Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2979. Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 2, stran 9046.

Na podlagi členov 61., 61.a in 61.b v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 2
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06 in 55/13 – v nadaljevanju: ZN Danfoss). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju: SDZN) je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o., pod številko OPPN-L4/2013, v septembru 2013.
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta meri približno 1,30 ha in obsega del zemljišča s parc. št. 1061/20, k.o. Črnomelj.
2. člen
V 4. členu se na koncu sedmega odstavka doda besedilo:
»Med objektom komisionirnice in obstoječim proizvodnim objektom na severu se uredi nadstrešek, južno od komisionirnice pa visokoregalno skladišče. Zahodna fasada obstoječega proizvodnega objekta na severu ter novih objektov (proizvodni objekt in komisionirnica, visokoregalno skladišče in nadstrešek) je na približno isti gradbeni liniji. Tlorisno so novi objekti pravokotnih zasnov, kar izhaja iz geometrij obstoječih objektov na lokaciji in funkcionalnosti proizvodnih objektov.«
3. člen
V 5. členu se za šestim odstavkom dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Visokoregalno skladišče: Tlorisni gabarit je do 40 m x 45 m. Visokoregalno skladišče je skupaj z objektom predvidene komisionirnice povezan v celoto. Tlorisna velikost obeh objektov skupaj je do 45 m x 85 m. Višinski gabarit: višine do 35 m nad koto pritličja. Objekt nima etaž. Konstrukcija: talna plošča in parapetni obodni zid je iz armiranega betona. Vertikalna nosilna in horizontalna strešna konstrukcija sta iz jeklenega paličja. Streha: ravna (z minimalnim naklonom do 2 %), skrita za atiko, v svetlo sivi barvi. Kritina ne sme biti bleščeča.
Nadstrešek: Tlorisni gabarit: do 38 m x 50 m. Višinski gabarit: višina zgornjega roba nadstreška ne sme presegati zgornjega roba komisionirnice. Konstrukcija: vertikalna konstrukcija nadstreška je iz jeklenih stebrov, ločenih od nosilne konstrukcije sosednjih objektov. Horizontalni nosilci so jeklena paličja. Streha: ravna (z minimalnimi nakloni), v svetlo sivi barvi. Kritina ne sme biti bleščeča.
Fasada skupnega objekta, ki ga sestavljajo proizvodni objekt in komisionirnica, nadstrešek in visokoregalno skladišče, se horizontalno členi na tri dele, kar optično zniža najvišji objekt – visokoregalno skladišče. Spodnji del – baza objekta je višine do 5 m in se izvede kot kontaktna fasada, finalno omet. Nad bazo je srednji del fasade objekta iz pločevinastih panelov v odtenkih tople sive barve. Srednji del višinsko sega do višine objekta komisionirnice. Nad to višino se za zgornji del fasade regalnega skladišča lahko uporabi druge barvne odtenke, ki so usklajeni s spodnjim delom fasade. Fasade so barvno usklajene z obstoječimi objekti (pretežno svetli toni).«
Sedanji sedmi in osmi odstavek posledično postaneta deseti in enajsti odstavek.
4. člen
V 7. členu se pod naslovom »Uvozi« prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Območje zazidalnega načrta se priključuje na lokalno cesto Ulice heroja Starihe preko uvoza – izvoza na jugovzhodnem delu in uvoza – izvoza na jugozahodnem delu.«
V 7. členu se pod naslovom »Notranje ceste« na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Razdelitev območja bivše tovarne Danfoss med dve podjetji se uredi z ograjo po meji med novimi lastniki, skladno s tem se preuredi potek notranjih cest.«
V 7. členu se pod naslovom »Parkirišča« tretji, četrti in peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»Parkirišča, ki se jih izgubi z izgradnjo novega objekta na zahodu (ki ga sestavljajo proizvodni objekt in komisionirnica, nadstrešek in visokoregalno skladišče), se nadomestijo na območju ali izven območja zazidalnega načrta.«
5. člen
V 8. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Pri projektiranju vodovodnega in hidrantnega omrežja se upoštevajo veljavni predpisi s tega področja.«
Na koncu 8. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: »Tangirani vodi obstoječega vodovodnega in hidrantnega omrežja se ustrezno preuredijo v odvisnosti od predvidene pozidave novega objekta na zahodu.«
6. člen
Na koncu 9. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: »Tangirani kanalizacijski vodi se ustrezno preuredijo v odvisnosti od predvidene pozidave novega objekta na zahodu.«
7. člen
Na koncu 10. člena se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
»Predvidena pozidava novega objekta na zahodu tangira obstoječi 20 kV daljnovod, zato se ga prestavi v novo obbetonirano EKK. EKK se izvede s PVC cevmi 4 x Φ 160 mm ter jaški standardnih dimenzij (križni: 2 m x 2 m x 1,80 m, prehodni: 1,20 m x 1,60 m x 1,80 m). Na vseh uvozih se EKK dodatno mehansko ojača skladno s predpisi.
Ob vzhodni fasadi visokoregalnega skladišča se postavi plinska postaja za utekočinjen argon za potrebe proizvodne dejavnosti. Ograjeni del plinske postaje je velikosti do 4,5 m x 6,5 m. Plinohran (cisterna) je tipska, višine do 7,4 m.
Tangirani plinovod se ustrezno preuredi v odvisnosti od predvidene pozidave novega objekta na zahodu.«
8. člen
Na koncu 11. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: »Tangirani telekomunikacijski vodi se ustrezno preuredijo v odvisnosti od predvidene pozidave novega objekta na zahodu.«
9. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo pred hrupom: Sedanja proizvodnja ne povzroča hrupa, ki bi presegal mejne vrednosti ravni hrupa, ki so določene skladno s predpisi, ki urejajo to področje. Nova proizvodnja na stičnih območjih s stanovanjskimi območji ne sme presegati mejnih vrednosti ravni hrupa, ki so skladne s predpisi, določene za stanovanjske soseske. Vse vire hrupa je potrebno odpravljati z dodatnimi protihrupnimi ukrepi na izvoru.«
10. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo zraka: Emisije v zrak ne smejo presegati mejnih količin snovi, ki jih je dovoljeno spuščati v zrak skladno s predpisi, ki urejajo to področje. Iz kurilnih naprav se ne sme izpuščati več snovi v zrak, kot je to dovoljeno s predpisi, ki urejajo to področje.«
11. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: Pri projektiranju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise, ki opredeljujejo potresno odporno gradnjo, pri čemer se uporablja karta projektnega pospeška tal. V objektih, ki so določeni s predpisi, se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.«
12. člen
Za 16. členom se dodata člena 16.a in 16.b, ki se glasita:
»16.a člen
Varstvo pred požarom: Varstvo pred požarom vseh objektov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi predpisi. Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte je potrebno zagotoviti potrebne odmike od mej parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve. Obstoječe hidrantno omrežje se preuredi v odvisnosti od predvidene pozidave in na način, da bodo zagotovljene zadostne količine požarne vode. Interne prometne povezave omogočajo dostop intervencijskih vozil do vseh objektov. Zagotovi se neoviran in varen dovoz, dostop ter delovno površino za intervencijska vozila.
16.b člen
Vplivi na vidno sliko prostora: Načrtovana gradnja skupnega objekta, ki ga sestavljajo komisionirnica, nadstrešek in visokoregalno skladišče, bo povzročila spremembo vplivov na vidno sliko prostora, saj je objekt regalnega skladišča precej višji od obstoječih objektov v kompleksu in tudi v širši industrijski okolici na jugovzhodu ter višji v odnosu do stanovanjske pozidave Svibnika na zahodu. Zato se pri oblikovanju fasad zagotovi, da je fasada horizontalno členjena, da se s tem višina visokoregalnega skladišča optično zniža.«
13. člen
V 18. členu se v prvem odstavku doda zadnja alinea, ki se glasi:
»če se s spremembo tehnologije proizvodnje oziroma drugih sprememb, ki imajo za posledico potrebo po večjem številu parkirnih mest, se morajo ta zagotoviti na območju zazidalnega načrta ali izven njega na območjih, kjer je dopustna ureditev parkirišč.«
14. člen
Izbriše se 23.a člen.
15. člen
V 24. členu se prvi odstavek nadomesti s štirimi novimi odstavki, ki se glasijo:
»Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so možna pri tlorisnih gabaritih, in sicer v zmanjšanju le-teh, pri čemer se morajo ohraniti gradbene linije objektov vzdolž javnih cest – vzdolž zahodne obvozne ceste in Ceste heroja Starihe.
Pri realizaciji zazidalnega načrta so dopustna tudi odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem zazidalnim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, prometne sheme, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju zazidalnega načrta oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah, ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziroma določil geodetskega certifikata.«
16. člen
V 25. členu se v IV. etapi za alinejo »proizvodni objekt in komisionirnica (pakirnica)« dodajo štiri nove alineje, ki se glasijo:
– »nadstrešnica,
– visokoregalno skladišče,
– plinska postaja za utekočinjen argon,
– in spremljajoči objekti in ureditve.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Lokacijski načrt za obvoznico Črnomelj (Uradni list RS, št. 81/03) na območju urejanja iz 1. člena tega odloka.
18. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Občine Črnomelj in sedežu Upravne enote Črnomelj.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2013
Črnomelj, dne 24. septembra 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost