Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2013, stran 9086.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 in 46/13), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF in 104/12) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2013 (Uradni list RS, št. 22/13) se spremeni 2. člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |      v €|
|   |IN ODHODKOV               |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           | Proračun leta|
|                        |      2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  5.347.405,78|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.352.644,43|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.941.159|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček     |   2.714.166|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    133.610|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |     93.383|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   411.485,43|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki   |   347.093,43|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     2.500|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     5.300|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      200|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     56.392|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    101.270|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     1.270|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    100.000|
|   |in neopredm. sredstev          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     943,23|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     943,23|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.892.548,12|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   492.129,54|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.400.418,58|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   5.394.276|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  1.020.872,45|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    242.510|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     38.981|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   721.554,45|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     5.343|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |     12.484|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.541.043,76|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   168.216,35|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   780.225,71|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    170.633|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   421.968,70|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.753.633,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.753.633,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   78.726,73|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in  |     28.000|
|   |fiz. os., ki niso pror. uporabniki   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   50.726,73|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   –46.870,22|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |    200.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    200.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    200.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)         |    180.724|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    180.724|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    180.724|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –27.594,22|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |     19.276|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   46.870,22|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |   27.594,22|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |   27.594,22|
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič: www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1 in 105/06), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 77.693,06 € se v celoti porabijo za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Semič, v okviru projekta »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«,
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 3.000,00 € se v celoti uporabijo za CeROD,
– najemnine od komunalne infrastrukture v naslednjih zneskih: 150.000,00 € od oskrbe s pitno vodo, 27.115,00 € od odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 16.693,00 € od najemnine za ravnanje z odpadki, se uporabi za naslednje namene: obnove vodovodne infrastrukture (85.250,00 €), obnova vodovoda v Zgornjih Gorenjcih (70.444,39 €), za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi (18.000,00 €), za nepredvidena vzdrževalna dela na kanalizacijskih sistemih (3.000,00 €), zamenjavo hidrantov (4.000 €), PCRO Vranoviči (2.413,61 €), ekološki otoki (1.000 €), CeROD (9.700 €).«
3. člen
Deseti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 200.000,00 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 €.«
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-07/2012-71
Semič, dne 27. septembra 2013
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.