Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Ob-3852/13 , Stran 2727
Ob-3852/13
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11; v nadaljevanju: ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni razpis
za opravljanje nalog centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: razpis, oznaka JR-UE-2014-2020)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet in področje javnega razpisa Predmet razpisa je opravljanje nalog centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (v nadaljevanju: center) v obdobju od začetka leta 2014 do konca leta 2020, ki bo v prvi vrsti zagotavljal promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa in informacije o njem ter podporo prijaviteljem pri prijavljanju na razpise tega programa. Ustvarjalna Evropa (predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (medinstitucionalna zadeva 2011/0370(COD)) je program EU, ki bo predvidoma s 1. 1. 2014 nasledil in združil aktualne programe Kultura (2007–2013), MEDIA, MEDIA Mundus, ter uvedel nov medsektorski sklop, ki bo ponudil inovativno jamstveno shemo za kulturne in ustvarjalne sektorje, da bodo ti laže dostopali do finančnih sredstev. Glavna cilja programa Ustvarjalna Evropa sta varovati, razvijati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost in kulturno dediščino ter okrepiti konkurenčnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorja, za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Program bo vključeval samostojna podprograma Kultura in MEDIA ter medsektorski sklop. – Podprogram Kultura Prednostne naloge na področju krepitve zmogljivosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno delovanje bodo: (a) podpirati ukrepe, ki kulturnim in ustvarjalnim akterjem zagotavljajo spretnosti, kompetence ter znanje in izkušnje, ki prispevajo h krepitvi kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno s prilagajanjem digitalnim tehnologijam, preizkušanjem inovativnih pristopov za razvoj občinstva ter preizkušanjem novih poslovnih modelov in modelov upravljanja; (b) podpirati ukrepe, ki kulturnim in ustvarjalnim akterjem omogočajo sodelovanje na mednarodni ravni ter mednarodno uveljavljanje svojih poklicnih poti in dejavnosti v Uniji in zunaj nje, kadar je to mogoče, na podlagi dolgoročnih strategij; (c) zagotavljati podporo za krepitev evropskih kulturnih in ustvarjalnih organizacij in mednarodnega mreženja, da se olajša dostop do poklicnih priložnosti. Prednostne naloge na področju spodbujanja nadnacionalnega kroženja in mobilnosti bodo: (a) podpirati mednarodne turneje, prireditve, razstave in festivale; (b) podpirati kroženje evropske literature, da se zagotovi njena kar se da široka dostopnost; (c) podpirati razvoj občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska kulturna in ustvarjalna dela in snovno ter nesnovno kulturno dediščino ter izboljšanje dostopa do njih. – Podprogram MEDIA Prednostne naloge za krepitev zmogljivosti evropskega avdiovizualnega sektorja za nadnacionalno delovanje bodo: (a) strokovnjakom v avdiovizualnem sektorju olajšati pridobivanje in nadgrajevanje spretnosti in kompetenc ter razvoj mrež, vključno z uporabo digitalnih tehnologij, da se zagotovi prilagajanje razvoju trga, preizkušanje novih pristopov za razvoj občinstva in preizkušanje novih poslovnih modelov; (b) povečati zmogljivost izvajalcev v avdiovizualnem sektorju za razvijanje evropskih avdiovizualnih del, ki bodo lahko krožila po Uniji in zunaj nje, ter spodbujanje evropske in mednarodne koprodukcije, tudi z izdajatelji televizijskih programov; (c) spodbujati izmenjave med podjetji z olajšanjem dostopa do trgov in poslovnih orodij, ki izvajalcem v avdiovizualnem sektorju omogočijo povečati prepoznavnost njihovih projektov na trgih Unije in mednarodnih trgih. Prednostne naloge za spodbujanje nadnacionalnega kroženja bodo: (a) podpirati kinematografsko distribucijo z nadnacionalnim trženjem, znamčenjem, distribucijo in razstavljanjem avdiovizualnih del; (b) spodbujati nadnacionalno trženje, znamčenje in distribucijo avdiovizualnih del na vseh drugih nekinematografskih platformah; (c) podpirati razvoj občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska avdiovizualna dela in izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, prireditvami, filmskim opismenjevanjem in festivali; (d) spodbujati nove načine distribucije za vzpostavitev novih poslovnih modelov. – Medsektorski sklop V okviru medsektorskega sklopa bo Komisija vzpostavila jamstveno shemo za kulturne in ustvarjalne sektorje z naslednjima prednostnima nalogama: a) lajšati dostop do financ malim in srednjim podjetjem ter mikro, malim in srednjim organizacijam v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih; (b) izboljšati sposobnost sodelujočih finančnih posrednikov za ocenjevanje tveganj, povezanih z malimi in srednjimi podjetji ter mikro, malimi in srednjimi organizacijami v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter z njihovimi projekti, vključno s tehnično pomočjo, pridobivanjem znanja in ukrepi za mreženje. Za opravljanje nalog centra za obdobje od začetka leta 2014 do konca leta 2020, bo izbrani izvajalec z ministrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju do polovice potrebnih sredstev, ter pogodbo z Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljevanju EACEA) za drugo polovico sredstev. Kolikor se v času trajanja pogodbe višina izvajalcu dodeljenih sredstev s strani EACEA zmanjša, se ustrezno zmanjša tudi višina sredstev, ki jih prispeva ministrstvo. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 3. Cilji razpisa Javni razpis je namenjen izboru izvajalca nalog centra, ki izhajajo iz predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (medinstitucionalna zadeva 2011/0370(COD)) ter poziva Evropske komisije št. E2/KB/Mvdh/BW – (2013)Ares 2858261 z dne 8. 8. 2013. Z izborom izvajalca nalog centra želi ministrstvo spodbuditi črpanje evropskih sredstev s strani slovenskih prijaviteljev v okviru programa Ustvarjalna Evropa ter mednarodno povezovanje in razvijanje zmogljivosti slovenskih prijaviteljev v tem programu. Zaradi večjih sinergij in racionalizacije se je ministrstvo odločilo, da vzpostavi enotno vstopno točko za celoten program, tako da bo zainteresirana javnost lahko pridobila vse informacije in podporo na enem mestu. Cilji razpisa in naloge centra so: – promoviranje in informiranje o programu preko različnih sredstev (spletne strani centra, družabna omrežja, elektronske novice, tiskano informativno gradivo, javni predstavitveni seminarji); – tehnična in strokovna pomoč uporabnikom (pomoč pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije oziroma usmerjanje na druge informacijske točke programov EU); – spodbujanje čezmejnega sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih (npr. pomoč pri iskanju partnerjev in posredovanje partnerskih ponudb); – organizacija predstavitvenih seminarjev in delavnic za potencialne prijavitelje; – promocija programa v okviru drugih dogodkov domačih in tujih organizacij; – sodelovanje z drugimi nacionalnimi agencijami, pristojnimi za podajanje informacij o programih EU; – podpora Evropski komisiji z zagotavljanjem primernega obveščanja o rezultatih in učinkih programa ter njihovega razširjanja; – zagotavljanje obveščanja o informacijah v zvezi z dodeljenim financiranjem Unije in rezultati, doseženimi za Slovenijo, ter njihovega razširjanja; – posredovanje informacij o izvajanju programskega načrta centra ter sodelovanje s predstavniki ministrstva, Evropske komisije in EACEA, ki skrbijo za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa (npr. podpora Evropski komisiji z zagotavljanjem pomoči v zvezi s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji v Sloveniji, na primer z zagotavljanjem razpoložljivih podatkov o teh sektorjih). Izbrani izvajalec mora začeti opravljati naloge centra predvidoma januarja 2014. Če se bodo naloge centra, ki bodo podrobneje določene z izvedbenim aktom EU – delovni program za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa – spremenile, se z dodatkom k pogodbi ustrezno spremenijo tudi naloge izvajalca centra. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu 4.1. Splošni pogoji: Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so nepridobitne pravne osebe registrirane v Republiki Sloveniji (kot društvo, zavod ali ustanova) za opravljanje dejavnosti na področju kulture (področje dejavnosti bomo ugotavljali na podlagi javnih evidenc (AJPES); v primeru, da je prijavitelj društvo ali javni zavod, prosimo, da zaradi pospešitve postopka, priložite akt o ustanovitvi); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (podlaga za ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je dokumentacija ministrstva); (Obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu št. 1.) – da prijavi priložijo uravnoteženo finančno zgradbo, katere odhodki v letu 2014 ne smejo presegati vsote 132.000,00 EUR, prihodki pa morajo biti enaki odhodkom. (Obvezno dokazilo: finančna zgradba v prijavnem obrazcu št. 3). 4.2. Posebni pogoji na osnovnih razpisnih področjih: Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje za opravljanje nalog centra: 4.2.1. Osebje Osebje mora izkazovati naslednja znanja: – poznavanje področij, ki jih pokriva program Ustvarjalna Evropa; – poznavanje evropskih ustanov in politik; – izkušnje na področju informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) in na področju stikov z javnostjo; – jezikovne kompetence, ki omogočajo učinkovito komuniciranje s sogovorniki iz drugih držav (obvezno priložiti potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika); – računalniška pismenost. (Obvezno dokazilo: opis in priloga k prijavnemu obrazcu št. 1.) 4.2.2. Lokacija Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki je enostavno dostopna zainteresirani javnosti in bo nosila logotip EU, skladno z aktualno prakso in predpisi, ter ima vsaj: – prostor za sprejemanje predstavnikov javnosti, – prostor, ki omogoča dostop do relevantne dokumentacije. (Obvezno dokazilo: prijavni obrazec št. 1.) 4.2.3. Material in oprema Prijavitelj mora imeti na voljo: – zmogljivo računalniško opremo, ki ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti priključek na internet, – ker Komisija uporablja paket `Microsoft Office`, mora center Ustvarjalne Evrope imeti združljivo programsko opremo, – splošno pisarniško opremo, vključno s telefonom, odzivnikom, telefaksom, kopirnim strojem in elektronsko pošto. (Obvezno dokazilo: prijavni obrazec št. 1.) 4.2.4. Konflikt interesov Center bo deloval v administrativnem kontekstu, ki bo omogočal dobro opravljanje nalog ob izogibanju vsakršnim konfliktom interesov. Pogodbena stranka, ki gosti center, ne more biti potencialni prijavitelj v razpisih programa Ustvarjalna Evropa, razen ob jasno definiranih pogojih, določenih v pogodbi o izvajanju nalog centra, ki jo izvajalec sklene z EACEA ter v drugih dokumentih EACEA (npr. smernice, ki določajo poslovanje centra). (Obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu št. 1.) 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za kulturo. Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepopolno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela za nepopolno. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača! 6. Razpisna merila Ministrstvo bo prispele vloge obravnavalo na podlagi spodaj navedenih meril izbora: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba meril in določitev višine sofinanciranja Najvišje možno število prejetih točk za prijavo je 80 točk. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo v postopku izbire ocenjen najvišje in bo dosegel vsaj 60 točk. 8. Predvidena vrednost sredstev Delovanje centra bo sofinancirano s strani ministrstva in EACEA. Vsak od financerjev bo prispeval do 50% skupnih predvidenih finančnih sredstev za delovanje centra v okviru razpoložljivih proračunskih zmožnosti, pri čemer skupni znesek v letu 2014 ne sme preseči 132.000,00 EUR. Z izbranim izvajalcem bo ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju do polovice potrebnih sredstev (do 50% skupnih finančnih sredstev). Za drugo polovico sredstev pa bo izbrani izvajalec sklenil pogodbo z EACEA (do 50% skupnih finančnih sredstev). Okvirna vrednost sredstev za celotno obdobje razpisa, ki jih bo zagotovilo ministrstvo s proračunske postavke 131110 – Razvoj projektov za financiranje iz EU sredstev, znaša do 462.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za izvajanje nalog centra za obdobje 2015–2020 bo določena letno na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS. Opredeljena bo v dodatku k pogodbi o financiranju, sklenjenem na osnovi poziva ministrstva izvajalcu do 15. novembra tekočega leta za vsako naslednje leto posebej, v katerem bo izvajalec natančno opredelil obseg in dinamiko predvidene realizacije programa dela centra za posamezno leto. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020, oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo. 10. Upravičenost stroškov Izvajalec, izbran na razpisu, je upravičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo nalog centra: – stroški dela, – materialni stroški, vezani na izvedbo nalog centra, – splošni stroški delovanja, ki se jih ne da vezati le na izvedbo nalog centra (npr. najemnine prostorov, varovanje, računovodstvo, pisarniški material, ogrevanje, elektrika, voda, telefon …), so pa v sorazmerju z obsegom programa, podprtim v okviru razpisa, – stroški nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja, vezani na izvedbo nalog centra. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja (prijavni obrazec št. 3). Upravičeni stroški so tisti, ki so: – potrebni za uspešno izvedbo nalog centra – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – dejansko nastali, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili, – niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev centra (dvojno financiranje). Med upravičene stroške ne sodi strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka. 11. Razpisni rok: razpis se prične 4. 10. 2013 in se zaključi 4. 11. 2013. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, oznaka JR-UE-2014-2020, – prijavne obrazce: – št. 1: Podatki o prijavitelju za opravljanje nalog centra Ustvarjalne Evrope v Sloveniji; – št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje nalog centra Ustvarjalne Evrope v Sloveniji; – št. 3: Finančna zgradba opravljanja nalog centra Ustvarjalne Evrope v Sloveniji za leto 2014. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JR-UE-2014-2020. Ministrstvo je dolžno, na pisno zahtevo v času razpisnega roka, zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 13. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Prijavitelj mora ob prijavi programa na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene in žigosane prijavne obrazce, – obvezne priloge in dokazila k prijavnim obrazcem: – organigram, – življenjepis osebja, dokazila o znanju jezika ter reference, – podpisano izjavo prijavitelja o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu. – izpolnjene prijavne obrazce dodatno tudi v Wordovi datoteki. Vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 4. 11. 2013, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JR-UE-2014-2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). 14. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 4. 11. 2013 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog na lastno pobudo prijavitelja je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 11. 11. 2013 ob 14. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov. Opozorilo! Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa z oznako JR-UE-2014-2020, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa z oznako JR-UE-2014-2020, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva. Če se v času izvedbe postopka razpisa z oznako JR-UE-2014-2020, zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev razpisa z oznako JR-UE-2014-2020, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora izvajalca, v skladu s spremembami proračuna, zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. 16. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom: Urška Zupanec, tel. 01/369-59-27, e-pošta: urska.zupanec@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 17. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, ali na spletnih straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 12.
Ministrstvo za kulturo