Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Ob-3845/13 , Stran 2740
Ob-3845/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi: – Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12 in 63/13) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (ES) z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena izplačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5), zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8. 2007, str. 48) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES), – Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES), – Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/11 – ZSSR-2 in 8/12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči), – Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 14. 6. 2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
2. javni razpis
iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013
1. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Predmet podpore 2.1 V skladu s prvim odstavkom 33. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa naložbe v prvo stopnjo predelave lesa in sicer naložbe v ureditev žagarskega obrata in nakup pripadajoče opreme, za načrtovano letno predelavo lesa v obsegu najmanj 10.000 m3 hlodovine. 2.2 Seznam proizvodov prve stopnje predelave lesa je objavljen na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si. 2.3 Iz poslovnega načrta in projektne dokumentacije mora biti razvidno, da bo imel vlagatelj v letu po zaključku naložbe načrtovano letno predelavo lesa v obsegu najmanj 10.000 m3 hlodovine. 2.4 Glede na obseg naložb se v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Uredbe PRP podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložba, katere skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 100.000 EUR (brez DDV), je enostavna naložba. Če skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 100.000 EUR (brez DDV), je to zahtevna naložba. 3. Vlagatelji 3.1 V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko: 3.1.1 gospodarske družbe, 3.1.2 samostojni podjetniki posamezniki, 3.1.3 zadruge ali 3.1.4 zavodi. 3.2 Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro podjetja. 3.3 Za izračun velikosti podjetja se glede na drugi odstavek 38. člena Uredbe PRP upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si. 3.3.1 V kategorijo mikro podjetij se uvrščajo podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in imajo letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. 3.4 Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES. 3.5 Velikost podjetja se preverja v postopku odločanja o vlogi, pri čemer se preveri podatke zadnjih dveh poslovnih let pred letom odobritve vloge. Podatki glede števila zaposlenih in finančnih zneskov so podatki, ki se navezujejo na zadnji dve potrjeni obračunski obdobji in se izračunajo na letni osnovi. Če podjetje na dan zaključka poslovnih knjig ugotovi, da je za preteklo leto preseglo ali padlo pod zaposlitveni prag ali najvišje finančne vrednosti, izgubi ali pridobi status mikro podjetja samo, če se to ponovi v zadnjih dveh obračunskih letih pred letom odobritve vloge. 4. Upravičeni stroški 4.1 Upravičeni stroški 4.1.1 Skladno s prvim odstavkom 34. člena Uredbe PRP so upravičene v okviru tega javnega razpisa naslednje vrste stroškov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.1.2 Do podpore v nakup novih strojev, opreme in naprav (točka 4.1.1.2 javnega razpisa) so upravičene samo tiste naložbe, ki so navedene v točki 4.4 Seznam najvišjih priznanih vrednosti naložb za nakup novih strojev in opreme (z vključeno montažo) za prvo stopnjo predelave lesa v razpisni dokumentaciji in se nanašajo na opremo žagarskega obrata. 4.1.3 Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so določene v točki 4 v razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si. 4.2 Nastanek upravičenih stroškov 4.2.1 V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški naložbe, ki so nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Skladno z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se ga lahko določi v odločbi oziroma sklepu, 30. junij 2015. 4.2.2 V skladu s petim odstavkom 34. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni splošni stroški, ki so nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Skladno z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se ga lahko določi v odločbi oziroma sklepu, 30. junij 2015. 4.3 Neupravičeni stroški 4.3.1 Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora v skladu s šestim odstavkom 34. člena Uredbe PRP ne dodeli za: 4.3.1.1 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, 4.3.1.2 rabljeno opremo, 4.3.1.3 naložbe zunaj območja Republike Slovenije, 4.3.1.4 stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema), 4.3.1.5 bančne stroške, 4.3.1.6 stroške promocije, 4.3.1.7 stroške nakupa dostavnih in servisnih vozil ter gradbene mehanizacije, 4.3.1.8 šotore in kontejnerje, 4.3.1.9 splošne upravne stroške. 4.3.2 V skladu s sedmim odstavkom 34. člena Uredbe PRP do podpore niso upravičene tudi naslednje vrste naložb: 4.3.2.1 naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o kmetijskih trgih; 4.3.2.2 naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom in ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov; 4.3.2.3 naložbe, ki niso zaključena celota oziroma pri katerih se po zaključku naložbe predelovalni proces ne more začeti odvijati, kot je to prikazano v poslovnem načrtu ter bodo za to potrebna še dodatna vlaganja; 4.3.2.4 naložbe v nakup laboratorijske in IKT opreme, ki se ne uporablja izključno za namen lastne predelave. 