Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3016. Avtentična razlaga 30. člena (varovanje kmetijskih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na kmetijska zemljišča, stran 9136.

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 23. 9. 2013 sprejel
A V T E N T I Č N O R A Z L A G O
30. člena (varovanje kmetijskih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na kmetijska zemljišča
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 8/10, 47/11 (48/11 – popr.), 14/12) se glasi:
1. člen
V prvem odstavku 30. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice, ki se glasi:
»Varovanje kmetijskih zemljišč
Kmetijska zemljišča I. območja so zavarovana v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Dovoljeni posegi so določeni s tem odlokom oziroma srednjeročnim družbenim planom Občine Brežice in z veljavnim področnim zakonom.« je določeno, da je na kmetijska zemljišča dopustno posegati z ureditvami, ki so določene v srednjeročnem družbenem planu.
V 4.2. točki 4. člena Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91, in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 104/09), ki se glasi:
»4.2. Zbiralniki vode:
Za namakanje in oroševanje plantažnih nasadov se predvidijo manjše akumulacije.« je s srednjeročnim planom navedeno, da so dopustne manjše akumulacije za potrebe namakanja in oroševanja.
Skladno z navedbami 30. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice ter v povezavi s 4.2. točko 4. člena Odloka o prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice je dopusten poseg na kmetijska zemljišča za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje.
2. člen
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 8/10, 47/11 (48/11 – popr.), 14/12) in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 359-33/2013
Brežice, dne 27. septembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost