Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3023. Sklep o cenah vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid, stran 9139.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 23. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid z oddelki znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
– za dnevni program I. starostne skupine 399,06 EUR;
– za dnevni program II. starostne skupine 321,33 EUR;
– za dnevni program kombiniranega oddelka 350,80 EUR;
– za poldnevni program II. starostne skupine 266,05 EUR;
– za poldnevni program kombiniranega oddelka 287,51 EUR.
2. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 33,39 EUR mesečno oziroma 1,59 EUR na dan pri celodnevnih programih ter 12,39 EUR mesečno oziroma 0,59 EUR na dan pri poldnevnih programih. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka.
3. člen
Cene iz 1. in 2. člena tega sklepa se letno usklajujejo, in sicer:
– stroški dela skladno z gibanjem stroškov dela, z upoštevanjem normativov in drugih predpisov, ki urejajo stroške dela v predšolski vzgoji,
– materialni stroški in stroški živil skladno z gibanjem inflacije ter z upoštevanjem normativov za organizacijo predšolske dejavnosti; če posamezni strošek za 20 ali več procentov presega rast inflacije, se lahko upošteva dejanski vpliv tega stroška (npr.: elektrika, ogrevanje).
Za izdajo sklepa o usklajevanju cen je pooblaščen župan. Sklep se objavi na spletni strani Občine Kobarid.
4. člen
Cene storitev, ki niso zajete v tem sklepu, vrtec oblikuje samostojno, potrjuje pa jih Svet zavoda.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid (Uradni list RS, št. 5/13).
6. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2013.
Št. 032-01/2013
Kobarid, dne 26. septembra 2013
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.