Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Ob-3777/13 , Stran 2775
Ob-3777/13
Republika Slovenija, Ministrstvo kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec), na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) v povezavi z drugim odstavkom 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS, Uradni list RS, št. 34/11, 42/12/, 24/13) objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena – Grad Turjak (EŠD 790)
I. Naziv in sedež organizatorja Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, katere del je predmet oddaje v najem, je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, ki je tudi organizator javnega zbiranja ponudb. II. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine Predmet oddaje v najem je del nepremičnine, ki sodi v kompleks kulturnega spomenika Grad Turjak (EŠD 790), in sicer obnovljeni del stavbe (južni in zahodni trakt, v skupni izmeri 1961,54 m2, razen grajske kapele) z ID znakom 1711-1949-1, brez naslova, ki v naravi predstavlja del gradu Turjak in notranje dvorišče, na zemljiški parceli z ID znakom 1711-1/0-1. Prostori se oddajajo neopremljeni. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 1.700,00 EUR. Plačilo mesečne najemnine v predvidenem roku, je bistvena sestavina pogodbe. III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Zavezujoča ponudba mora biti pisna, v slovenskem jeziku in mora vsebovati: – ponudbo (PR-1); – razvojni program s predvidenimi prilogami (PR-2); – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanju ponudnika oziroma vseh njegovih zakonitih zastopnikov oziroma pooblastilo najemodajalcu, da za te namene pridobi informacije o njihovi nekaznovanosti (PR-3); – izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež (velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike), oziroma pooblastilo najemodajalcu, da za te namene pridobi informacije (PR-4); – potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima ponudnik sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ponudnik s sedežem v tujini mora predložiti še potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati (PR-5); – izjavo ponudnika, da bo od sklenitve pogodbe in ves čas njenega trajanja zagotavljal ustrezno kadrovsko usposobljenost za vodenje po predmetu najema in izjavo, da bo grad razen v primeru izjemno neugodnih vremenskih razmer oziroma morebitnih izvajanj investicij najemodajalca, odprt vse dni v letu (PR-6); – izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan ter žigosan (če ponudnik za poslovanje uporablja žig) osnutek najemne pogodbe (PR-7); – potrdilo o pravočasno plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet oddaje v najem in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine (PR-8). IV. Varščina Ponudniki morajo najpozneje do ponedeljka, 21. 10. 2013 do 12. ure plačati varščino v višini ene izhodiščne mesečne najemnine, in sicer 1700,00 evrov na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na 18 33405-7103018-13115613, PP 131156 – Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja (kulturni spomeniki) z navedbo “Plačilo varščine – Ponovno javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela gradu Turjak”. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v prvo mesečno najemnino, drugim ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javnem zbiranju ponudb, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javnega zbiranja ponudb na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni mesečni najemnini za najem predmetne nepremičnine. Ponudba veže ponudnika do zaključka javnega zbiranja ponudb in ponudnik do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. V. Pogoji najema Nepremičnina se oddaja za dobo 5 let od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja, ki bo možno le, če bo podaljšanje skladno s takrat veljavno zakonodajo. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Najem bo potekal skladno z razvojnim programom najboljšega ponudnika. Najemnik mora zagotoviti odprtost kulturnega spomenika vse dni v tednu, razen v primeru izjemno neugodnih vremenskih razmer oziroma morebitnih izvajanj investicij najemodajalca. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča oziroma davka, ki bi bil uveden namesto tega, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist lastnika. Najemnik je dolžan skrbeti tudi za urejenost, košnjo in vzdrževanje notranjega dvorišča in neposredne okolice tik ob gradu Turjak. Najemnik je v zimskem času dolžan na primerni temperaturi ogrevati celotno nepremično, v izogib poškodbam na kulturnem spomeniku zaradi zmrzali in nizkih temperatur. Najemnik ni upravičen do povrnitev kakršnihkoli vlaganj niti ne pridobi kakršnihkoli pravic na spomeniku na podlagi vlaganj. Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od prevzema nepremičnine, če ni drugače določeno. Najemnik nima pravice oddati nepremičnine v podnajem. Najemnik mora omogočiti prost dostop izvajalcem in obiskovalcem bogoslužja v grajski kapeli znotraj kompleksa gradu Turjak. Najemnik bo najemnino poravnaval v roku največ 30 dni po uradnem prejemu računa, ki ga bo ministrstvo izstavilo vsak peti dan v mesecu, za pretekli mesec, s plačilom na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na 18 33405-7103018-13115613, PP 131156 – Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja (kulturni spomeniki). VI. Posebni pogoji najema Najemnik se bo moral z najemno pogodbo zavezati, da bo kulturni spomenik ohranjal in varoval skladno s kulturnovarstvenimi določili. Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturno varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Najemnik se bo moral z najemno pogodbo zavezati, da bo z ustrezno zaščitno gradbiščno ograjo ogradil še neobnovljeni del gradu Turjak, z namenom zaščite in preprečitve dostopa obiskovalcem prenovljenega dela gradu. VII. Način oddaje javne ponudbe in rok Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno po pošti ali v času uradnih ur prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem dela kulturnega spomenika državnega pomena grad Turjak (EŠD 790) – Ne odpiraj«, na zadnji strani ovojnice pa z obveznim nazivom in naslovom ponudnika. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na pošti priporočeno oddane ali v času uradnih osebno predane v vložišču ministrstva do vključno 21. 10. 2013. VIII. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sredo, 23. 10. 2013 ob 10. uri, v sejni sobi v tretjem nadstropju Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Prepozno in nepopolno ponudbo bo najemodajalec skladno z 37. členom USPDSLS izločil in o tem obvestil ponudnika. Kolikor bo v ponudbi ponujena najemnina nižja od izhodiščne najemnine iz II. točke razpisa, bo ponudba prav tako izločena. Komisija najemodajalca bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 30 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico, da bo najugodnejšega ponudnika izbralo na podlagi naslednjih meril. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki ga bo najemnik izvajal v prostoru najema. 1. Merilo: višina najemnine, skupaj do 60 točk (Najvišje možno število točk je 60, ocenjevalo pa se bo tako, da bo ponudniku, ki ponuja najvišjo najemnino dodeljeno 60 točk, preostalim ponudnikom z nižjo ponudbo pa po naslednji formuli: število točk = X/Y x 60, pri čemer je X ponujena najemnina posameznega ponudnika, Y pa najvišja ponujena najemnina. 2. Merilo: kvaliteta razvojnega programa (jasno določene, izvedljive in ustrezne aktivnosti za povečanje prepoznavnosti kulturnega spomenika in njegovo popularizacijo) skupaj do 40 točk, in sicer za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Najvišje skupno število točk je 100. Izbrana bo ponudba, ki bo pri ocenjevanju dosegla najvišje število točk. Če je več ponudnikov ocenjeno z najvišjim številom točk, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Najemodajalec lahko postopek oddaje nepremičnin v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb. IX. Informacije: vsa pojasnila, dokumentacijo in obrazce dobite na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, pri Metki Smrdel, e-pošta: metka.smrdel@gov.si. Razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo.
Ministrstvo kulturo

AAA Zlata odličnost