Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 007-362/2013/1 Ob-3832/13 , Stran 2735
Št. 007-362/2013/1 Ob-3832/13
Na podlagi 41. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12), v zvezi s sedmim odstavkom 9. člena Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 24/13), Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavlja
javni razpis
za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje v obsegu in pod pogoji iz Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 24/13; v nadaljnjem besedilu: Uredba št. 24/13). III. Začetek in čas trajanja rudarske pravice: rudarska pravica se podeljuje za največ 23 let in začne teči z dnem, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo. IV. Pogoji: rudarska pravica se podeli v skladu s pogoji iz Uredbe št. 24/13. Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 1. Ima sedež v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije ali v državi članici Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: država pogodbenica) oziroma je državljan države pogodbenice. 2. Ni iz države pogodbenice, ampak iz tretje države, vendar samo, če je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 6. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1). 3. Ima poravnane dospele obveznosti iz davkov, prispevkov za socialno varnost in drugih javnih dajatev, v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež ali stalno prebivališče, in zakonskimi določbami Republike Slovenije. 4. Ima poravnane dospele obveznosti, ki jih določa ta zakon in so v zvezi s prejšnjimi njenimi izvajanji rudarskih del (koncesnine, rezervirana sredstva za sanacijo). 5. Zoper njega ni uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije. 6. Ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki so v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine. 7. Je tehnično in kadrovsko usposobljen za izvajanje rudarskih del. 8. Je finančno sposoben po končanem izkoriščanju na svoje stroške odpraviti škodo, ki bo nastala kot posledica izkoriščanja in izvesti sanacijo pridobivalnega prostora. V. Vsebina prijave na javni razpis: v prijavi na javni razpis mora prijavitelj, če je pravna oseba, navesti ime firme, njen naslov (sedež) ter matično in davčno številko, v primeru fizične osebe pa osebno ime in naslov bivališča (stalnega in začasnega, če obstaja), ter prijavi priložiti: 1. Dokazilo, da ima sedež v državi pogodbenici oziroma je državljan države pogodbenice. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni. 2. Potrdilo o izpolnjenem pogoju materialne vzajemnosti, kadar prijavitelj ni iz države pogodbenice, ampak iz tretje države. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če ima interesent, ki je iz tretje države, sedež oziroma bivališče v Republiki Sloveniji in v svoji državi lahko opravlja dejavnost pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi lahko opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru sedeža pravne osebe oziroma bivališča fizične osebe v več tretjih državah se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, ki je najstrožji. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni. 3. Potrdilo, da ima prijavitelj poravnane dospele obveznosti iz davkov, prispevkov za socialno varnost in drugih obveznih dajatev, ki ga izda pristojni upravni organ države, v kateri ima prijavitelj sedež ali stalno prebivališče, ali pristojni davčni urad pri Davčni upravi Republike Slovenije. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni. 4. Potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku ni uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni. 5. Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da prijavitelj ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ne starejše od 60 dni. 6. Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje za vse zakonite zastopnike prijavitelja, da niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni. 7. Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, z ocenjeno višino stroškov sanacije po končanem izkoriščanju. 8. Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede tehnične usposobljenosti za izvajanje rudarskih del. 9. Potrdilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti v skladu z 22. členom ZRud-1, ki ga izda rudarska inšpekcija, ali pogodbo prijavitelja z izvajalcem rudarskih del, ki te pogoje izpolnjuje, v skladu s tretjim odstavkom 69. člena ZRud-1. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni. 10. V primeru, da prijavitelj sam ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti v skladu z 22. členom ZRud-1 mora prijavi priložiti pogodbo z izvajalcem del, ki te pogoje izpolnjuje, v skladu s tretjim odstavkom 69. člena ZRud-1, ter potrdilo iz prejšnje točke za pogodbenega izvajalca rudarskih del. 11. Dokazilo o finančni sposobnosti, da bo po končanem izkoriščanju na svoje stroške odpravil škodo, ki bi nastala kot posledica izkoriščanja in izvedel sanacijo pridobivalnega prostora. V primeru, da prijavitelj prijavi na javni razpis ne priloži potrdil iz 3., 4., 5. ali 6. točke, mora prijavi predložiti: 12. Če k vlogi ne priloži potrdila iz 3. točke mora k prijavi priložiti pisno soglasje, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor lahko za potrebe tega javnega