4.3.3 V skladu z osmim odstavkom 34. člena Uredbe PRP do podpore niso upravičena podjetja v težavah v skladu s Sporočilom Komisije – Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 5. Pogoji in obveznosti 5.1 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge 5.1.1 Splošni pogoji 5.1.1.1 Vlagatelj mora vložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. 5.1.1.2 Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. 5.1.1.3 V skladu s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del; zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, pri čemer dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti). 5.1.1.4 Skladno z 2. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj v primeru zahtevnih naložb k vlogi predložiti poslovni načrt, iz katerega mora biti razvidna ekonomska upravičenost naložbe. Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani MKO (www.mko.gov.si). Poslovni načrt mora biti izdelan za obdobje izvajanja naložbe in najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti pozitivna. 5.1.1.5 Skladno s 3. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora biti iz vloge razviden prispevek naložbe k izboljšanju splošne učinkovitosti. To vlagatelj dokaže z izračunano pozitivno interno stopnjo donosnosti in s tem, da naložba prispeva k doseganju vsaj enega izmed ciljev ukrepa iz 5. točke prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP: 5.1.1.5.1 uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; 5.1.1.5.2 uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; 5.1.1.5.3 stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; 5.1.1.5.4 uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. 5.1.1.6 Vlagatelji morajo v vlogi v skladu s 4. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP predstaviti dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega ukrepa, in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov mora biti razvidno, da bo dodeljena pomoč prispevala k: 5.1.1.6.1 dejanskemu povečanju velikosti oziroma obsega naložbe, v stvarni ali denarni obliki, 5.1.1.6.2 skrajšanju dejanskega časa, ki ga bo vlagatelj porabil za dokončanje naložbe ali 5.1.1.6.3 izvedljivosti naložbe. 5.1.1.7 Skladno s 6. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP so do podpore v okviru tega javnega razpisa upravičene naložbe, ki se nanašajo na: 5.1.1.7.1 vzpostavitev novega obrata, 5.1.1.7.2 širitev obstoječega obrata, 5.1.1.7.3 povečanje raznovrstnosti proizvodnje obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali 5.1.1.7.3 bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječega obrata. 5.1.1.8 Vlagatelj mora biti v skladu s 7. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP lastnik, solastnik ali dolgoročni najemnik nepremičnine oziroma mora imeti sklenjeno dolgoročno pogodbo o stavbni ali služnostni pravici za obdobje najmanj desetih let po zaključku naložbe. Če je vlagatelj solastnik, mora predložiti notarsko overjeno soglasje solastnikov za izvedbo naložbe. 5.1.1.9 V primeru gradbenih ter obrtniških del mora vlagatelj zagotoviti ustrezno projektno dokumentacijo, z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant in vsemi potrebnimi dovoljenji za izvedbo naložbe (PZI). 5.1.1.10 V skladu z 9. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora biti vlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore. 5.1.1.11 V skladu z 10. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru zahtevnih naložb, ko vlagatelj predvideva vlaganje več kot enega zahtevka za izplačilo sredstev, je obvezno priložiti izjavo banke, iz katere je razvidna finančna konstrukcija prijavljene naložbe. 5.1.1.12 V skladu s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora imeti vlagatelj poravnane vse obveznosti do države. 5.1.1.13 Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, mora vlagatelj v skladu s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe PRP pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. 5.1.1.14 Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, v skladu s petim odstavkom 120. Uredbe PRP ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. 5.1.1.15 V skladu s sedmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev za naložbe, razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. 5.1.1.16 Če vlagatelj v skladu z osmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene projektne dokumentacije razvidni: 5.1.1.16.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, 5.1.1.16.2 ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis, 5.1.1.16.3 predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov. 5.1.1.17 Če vlagatelj v skladu z devetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v nakup oziroma gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Merilo za izračun opravičljivega stroška je neto tlorisna površina objekta. 