Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2969. Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice, stran 9023.

Na podlagi 29. člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 23. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
1. člen
S tem odlokom so določene podlage in merila za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Brežice.
2. člen
(1) Krajevna skupnost mora pri svojem delu skrbeti za:
– zakonito izvajanje nalog krajevne skupnosti;
– pravilno upravno poslovanje;
– strokovno in administrativno delo za potrebe sveta krajevnih skupnosti;
– zakonito razpolaganje s premičnim in nepremičnim premoženjem krajevne skupnosti.
(2) Krajevne skupnosti morajo pred sklenitvijo pravnega posla, kadar z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle ni zagotovljen namen ali višina sredstev in v primerih razpolaganja z nepremičnim premoženjem, pridobiti predhodno pisno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični.
(3) Krajevne skupnosti morajo za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme ali druge storitve iz finančnega načrta krajevne skupnosti v višini, za katere Zakon o javnem naročanju zahteva izvedbo postopka javnega naročanja, predhodno in pravočasno obvestiti Občino Brežice, da strokovne službe občinske uprave v sodelovanju s predstavnikom krajevne skupnosti izvedejo ustrezen postopek izbire izvajalca skladno z zakonom.
(4) Vse planirane investicijske odhodke krajevnih skupnosti je potrebno vključiti v načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) občine po posameznih projektih.
(5) V besedilo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV so krajevne skupnosti dolžne vnesti protikorupcijsko klavzulo skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.
3. člen
(1) Krajevne skupnosti se financirajo iz občinskega proračuna, s sredstvi razpisov državnih organov ter institucij Evropske unije, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve iz opravljanja lastne dejavnosti, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja krajevne skupnosti. Sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi s svojo dejavnostjo, ne vplivajo na višino sredstev iz občinskega proračuna, opredeljeno v 4. členu tega odloka.
(2) Prispevki fizičnih in pravnih oseb, sredstva iz naslova upravljanja s pokopališči, sredstva iz naslova vodarine in sredstva zbrana s samoprispevkom so namenska sredstva, ki se lahko porabijo le za namene, za katere so bila pridobljena.
4. člen
(1) Višina sredstev za vse krajevne skupnosti se v letnem proračunu določi v skupnem obsegu, in sicer s potrditvijo proračuna na občinskem svetu, na podlagi določenega zneska v Navodilu za pripravo proračuna Občine Brežice ali na pisni predlog župana. Skupni obseg se med KS razdeli po naslednjem ključu:
a) 50 % sredstev po kriterijih za vzdrževanje javnih poti na območju krajevne skupnosti,
b) 20 % sredstev med vse krajevne skupnosti po enakem deležu,
c) 30 % sredstev po številu prebivalstva po krajevnih skupnosti.
(2) Kriteriji za sredstva iz točke a) prejšnjega odstavka – vzdrževanje javnih poti na območju krajevne skupnosti se določijo:
– po dolžini javnih poti v posamezni krajevni skupnosti, ki so preračunane v odstotke glede na celotno dolžino javnih poti v občini in pomnoženo s faktorjem hribovitosti terena. Odstotek dolžine cest za krajevne skupnosti, ki imajo pretežno ravninsko lego, se korigira s faktorjem hribovitosti 0.8, za vse ostale krajevne skupnosti pa se upošteva faktor hribovitosti 1.0,
– iz skupne vsote javnih poti je izvzeta Krajevna skupnost Brežice, kjer je uveden ulični sistem in so ceste sestavni del lokalnega cestnega omrežja, zato se jim za ta namen ne dodeljujejo sredstva za vzdrževanje javnih poti. Iz skupne dolžine javnih poti so izvzete tudi tiste ulice oziroma javne poti v Krajevnih skupnostih Šentlenart in Zakot-Bukošek-Trnje, ki jih vzdržuje Občina Brežice,
– za krajevne skupnosti so določeni faktorji hribovitosti, kot izhaja iz Priloge 1.
(3) Sredstva iz točke b) prvega odstavka tega člena se med posamezne krajevne skupnosti razdelijo po enakem deležu.
(4) Sredstva iz točke c) prvega odstavka tega člena se med posamezne krajevne skupnosti razdelijo po  % prebivalcev (število prebivalcev se določi po zadnjem razpoložljivem uradnem podatku).
5. člen
(1) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti praviloma načrtujejo porabo sredstev za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje cest in objektov, svoje delovanje, manjši del pa za promocijo in pokroviteljstvo.
(2) Krajevne skupnosti, v katerih opravljajo administrativna dela uslužbenci občinske uprave, ali imajo zato sklenjene posebne podjemne pogodbe, so dolžne v svojem finančnem načrtu mesečno zagotoviti sredstva za stroške dela.
(3) Krajevne skupnosti, ki so dolžne sofinancirati izgradnjo šolskih in športnih površin na podlagi sklepov občinskega sveta, morajo v svojem finančnem načrtu mesečno zagotavljati svoj delež sredstev.
(4) V primeru, da je v finančnem načrtu krajevne skupnosti predvidena investicija, ki jo vodi krajevna skupnost sama, je potrebno oblikovati samostojno postavko, jo uvrstiti v načrt razvojnih programov in zagotoviti ustrezno investicijsko dokumentacijo ter pri tem upoštevati vso veljavno zakonodajo.
6. člen
(1) Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna Občine Brežice. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna, usklajeni finančni načrt s sprejetim proračunom pa najkasneje v 30 dneh po sprejetju proračuna.
(2) Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se zadržijo nakazila iz proračuna.
7. člen
(1) Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo v obliki rednih mesečnih transferov po dvanajstinah letnega obsega v skladu s sprejetim finančnim načrtom do 30. dne tekočega meseca.
(2) Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
8. člen
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na posameznih proračunskih postavkah na predlog krajevne skupnosti prerazporeja župan občine.
9. člen
Krajevne skupnosti so dolžne v roku 6 mesecev od uveljavitve tega pravilnika z Občino Brežice skleniti pogodbe o upravljanju premoženja, ki je v lasti Občine Brežice, in v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi predstavlja premoženje, namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva (športni objekti, kulturni in večnamenski domovi ipd.).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2014.
Št. 450-1/2013
Brežice, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost