Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3004. Odlok o spremembah – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2014, stran 9089.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – prečiščeno besedilo, 14/13 popr. in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sežana za leto 2014 se določa v višini 18.949.401 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2014 določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |    EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 17.948.901|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 12.195.658|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 8.685.721|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 6.893.821|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           | 1.351.400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  440.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   | 3.509.937|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    | 2.736.937|
|   |premoženja                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   7.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   30.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   20.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  716.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)        | 1.331.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |  231.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     | 1.100.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730)           |    800|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |    800|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740 +741)       | 4.180.818|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki od drugih      | 1.422.461|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 2.758.357|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)  |  240.125|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |  240.125|
|   |institucij                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 18.504.735|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    | 4.612.468|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    | 1.034.930|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  157.620|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      | 3.135.566|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |  187.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   97.352|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 5.839.253|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  177.135|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom| 2.809.447|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  266.706|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      | 2.585.965|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         | 7.465.025|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 7.465.025|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)      |  587.989|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   50.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  537.989|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI      |  –555.834|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    500|
|75  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |    500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V. 44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441)              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |    500|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             | 1.000.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                | 1.000.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           | 1.000.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)            |  444.666|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |550 Odplačilo domačega dolga        |  444.666|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     |     0|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  555.334|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) =  |  555.834|
|   |III.                    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU     |     0|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
                                «
2. člen
V 3. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo 40.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-7/2013-9
Sežana, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.