5.1.1.18 Vlagatelj mora v skladu z desetim odstavkom 120. člena Uredbe PRP imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun za nakazilo sredstev v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljnjem besedilu ZKme-1) 5.1.1.19 Vlagatelj, ki je fizična oseba, mora imeti v skladu z enajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije. 5.1.1.20 Vlagatelj, ki je pravna oseba mora imeti v skladu z dvanajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije. 5.1.1.21 V skladu s trinajstim odstavkom 120 člena Uredbe PRP nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba, v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem javnem razpisu. 5.1.1.22 V skladu z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. 5.1.1.23 V skladu s trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti vsi računi in vsa dokazila predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge in dokazila, priložena zahtevku, napisana v tujem jeziku, mora vlagatelj zagotoviti prevod v slovenski jezik. Če prevod ni razumljiv, mora vlagatelj na zahtevo ARSKTRP predložiti uradni prevod. 5.1.1.24 Če se vlagatelj skladno z drugim odstavkom 120. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev, dobav, del in opreme (vključno s splošnimi stroški,ki so nastali po objavi javnega razpisa), ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV), pridobiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih ponudnikov. Prav tako pri izvedbi naložbe ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne-tržnih pogojih poslovanja. Ponudbe morajo biti ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. 5.1.1.25 Vlagatelj lahko vloži samo eno vlogo na tem javnem razpisu. 5.1.1.26 Vlagatelj ima na dan vložitve vloge na javni razpis lahko največ dve nezaključeni naložbi, za kateri je pridobil odločbo o pravici do sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom iz PRP 2007-2013. Naložba se šteje da je zaključena, ko je na ARSKTRP vložen zadnji zahtevek za izplačilo sredstev. 5.1.2. Specifični pogoji 5.1.2.1 Ob gradbeno-obrtniških delih in nakupu opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov se v skladu z 11. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na pridobljeno količino energije za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene dokumentacije morajo biti razvidni: 5.1.2.1.1 popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, 5.1.2.1.2 izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe. 5.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka naložbe 5.2.1 Skladno s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP morajo biti gradbena dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 5.2.2 Skladno s prvim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/E, projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o pravici do sredstev. 5.2.3 Skladno z desetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP mora biti naložba zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 5.3 Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka 5.3.1 V skladu s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo na podlagi enega zahtevka. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo na podlagi največ treh zahtevkov. Naložba ali del naložbe, na katerega se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, mora biti zaključena in vsi računi plačani. 5.3.2 Upravičenec mora skladno z 12. točko prvega odstavka 36. člena Uredbe PRP dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Evropske unije, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi Evropske unije, se pomoč lahko dodeli samo tistim naložbam, ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Evropske unije, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Evropske unije za podprto naložbo se dokazuje z/s: 5.3.2.1 v primeru nakupa novih strojev in nove opreme in naprav: 5.3.2.1.1 z izjavami o skladnosti strojev v skladu z zahtevami Pravilnika o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11), ki jih upravičenec pridobi od proizvajalcev oziroma njihovih zastopnikov in jih predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo. 5.3.2.1.2 Vsak stroj oziroma tehnološka oprema mora biti označen z nalepko, na kateri je znak »CE« oziroma druga ustrezna označba o standardizaciji proizvoda. Izjave o skladnosti strojev morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. 5.3.2.2 v primeru gradbeno – obrtniških del za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov po predpisih o graditvi objektov: 5.3.2.2.1 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem ob vložitvi vloge in 5.3.2.2.2 s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem, ki ga upravičenec predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev; 5.3.2.3 v primeru gradbeno-obrtniških del, za katera ni potrebno pridobiti nobenih upravnih dovoljenj in ki se izvajajo v objektih zgrajenih z gradbenim dovoljenjem: 5.3.2.3.1 s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem ob vložitvi vloge za obstoječi objekt in 5.3.2.3.2 s pravnomočnim uporabnim dovoljenjem za obstoječi objekt, ki ga upravičenec predloži ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Iz njega mora biti razvidno, da se v obstoječem objektu lahko opravlja naložbena dejavnost. 5.3.3 Če je vlagatelj v poslovnem načrtu predvidel nova ustvarjena delovna mesta, povezana z naložbo, in je iz tega naslova pri merilu I. Ekonomski vidik naložbe pri točki 8. Nova delovna mesta prejel dodatno število točk, mora ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev predložiti dokazila o zaposlitvi za novo ustvarjena delovna mesta. Kot dokazilo za novo ustvarjena delovna mesta se bo upoštevalo pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, in sicer za obdobje najmanj 12 mesecev od zaključka naložbe ter zadnji potrjen obrazec REK-1 »Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja« pred oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Izhodiščno stanje za izračun novih delovnih mest je letno število delovnih mest (LŠD) na dan 31. 12. 2012. Izračun LŠD je podrobneje opredeljen v Dokazilu št. 12 v razpisni dokumentaciji. V primeru samostojnih podjetnikov posameznikov se samozaposlena oseba šteje za eno delovno mesto. Če je podjetje ustanovljeno po 31. 12. 2012 se za izhodiščno stanje za izračun novih delovnih mest upošteva skupno število zaposlenih oseb ob vložitvi vloge. 5.3.4 Ne glede na določbe iz točke 5.3.3, pa se kot novo ustvarjena delovna mesta ne bodo upoštevale pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas za osebe, ki so bile v roku 12ih mesecev pred zaključkom naložbe zaposlene pri vlagatelju oziroma pri družbah s katerimi je vlagatelj lastniško povezan. 5.3.5 Zahtevku mora upravičenec priložiti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.3.6 Za izkazovanje zaključka naložbe se priloži zadnjemu zahtevku: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.3.7 V skladu s 56. členom ZKme-1 nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo sredstev v celoti ugodeno. Če zahtevku za izplačilo sredstev ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku za izplačilo sredstev odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. 5.3.8 Skladno z dvanajstim in trinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. Vsi računi in dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. Kolikor so predloženi računi in predračuni v tujem jeziku, mora vlagatelj predložiti tudi njihov prevod v slovenski jezik. Računi morajo imeti enake elemente kot predračuni. 5.3.9 Če se vlagatelj skladno z devetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi. 5.3.10 Skladno s sedmim, osmim in devetim odstavkom 127. člena Uredbe PRP morajo upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP, na naslov v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. 5.3.11 Označevanje projektov: Prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007-2013, ki je objavljen na spletni strani MKO: www.MKO.gov.si in ARSKTRP, www.aktrp.gov.si. 5.4 Obveznosti upravičenca in končnega prejemnika sredstev 5.4.1. Končni prejemnik mora skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo mora končni prejemnik sredstev poslati na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP. 5.4.2 Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: Končni prejemnik sredstev mora, skladno s sedmim odstavkom 121. člena in 124. členom Uredbe PRP, za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, ter jo hraniti še vsaj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Končni prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrole na kraju samem s strani ARSKTRP, MKO, nacionalnih in evropskih revizijskih institucij kot tudi drugim nadzornim organom. 5.4.3 Predmet podpore se mora v skladu z drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena. 5.4.4 Naložbena dejavnost, za katero upravičenec prejme sredstva, se mora, v skladu s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali naložbe uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora končni prejemnik sredstev vsa prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 6. Omejitev sredstev 6.1 V skladu s 119. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: 6.1.1 Skladno s prvim odstavkom 119. člena Uredbe PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP. 6.1.2 Skladno z drugim odstavkom 119. člena Uredbe PRP se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na ta javni razpis in zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva evropske unije oziroma druga javna sredstva. 6.1.3 Skladno s tretjim odstavkom 119. člena Uredbe PRP, lahko ne glede na določilo iz točke 6.1.4 Upravičenci lahko pridobijo druga javna sredstva v Republiki Sloveniji, vendar seštevek podpor ne sme presegati zgornje vrednosti pomoči iz Priloge 1 k Uredbi 1698/2005/ES. Med druga javna sredstva se šteje tudi višina državne pomoči iz naslova ugodnejše oziroma subvencionirane obrestne mere. 6.1.5 Skladno s petim odstavkom 119. člena Uredbe PRP se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 7. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog 7.1 V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe PRP in tega javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. 