Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2980. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 1. sprememba in dopolnitev, stran 9048.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 57/12 in 109/12; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 – UPB) je županja Občine Črnomelj dne 10. septembra 2013 sprejela
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, 1. sprememba in dopolnitev
1. člen
(predmet načrtovanja in vrsta postopka)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – tehnični popravek, 10/13 – obvezna razlaga; v nadaljevanju: SD OPN). Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. Spremembe in dopolnitve OPN se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. Zaradi dopolnitve strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po potrebi dopolni tudi strateški del OPN.
Spremembe in dopolnitve OPN naj obsegajo:
a) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi že prejetih razvojnih potreb, ki jih v času priprave OPN ni bilo več mogoče obravnavati ter morebitnih novih razvojnih potreb in pobud,
b) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
c) vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
d) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,
e) morebitne implementacije že izdelanih strokovnih podlag ter izdelavo drugih študij (hidrološko hidravlična študija), druge strokovne podlage (arhitekturne strokovne podlage za pomožne in gospodarske objekte za posebna območja občine) ipd.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
OPN je bil sprejet 4. oktobra 2011 in s 25. oktobrom 2011 stopil v veljavo. Zaradi velikega števila pobud občanov z novimi razvojnimi potrebami in ugotovitvami za izboljšavo in bolj nedvoumno tolmačenje in razlago določil odloka je Občina Črnomelj pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev OPN. Poleg tega so bili v tem času in po sprejemu akta na različnih področjih spremenjeni ali sprejeti novi predpisi in nastopila nekatera nova dejstva. Zaradi tega je potrebno v postopku sprememb in dopolnitev OPN preveriti podane razvojne pobude in akt uskladiti z novimi predpisi in dejstvi. Poleg tega pa se na podlagi dosedanje uporabe akta tudi preverijo posamezne rešitve in se po potrebi izboljšajo.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN)
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo na celotno območje občine.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih NUP in njihove razvojne potrebe, lastne razvojne potrebe občine in lokalnih NUP, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude drugih oseb.
Zbrane razvojne potrebe in pobude občanov za spremembe in dopolnitve akta se strokovno preveri v skladu z določili 6. točke 47. člena ZPNačrt. V primeru, da se pri analizi razvojnih potreb ugotovi, da je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage, se te izdelajo v skladu s predpisi.
5. člen
(okvirni rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
Predviden rok za izpeljavo vseh faz postopka v skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta je približno 24 mesecev.
6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti državni NUP pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji državni NUP:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
8. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
11. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana ter naslednji lokalni NUP:
13. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana
14. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska c. 7, 8000 Novo mesto
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro
16. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
17. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
18. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
19. JP Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj
20. Hydrovod d.o.o. Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje
21. Telekom Slovenije d.d. – področje telekomunikacij in zvez.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov sprememb in dopolnitev plana na okolje.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Črnomelj. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-18/2013
Črnomelj, dne 10. septembra 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.