razpisa pri Davčni upravi Republike Slovenije sámo pridobi podatke o tem, da ima prijavitelj poravnane dospele obveznosti iz davkov, obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost in druge obvezne dajatve. Soglasje mora poleg navedene izjave vsebovati naslednje podatke: – soglasje vlagatelja vloge, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik mora vsebovati ime in sedež (tudi državo!) poslovnega subjekta, davčno in matično številko poslovnega subjekta, številko vložka v sodni register ter žig in podpis zakonitega zastopnika poslovnega subjekta; – soglasje vlagatelja vloge, ki je fizična oseba, mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov njenega stalnega bivališča, datum, kraj in državo rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO) ter podpis; državljani držav, ki nimajo EMŠO, namesto te številke v soglasju navedejo številko potnega lista ter kraj in državo, ki ga je izdala, soglasju pa priložijo kopijo potnega lista. 13. Če k vlogi ne priloži potrdila iz 4. točke mora k prijavi priložiti pisno soglasje, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor lahko za potrebe tega javnega razpisa pri pristojnem okrožnem sodišču sámo pridobi podatke o tem, da proti pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku ni uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, proti fizični osebi, ki ni samostojni podjetnik pa ni uveden osebni stečaj. Soglasje mora poleg navedene izjave vsebovati tudi podatke iz prve oziroma druge alineje 13. točke. 14. Če k vlogi ne priloži potrdila iz 5. točke mora k prijavi priložiti pisno soglasje, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor lahko za potrebe tega javnega razpisa pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, sámo pridobi podatke o prijavitelju iz kazenskih evidenc. Soglasje mora poleg navedene izjave vsebovati tudi podatke iz prve oziroma druge alineje 13. točke. 15. Če k vlogi ne priloži potrdila iz 6. točke mora k prijavi priložiti pisno soglasje vseh zakonitih zastopnikov, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor lahko za potrebe tega javnega razpisa pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, sámo pridobi podatke o zakonitih zastopnikih prijavitelja iz kazenskih evidenc. Soglasje mora poleg navedene izjave vsebovati tudi podatke iz druge alineje 13. točke. VI. Način prijave: pisno prijavo na javni razpis je treba poslati s priporočeno pošiljko ali jo osebno predložiti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu OBR_1, ki je sestavni del tega razpisa, in je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor, z vsemi zahtevanimi podatki, dokazili in prilogami iz V. točke tega razpisa. VII. Rok prijave: za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana prispele do vključno 4. 11. 2013 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. VIII. Veljavnost prijave: prijava je veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse podatke, dokazila in priloge. Nepravočasnih in nepopolnih prijav ministrstvo ne bo obravnavalo in bodo parafirane vrnjene prijavitelju z dopisom, v katerem bo navedena pomanjkljivost, ki je bila razlog za vračilo prijave. Izjemoma je za posamezen pridobivalni prostor dopustna dopolnitev formalno nepopolne prijave v treh delovnih dneh od dneva vročitve vabila za dopolnitev prijave, in sicer samo: – če je za ta pridobivalni prostor na javni razpis prispela samo ena pravočasna prijava na javni razpis, ali – če pravočasna prijava sicer vsebuje zahtevane podatke, dokazila in priloge, je pa posamezen podatek, dokazilo ali priloga nepopoln. IX. Postopanje z veljavnimi prijavami na javni razpis: ministrstvo bo v veljavnih prijavah naprej preverilo, ali prijavitelj izpolnjuje s 6. členom ZRud-1 določene pogoje za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Če ugotovi, da določeni prijavitelj ne izpolnjuje teh pogojev, bo njegovo prijavo s sklepom zavrglo. Šteje se, da javni razpis uspe, če najmanj en prijavitelj z veljavno prijavo na javni razpis izpolnjuje pogoje iz 6. člena ZRud-1 (v nadaljnjem besedilu: upravičeni kandidat). X. Odločanje o nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje v primeru enega upravičenega kandidata: v primeru, da se bo na javni razpis prijavil en upravičeni kandidat, bo takšnemu kandidatu ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izdalo odločbo o izboru nosilca rudarske pravice za izkoriščanje po uradni dolžnosti v roku 60 dni od roka prijave na javni razpis. XI. Postopanje v primeru več upravičenih kandidatov: v primeru, da se bosta na javni razpis prijavila dva ali več upravičenih kandidatov, se postopek izdaje odločbe o izboru kandidata za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje izvede kot dražba, na kateri kandidati s svojimi ponudbami o višini plačila rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju konkurirajo za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Dražba poteka na naslednji način: 1. Dražba se začne z vabilom, ki ga ministrstvo, pristojno za rudarstvo, vroči osebno vsem upravičenim kandidatom. Kandidat lahko v primeru opravičenega izostanka svojo izjavo o ponujeni višini plačila rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju poda pisno. Na dražbi se bodo upoštevale samo tiste pisne izjave, ki bodo prispele na naslov ministrstva, pristojnega za rudarstvo, do konca draženja. Če kandidat do konca draženja ne poda pisne izjave se šteje, da se z izbranim kandidatom strinja. Kandidat, ki v pisni izjavi ali na dražbi nasprotuje kandidatu, ki naj bi bil izbran za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, mora za svoje trditve predložiti dokaze. 2. Dražbo vodi komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za rudarstvo. V komisijo se imenuje najmanj tri člane, od katerih je eden imenovan za predsednika in eden za namestnika predsednika. Člani komisije se imenujejo izmed uradnikov ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Dražbo je mogoče izvesti, če sta na dražbi prisotna vsaj dva od imenovanih članov, od katerih je eden predsednik ali namestnik predsednika. V nasprotnem primeru dražbe ni mogoče izvesti in se na način, ki je določen v prvi točki prestavi na drug datum. 3. Dražba se prične s predstavitvijo predmeta draženja, izklicne cene, stopnje dvigovanja ponudbe in pravil draženja, draženje pa se začne v trenutku, ko to jasno naznani član komisije, ki vodi dražbo (v nadaljnjem besedilu: voditelj dražbe). Komisija iz prejšnjega odstavka zagotovi enotno merjenje časa draženja. 4. Izklicna višina ponudbe je koncesnina na enoto mineralne surovine, izražena v točkah, kot jo določa predpis iz 53. člena ZRud-1, stopnja dvigovanja ponudbe pa znaša 10 odstotkov te vrednosti. Koncesnina iz naslova pridobivalnega prostora se tudi v primeru izbora nosilca rudarske pravice za izkoriščanje z dražbo obračunava v skladu s predpisom iz 53. člena ZRud-1. 5. Komisija o poteku dražbe piše zapisnik, v katerem navede tudi podatke o upravičenih prijaviteljih, ki se dražbe niso udeležili, prisotnih upravičenih prijaviteljih (v nadaljnjem besedilu: dražiteljih) in njihovih ponudbah ter ugotovitev, katera ponudba je najugodnejša in kdo jo je podal. 6. Šteje se, da je dražba uspela, če je bila na njej dana vsaj ena veljavna ponudba, ali če je višina rudarske koncesnine na enoto pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju določena na način iz 7. ali 8. točke. V drugih primerih se šteje, da dražba ni uspela in se lahko ponovi, če ni za isti pridobivalni prostor ali njegov del vložena druga vloga za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana naslednja višja ponudba. Draženje je končano, če v roku 5 minut od znaka za začetek draženja noben dražitelj ni zvišal izklicne višine ponudbe ali ko je od zadnje najvišje ponudbe poteklo 5 minut. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. 7. Če noben od dražiteljev ne zviša izklicne višine ponudbe se šteje, da je najugodnejšo ponudbo podal tisti dražitelj, ki je vložil vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje, če vlagatelj na dražbi ne sodeluje pa tisti dražitelj, katerega prijavo na javni razpis je ministrstvo prejelo prej, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. 8. Če se dražbe udeleži samo en dražitelj, se mu za višino nadomestila za raziskovanje mineralnih surovin določi izklicna višina ponudbe. 9. Komisija zapisnik vroči uradni osebi, ki vodi postopek izdaje odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, najkasneje v roku treh delovnih dni od zaključka dražbe. XII. Odločanje o nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje v primeru dražbe: po končani dražbi bo ministrstvo, pristojno za rudarstvo, odločilo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v roku 60 dni od zaključka dražbe. XIII. Sklenitev koncesijske pogodbe: koncesija za izkoriščanje mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru se pridobi s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Izbrani nosilec rudarske pravice mora skleniti koncesijsko pogodbo v roku, na način in pod pogoji, kot jih določa ZRud-1. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje bo moral v primeru, da ni lastnik zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor, ki je predmet tega javnega razpisa, najkasneje do začetka sklepanja koncesijske pogodbe z lastnikom zemljišča skleniti pravni posel z namenom pridobiti pravico izvajati rudarska dela na zemljišču, razen v primeru podzemnega izkoriščanja, če iz rudarskega projekta izhaja, da zaradi izkoriščanja ne bo vplivov na zemljišče. XIV. Finančne obveznosti: z dnem, ko postane koncesijska pogodba veljavna, postane nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo. Osnova za izračun višine plačila rudarske koncesnine sta velikost pridobivalnega prostora in povprečna cena enote posamezne vrste pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju. Za zagotovljena rezervirana sredstva za sanacijo se v skladu s tem zakonom štejejo pri Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, za namen sanacije vplačana in vezana denarna sredstva, lahko pa tudi ustrezna garancija pooblaščene banke, ki pa mora biti takšna, da so denarna sredstva lahko na voljo takoj. Način in pogoji za zagotovitev rezerviranih sredstev za sanacijo so sestavni del koncesijske pogodbe. XV. Pojasnila in informacije: dodatna pojasnila in informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/478-74-89 (mag. Roman Čerenak). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor