Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 13/0391 Ob-3815/13 , Stran 2790
Št. 13/0391 Ob-3815/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Sklepa Občinskega sveta Občine Markovci z dne 6. 4. 2011 Občina Markovci objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. 2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, in sicer nepremičnina: parc. št. 289/13, gozd, v izmeri 1967 m2 in parc. št. 270/3, gozd, v izmeri 32 m2, obe k.o. (416) Nova vas pri Markovcih, skupna površina 1999 m2 (parceli se prodajata kot celota). Nepremičnina, ki je predmet prodaje, leži v poselitvenem območju z oznako P13-O1/1 obrtna cona – območje, ki je namenjeno proizvodnim dejavnostim in je stavbno opremljena. Za isto območje bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt, ki bo vključeval interese bodočih investitorjev. Na nepremičnini, ki je predmet prodaje, je potrebno upoštevati 6. točko 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Markovci – spremembe in dopolnitve 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/08), ki določa 10-metrski varovalni pas gozda. V skladu s to določbo morajo biti stavbe odmaknjene 10 m, ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, pa morajo biti odmaknjeni od mej gozdnih parcel, ki mejijo na predvideno obrtno cono, vsaj 1 m. 3. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša 21,00 €/m2. V ceno nepremičnine ni vključen 22% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. Parcela je oproščena plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. 4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu videno – kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo podale izjavo, da bodo pričele z gradnjo objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe in ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Markovci, št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika; c) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine; – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe); – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register; – izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – izjavo, da bo investitor pričel z gradnjo objekta v obdobju dveh let po sklenitvi kupoprodajne pogodbe; – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe; – izjavo, da se bo v novozgrajenem objektu vršila okolju prijazna dejavnost z opisom dejavnosti v skladu z okoljskimi standardi in prostorskim planom občine; – izjavo o vezanosti na ponudbo do 30. 11. 2013; d) ponudnik bo o izbiri pisno obveščen s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo; f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine bo določilo o odkupni pravici v korist občine, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa nepremičnine z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni (določilo o predkupni pravici); g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 6. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. 7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 21. 10. 2013, do 12. ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine OC Novi Jork – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. 9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci. Če je med ponudniki več občanov Občine Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo. 11. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba) je komisija ne bo upoštevala. 12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta marinka.kolenko@markovci.si. 13. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.
Občina Markovci