Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3012. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 9134.

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 2. oktobra 2013 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je v septembru 2013 pod št. projekta 2013/OPPN-016 izdelal Urbis d.o.o. Maribor.
II.
Ureditveno območje OPPN se nahaja ob regionalni cesti RII-447/0367 Žalec–Šempeter v osrednjem delu naselja Šempeter v Savinjski dolini in obsega zemljišča parc. št. 434/4 in 434/7, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS Šempeter v Savinjski dolini. Javna razgrnitev bo trajala od 14. 10. do 13. 11. 2013. V času javne razgrnitve bo dne 23. 10. 2013 ob 16. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Šempeter v Savinjski dolini.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2013
Žalec, dne 2. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.