Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3025. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka, stran 9139.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 – popr. 24/01, 110/05, 52/07, 29/07 – obvezna razlaga, 54/10) je župan Občine Pivka sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) V mesecu oktobru 2010 je občina sprejela Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, ter obvezne razlage Uradni list RS, št. 79/11 in 62/13) – v nadaljevanju: OPN Občine Pivka.
(2) Od sprejetja OPN Občine Pivka je občina prejela že cca 90 novih pobud občanov. Svoje pripombe in predloge na OPN Občine Pivka so podali tudi lokalni projektanti, Upravna enota Postojna in Kmetijsko svetovalna služba. Pobude in predloge je podala tudi Občina Pivka sama.
2. člen
(območje, predmet in vrsta postopka)
(1) Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Pivka – v nadaljevanju: SD OPN Občine Pivka se izdela za celotno območje Občine Pivka.
(2) Predmet SD OPN Občine Pivka je:
– obravnava pobud občanov,
– obravnava pripomb oziroma pobud lokalnih projektantov,
– obravnava pripomb oziroma pobud Upravne enote Postojna,
– vključitev oziroma določitev EUP in prostorskih izvedbenih pogojev za anteno na Šilentabru,
– preučitev sprememb prostorskih izvedbenih pogojev za pomožne kmetijsko gozdarske objekte na kmetijskih in gozdnih zemljiščih,
– vsi tehnični popravki veljavnega OPN Občine Pivka.
(3) SD OPN Občine Pivka se izvedejo po rednem postopku priprave prostorskega akta.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so se pripravile za pripravo OPN.
(2) Dodatno se izdela:
– analize pobud,
– prikaz stanja prostora,
– vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih določa področna zakonodaja,
– lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD OPN ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
4. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
(1) Posamezne faze za pripravo občinskega prostorskega načrta so:
– Občina Pivka začne pripravljati SD OPN na podlagi sklepa o začetku priprave.
– Osnutek SD OPN se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic, obstoječih in na novo izdelanih strokovnih podlag ter izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb. Po potrebi se državne in lokalne nosilce urejanja prostora zaprosi za dodatne smernice.
– Istočasno posreduje občina osnutek SD OPN Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje, da le-ta v roku 30 dni občini pisno sporoči, ali je za SD OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V primeru, da je za SD OPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek SD OPN zagotovi tudi okoljsko poročilo.
– Po pridobitvi 1. mnenja nosilcev urejanja prostora se pripravi dopolnjen osnutek SD OPN. Dopolnjen osnutek SD OPN občina skupaj z okoljskim poročilom javno razgrne za najmanj 30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravnavo. Pripombe in predloge na dopolnjen osnutek SD OPN poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
– Predlog SD OPN občina pripravi na podlagi stališč, ki jih zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in ga potrdi v 1. branju na občinskemu svetu.
– Po pridobitvi 2. mnenja nosilcev urejanja prostora se pripravi usklajen predlog SD OPN.
– Usklajen predlog SD OPN občina predloži v sprejem občinskemu svetu.
– Občinski svet sprejme SD OPN z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
(2) Rok za pripravo SD OPN Občine Pivka je 12 mesecev. Predviden rok se lahko spremeni zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave SD OPN sodelujejo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo smernice in opredelijo izhodišča za prostorski razvoj s področja njihove pristojnosti.
Državni nosilci urejanja prostora so:
1. za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
2. za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
4. za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija RS za okolje, Vojkova 1 b, 1000 Ljubljana,
5. za področje ohranjanja narave:
Zavod za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo (MK), Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
7. za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
8. za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
9. za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
10. za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
11. za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo (MORS), Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
12. za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo (MORS), Direktorat za logistiko Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
13. za področje varstva okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
1. za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni:
Javno podjetje Kovod, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna,
2. za cestno omrežje:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
3. za telekomunikacije:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
4. za električno omrežje:
Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana in
ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrinova 2, 1000 Ljubljana,
5. za plinsko omrežje:
Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana.
(2) V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko Ministrstvo oziroma pripravljavec SD OPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije. Če se bodo v času postopka spremenile pristojnosti posameznih ministrstev ali se jim spremeni naziv, se pri pridobitvi smernic in mnenj upoštevajo sprejete uredbe Vlade RS.
6. člen
(obveznost financiranja)
Izdelava SD OPN Občine Pivka bo financirana iz občinskega proračuna.
7. člen
(veljavnost in objava sklepa)
(1) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnem naslovu Občine Pivka, hkrati se ga posreduje pristojnemu ministrstvu za prostor ter vsem sosednjim občinam: Občini Postojna, Občini Cerknica, Občini Loška dolina, Občini Ilirska Bistrica in Občini Divača.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2013-40
Pivka, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost