Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Ob-3816/13 , Stran 2791
Ob-3816/13
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice v letu 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si. Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v nadaljevanju: pristojna komisija). 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč na območju Obrtne cone Dobova prostorsko urejene v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 89/11. V območje cone je pripeljano primarno cestno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Kot naslednja faza opremljanja je s strani občine načrtovana izgradnja ceste znotraj območja urejanja z vključno sredinsko cesto do GP 13, GP 13 in GP 15, izgradnja vodovoda in cevne kanalizacije za elektro in telefonski priključek ob vseh novo predvidenih cestah z javno razsvetljavo ter izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za posamezno gradbeno parcelo, ki pa ne vključuje odvajanje meteornih vod, le-te se odvajajo v ponikovalnice in so del investicije bodočih lastnikov gradbenih parcel. GP 11 in GP 12 sta opremljeni z že zgrajenim sekundarnim cestnim in kanalizacijskim priključkom. Prodajajo se naslednje nepremičnine: 2.1 Gradbena parcela z oznako GP 11, površine 2512 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 702/17 površine 242 m2, št. 703/10 površine 625 m2, št. 704/12 površine 386 m2, št. 702/4 površine 263 m2, št. 703/3 površine 584 m2 in parcele št. 704/5 površine 412 m2, vse k.o. Gabrje. Izklicna cena: 51.847,68 EUR brez DDV. 2.2 Gradbena parcela z oznako GP 12, površine 2403 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 702/20 površine 240 m2, št. 702/22 površine 437 m2, št. 700/8 površine 950 m2 in št. 701/6 površine 776 m2, vse k.o. Gabrje. Izklicna cena: 49.597,92 EUR brez DDV. 2.3 Gradbena parcela z oznako GP 13, površine 2617 m2, sestavljene iz zemljiških parcel št. 702/21 površine 214 m2, št. 702/23 površine 210 m2, št. 700/9 površine 512 m2, št. 701/7 površine 465 m2, št. 703/4 površine 584 m2, št. 704/6 površine 409 m2 in št. 702/5 površine 223 m2, vse v k.o. Gabrje. Izklicna cena: 54.014,88 EUR brez DDV. 2.4 Gradbena parcela z oznako GP 14, površine 2736 m2, sestavljena iz zemljiških parcel št. 700/6 površine 1083 m2, št. 701/5 površine 964 m2, št. 702/10 površine 298 m2 in št. 702/24 površine 391 m2, vse v k.o. Gabrje. Izklicna cena: 56.471,04 EUR brez DDV. 2.5 Gradbena parcela z oznako GP 15, površine 2226 m2, sestavljene iz zemljiških parcel št. 702/19 površine 157 m2, št. 702/7 površine 223 m2, št. 702/25 površine 19 m2, št. 703/12 površine 511 m2, št. 703/6 površine 641 m2, št. 704/14 površine 327 m2 in št. 704/8 površine 348 m2, vse v k.o. Gabrje. Izklicna cena: 45.944,64 EUR brez DDV. Navedene izklicne cene ne vključujejo 22% DDV, ki ga plača kupec. Prav tako kupec plača stroške notarske overitve podpisa in vpisa v zemljiško knjigo. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. 3.2 Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. 3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 6. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ki je določena v 7. točki, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino. 3.4 Posebni pogoji prodaje: kupec je dolžan začeti z dovoljeno gradnjo v roku treh let po sklenitvi prodajne pogodbe, sicer lahko Občina Brežice z izjemo višje sile določene s pogodbo, zaradi kršitve tega roka zahteva od lastnika enkratni denarni znesek v višini 10% prodajne cene nepremičnine. 3.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 31. 12. 2013. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javnega zbiranja ponudb 4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini najmanj 10% ponujene cene za nepremičnino. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št. 01209-0100008385, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – GP (npr. 11, 12 …) OC Dobova«. 4.2. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo gradbene parcele, ki jo želi kupiti, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne in – navedbo številke bančnega računa za primer vračila varščine. 4.3 Ponudbi morajo biti priložene naslednje listine: – originalno potrdilo o plačilu varščine v višini najmanj 10% ponujene cene, – poslovni načrt razvoja ponudnika za naslednjih pet let, v katerem izkaže doseganje postavljenih kriterijev iz točke 5.3, – dokazilo o državljanstvu za fizične osebe ali izpisek iz Poslovnega registra Slovenije za pravne osebe, star največ 30 dni, ali priglasitveni list za samostojne podjetnike, – originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade TRR prav tako za pravne osebe in – pri notarju overjeno pooblastilo v primeru, da se ponudba da po pooblaščencu. 4.4 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 21. 10. 2013, do 11. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin v OC Dobova; št. 478-40/2012, Ne odpiraj« Na hrbtni strani mora bit označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 4.5 Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki v trenutku oddaje ponudbe ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do prodajalke in obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnosti ali v zvezi s plačili davkov v višini 50 eur ali več. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 4. točke tega razpisa. 5.2 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 5.3 Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija kot kriterij izbire upoštevala višino ponujene kupnine in izpolnjevanje ostalih naštetih kriterijev kot bistvenih sestavin ponudbe. Opredelitev in vrednost kriterijev je sledeča: – ponujena cena: do 30 točk (izklicna cena do + 5% = 5 točk, 5% – 10% = 10 točk, 10% do 20% = 15 točk in več kot 20% = 30 točk), – poslovni načrt za obdobje petih let, ki obsega: – predvideno število zaposlitev s pogodbo o zaposlitvi: do 40 točk (do 10 zaposlitev, od tega vsaj polovica za nedoločen čas = 10 točk, 10–30 zaposlitev od tega vsaj polovica za nedoločen čas = 20 točk, več kot 30 zaposlitev od tega vsaj polovica za nedoločen čas = 30 točk; kolikor bo ponudnik od tega zagotovil do 50% pogodb o zaposlitvi z občani Občine Brežice, prejme dodatnih 5 točk, ali kolikor bo zagotovil več kot 50% pogodb o zaposlitvi z občani Občine Brežice, prejme dodatnih 10 točk), – terminski plan zagona dejavnosti: do 30 točk (v 1. letu = 30 točk, v 2. letu = 20 točk in v 3. letu = 10 točk). Posamezni ponudnik lahko doseže največ 100 točk. 5.4 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko v roku 10 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. 5.5 Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravi dodatna pogajanja. 5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine. 5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po izboru. 5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v 30. dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku se varščina všteje v kupnino. 6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Vse stroške povezane s prenosom lastništva nepremičnine (DDV, notarska overitev podpisa, zemljiškoknjižno izvedbo) nosi kupec. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo kupcu izročilo zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 30 dneh od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmete prodaje pod točko 2. 8. Drugo Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo na tel. 07/620-55-42 (Valerija Uršič) in podatke o nepremičnini na tel. 07/620-55-37 (Tanja Zupan) ali e-pošti: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 10. 2013, ob 12. uri, na naslovu organizatorja, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. K odpiranju lahko pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred odpiranjem izkažejo z osebnim dokumentom in notarsko overjenim pooblastilom. Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost