Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Ob-3848/13 , Stran 2770
Ob-3848/13
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 33. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), objavlja
javne dražbe
Ta razpis velja za tri dražbe, to je posebej za vsako od nepremičnin, navedenih v 2. točki. Vse, kar je navedeno v tem razpisu za posamezno nepremičnino, velja za njo, vse drugo pa smiselno velja za vse tri nepremičnine. 1. Naziv in sedež razpisnika dražb: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, MŠ: 5880734000, ID št. za DDV: SI14067765 (v nadaljevanju »razpisnik« oziroma »prodajalec«). 2. Predmeti dražb Predmeti dražb so naslednje nepremičnine: 2.1. Parcelna št. 2048/2, k.o. 1783 Grosuplje-naselje, travnik 274 m2. 2.2. Parcelna št. 1884, k.o. 1783 Grosuplje-naselje, ekstenzivni sadovnjak 365 m2. 2.3. Parcelna št. 246/2, k.o. 1783 Grosuplje-naselje, gozd 540 m2. Vsaka nepremičnina se prodaja posebej. 3. Izklicna cena in znesek višanja Izklicne cene ter zneski višanja po posameznih nepremičninah iz 2. točke tega razpisa znašajo: 3.1. Nepremičnina iz točke 2.1, izklicna cena 32.332,00 EUR, najmanjši dvig 1.000,00 EUR. 3.2. Nepremičnina iz točke 2.2, izklicna cena 25.550,00 EUR, najmanjši dvig 1.000,00 EUR. 3.3. Nepremičnina iz točke 2.3, izklicna cena 37.800,00 EUR, najmanjši dvig 1.000,00 EUR. Navedene cene so neto, končna kupnina po pogodbi pa bo obdavčena z davkom na dodano vrednost, tako da bo za plačilo znesek z davkom na dodano vrednost. 4. Način in rok plačila kupnine Uspeli dražitelj (kupec) mora kupnino po prodajni pogodbi plačati v 15 dneh od podpisa prodajne pogodbe. Kupnino bo treba plačati na račun Občine Grosuplje, številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na številko SI00 478-0103-2010. Namen vplačila: plačilo kupnine po prodajni pogodbi. Dopušča se možnost obročnega poplačila največ ene polovice kupnine. Pri tem mora kupec neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno garancijo banke ali zavarovalnice, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora in brez stroška za unovčitelja, fizična oseba pa s hipoteko. 5. Plačilo kupnine kot bistvena sestavina pogodbe: plačilo kupnine je bistveni sestavni del prodajne pogodbe, zato prodajna pogodba brez dolžnosti opozorila na plačilo preneha veljati, če kupec ne plača, kot se je zavezal s prodajno pogodbo. 6. Kraj in čas dražb Dražbe bodo dne 23. 10. 2013 na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, v sejni sobi v pritličju, z naslednjimi začetki za posamezne nepremičnine iz 2. točke tega razpisa: 6.1. za nepremičnina iz točke 2.1, ob 15. uri, 6.2. za nepremičnina iz točke 2.2, ob 15.30, 6.3. za nepremičnina iz točke 2.2, ob 16. uri. Dražbe so javne. 7. Varščina Kdor namerava kot dražitelj nastopiti na dražbi za katero od nepremičnin iz 2. točke, mora kot pogoj za veljavno udeležbo najkasneje do 22. 10. 2013 vplačati varščino v višini najmanj 10% od izklicne cene za posamezno nepremičnino. Če bo na dražbi za posamezno nepremičnino le en dražitelj, vplačana varščina pomeni, da je nepremičnina prodana temu dražitelju. Če bo na dražbi za posamezno nepremičnino več dražiteljev, pa nihče od njih ne bo želel višati cene, vplačana varščina pomeni, da je nepremičnina prodana tistemu dražitelju, ki je prvi vplačal varščino. Uspelemu dražitelju se vplačana varščina vračuna kot delno plačilo kupnine. 8. Račun za vplačilo varščine Varščino se vplača na račun Občine Grosuplje, številka računa: SI56 0123 2010 0001 923, sklic na številko pa je določen za vsako nepremičnino posebej: 8.1 za nepremičnino iz točke 2.1 je sklic na št.: SI00 478-0103-201021, 8.2 za nepremičnino iz točke 2.2 je sklic na št.: SI00 478-0103-201022, 8.3 za nepremičnino iz točke 2.3 je sklic na št.: SI00 478-0103-201023. Kot namen plačila pa se navede parcelno številko nepremičnine, za katero se varščina vplačuje. 9. Vračilo varščine: vplačniku varščine, ki na dražbi ne bo uspešen, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po dnevu dražbe. 10. Predkupne pravice in soglasja: za prodajo vsake od nepremičnin iz 2. točke je treba skladno s 6. členom Uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10), pridobiti soglasje predkupno pravico Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo. 11. Informacije o dražbah: informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnin iz 2. točke ter o podrobnejših pogojih dražb interesenti dobijo na Občini Grosuplje, Urad za splošne zadeve, Aleksander Skubic (tel. 01/78-88-790, e-naslov: aleksander.skubic@grosuplje.si). Za oglede se je treba predhodno dogovoriti. 12. Pridržek: razpisnik si pridržuje pravico, da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi ta postopek prodaje nepremičnin/e, pri čemer se – ker ni stroška za prevzem razpisne dokumentacije – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu dražitelju. 13. Drugi pogoji 13.1 Na dražbah lahko kot dražitelji sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastniki nepremičnine. Pooblaščenci se morajo izkazati z ustreznim pooblastilom. 13.2 Z vplačilom varščine se šteje, da vplačnik – dražitelj sprejema vse pogoje tega razpisa in predloga prodajne pogodbe. 13.3 Uspeli dražitelj (kupec) mora prodajno pogodbo podpisati v 5 dneh po zaključku dražbe. Če pogodbe ne podpiše ali če ne plača v roku celotne kupnine, razpisnik prejeto varščino zadrži kot skesnino, nepremičnino pa pod pogoji iz dražbe ponudi naslednjemu najuspešnejšemu dražitelju. 13.4 Ta razpis se objavi v Uradnem listu RS, razpis in predlog prodajne pogodbe pa na spletni strani Občine Grosuplje (http://www.grosuplje.si/). 13.5 Dražbeni postopek bo vodila s strani župana imenovana komisija.
Občina Grosuplje