbranega projekta in pogodbeno razmerje. Dokončna višina sredstev za posamezno leto se določi na podlagi pregleda realizacije pogodbe ter okvira sredstev, namenjenih razpisu v posameznem proračunskem letu. Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno obdobje trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne pogoje razpisa na razpisnih področjih. 10. Predvidena vrednost sredstev Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-VP-UM, je: 1. na področju »4-letni projekti« 850.000,00 EUR na letni ravni. Sredstva se zagotovijo z naslednjih proračunskih postavk: – 131075-uprizoritvene umetnosti, v predvideni višini 200.000,00 EUR, – 131077-glasbene umetnosti, v predvideni višini 400.000,00 EUR, – 131976-likovne umetnosti, v predvideni višini 150.000,00 EUR, – 131078-intermedijske umetnosti, v predvideni višini 100.000,00 EUR, 2. na področju »2-letni projekti« 200.000,00 EUR na letni ravni. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke 131075-uprizoritvene umetnosti. Ministrstvo bo na področju »4-letni projekti« v obdobju 2014–2017 v okviru razpisa, oznaka JPR-VP-UM, sofinanciralo največ 91 projektov, in sicer: – 12 na podpodročju uprizoritvene umetnosti, – 55 na podpodročju glasbene umetnosti, – 20 na podpodročju likovne umetnosti in – 4 na podpodročju intermedijske umetnosti. Ministrstvo bo na področju »2-letni projekti« v letih 2014–2015 v okviru razpisa, oznaka JPR-VP-UM, predvidoma sofinanciralo največ19 projektov. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena na področju razpisa »4-letni projekti« v proračunskih letih 2014, 2015, 2016 in 2017 ter na področju razpisa »2-letni projekti« v proračunskih letih 2014 in 2015 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih projektov, in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo. 12. Razpisni rok: razpis se prične 4. 10. 2013 in se zaključi 4. 11. 2013. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo projektnega razpisa, oznaka JPR-VP-UM, – prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog). Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce, – obvezne priloge k prijavnim obrazcem, – izpolnjene prijavne obrazce dodatno tudi v Wordovi datoteki. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-VP-UM. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 14. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 4. 11. 2013, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti, z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-VP-UM, z navedbo razpisnega področja (»4-letni projekt« ali »2-letni projekt«), razpisnega podpodročja (npr. Uprizoritvene umetnosti) in projektnega sklopa (npr. Mednarodni festivali in platforme). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež) oziroma v primeru, ko je prijavitelj fizična oseba, ime in priimek ter naslov. 15. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 4. 11. 2013 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. Izvajalec se lahko prijavi na razpis JPR-VP-UM tudi, če se je prijavil na razpis za izvajalca javnih kulturnih programov z oznako JPR-PROG-2014-2017. V primeru, da se je izvajalec prijavil tudi na razpis za izvajalca javnih kulturnih programov z oznako JPR-PROG-2014-2017 in bil na njem izbran, se njegova vloga na tem projektnem razpisu z oznako JPR-VP-UM zavrže. 16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 13. 11. 2013, ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. Opozorilo! Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR-VP-UM, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, oznaka JPR-VP-UM, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva. 17. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: – uprizoritvene umetnosti: Vesna Jurca – Tadel, tel. 01/369-59-63, e-pošta: vesna.jurca-tadel@gov.si, – glasbene umetnosti: Peter Baroš, tel. 01/369-58-43, e-pošta: peter.baros@gov.si, – likovne umetnosti: Judita Krivec Dragan, tel. 01/369-59-40, e-pošta: judita.krivec-dragan@gov.si, – intermedijske umetnosti: dr. Matjaž Šekoranja, tel. 01/369-59-57, e-pošta: matjaz.sekoranja@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale 15. 10. 2013 v prostorih ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju (ob 9. uri za glasbeno, ob 10. uri za intermedijsko, ob 11. uri za likovno in ob 12. uri za uprizoritveno umetnost). 18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 13.
Ministrstvo za kulturo RS