7.2 Pri določitvi meril za ocenjevanje vlog se upoštevajo ekonomski, družbeno-socialni, regionalni, tehnološki in naravovarstveni vidik naložbe, določeni v drugem odstavku 37. člena Uredbe PRP. 7.3 Vloge, ki so popolne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi spodnjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.4 Če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije za izvajanje 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), se skladno z 118. členom Uredbe PRP upošteva, da pridobijo te vloge na javnih razpisih, ne glede na ostala merila za izbor, dodatne točke v višini deset odstotkov vseh možnih točk na javnem razpisu, ki za ta javni razpis znaša 10 točk, kolikor izpolnjujejo enega izmed spodnjih pogojev: 7.4.1 kolikor je predmet sofinanciranja naložba v obnovljive vire energije za potrebe predelovalnega obrata, 7.4.2 ohranjanje obstoječih delovnih mest oziroma na vsakih 200.000 EUR upravičenih stroškov, odprtje enega novega delovnega mesta za najmanj obdobje 24 mesecev od zadnjega izplačila sredstev, 7.4.3 vlagatelj ima sklenjene pogodbe z lokalnimi primarnimi pridelovalci za najmanj 40 odstotkov vhodne surovine ali 7.4.4 vlagatelj ima sklenjeno pogodbo z raziskovalno skupino oziroma je raziskovalna skupina organizacijska enota znotraj vlagatelja. 7.5 Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc. 7.6 Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša 30 točk, od tega vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih meril, brez upoštevanja dodatnih točk iz naslova zakona o razvojni podpori (Merilo št.VI). V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih dokazil in podatkov oziroma so podatki neustrezni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk. 7.7 Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila. 7.8 Sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih sredstev. 7.9 Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog so del razpisne dokumentacije, ki je del tega javnega razpisa. 7.10 Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge na javni razpis. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije, predvsem: prijavnega obrazca, projektne dokumentacije oziroma dokumentacije o projektu in ustreznih dokazil. 8. Finančne določbe 8.1. Splošni finančni pogoji 8.1.1 V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. 8.1.2 Skladno z 38. členom Uredbe PRP podpora v okviru tega javnega razpisa znaša do vključno 50% priznane vrednosti naložbe. 8.1.3 Najnižji znesek pomoči na tem javnem razpisu znaša 3.500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 2.500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007-2013 iz naslova tega ukrepa pridobi do vključno 6.000.000 EUR pomoči. 8.2. Specifični finančni pogoji 8.2.1 V skladu s sedmim in osmim odstavkom 38. člena Uredbe PRP, se pri uveljavljanju stroškov iz 4. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP upoštevajo pravila »de minimis« v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko s takim združevanjem presežena predpisana intenzivnost pomoči. 8.2.2 V skladu z devetim odstavkom 38. člena Uredbe PRP se pri uveljavljanju stroškov iz 2. in 3. točke prvega odstavka 34. člena Uredbe PRP upošteva predpis, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Regionalna karta, ki prikazuje upravičeno območje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči, obsega celotno ozemlje Republike Slovenije. Naložbeni projekt mora ostati v regiji najmanj pet let po končani naložbi. 8.2.3 Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stroška za posamezno vrsto naložbe, ki je opredeljena v točkah 4.3, 4.4, in 4.5 v razpisni dokumentaciji. 8.2.4. Kadar gre za nakup strojev in opreme, mora biti nabavljena oprema nova. Šteje se, da je navedena oprema nova, če je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja, iz računa z dokazilom o plačilu, ki ima navedeno serijsko številko stroja ali opreme oziroma iz ustreznih listin (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo k tej opremi in jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izplačilo. 9. Razpisna dokumentacija in informacije 9.1 Razpisna dokumentacija vsebuje: 9.1.1 Povabilo k oddaji vloge; 9.1.2 Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; 9.1.3 Podrobnejša merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog; 9.1.4 Podrobnejši seznam upravičenih stroškov in priznanih vrednosti naložb; 9.1.5 Prijavni obrazec z dokazili; 9.1.6 Ostale priloge: Navodila za izpolnjevanje e- vloge za pridobitev sredstev (vključno z razlago temeljnih pojmov), Priročnik za obveščanje, Seznam proizvodov, Priloge, ki se nanašajo na velikost podjetja, Priročnik za izdelavo poslovnega načrta. 9.2 Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. 9.3 Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 10. Rok in način prijave 10.1 Skladno s prvim odstavkom 109.a člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis vnesti v elektronski sistem in natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj s prilogami poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali oddati v vložišču ARSKTRP in sicer od 4. 11. 2013 do vključno 27. 11. 2013 do 24. ure. 10.2 Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se skladno s 30. členom ZKme-1 zavrže. 10.3 Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa drugi odstavek 109.a člena Uredbe PRP: »Ne odpiraj – vloga na 2. javni razpis 123 za podjetja za leto 2013. 10.4 Prijavni obrazec izpolnjen in oddan v elektronski sistem se skladno s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in ki jih vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 109.a člena Uredbe PRP. 10.5 Skladno s tretjim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se zahtevek za izplačilo sredstev vlaga v obliki obrazca v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Elektronski obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za zahtevek za izplačilo sredstev. Za zahtevek za izplačilo sredstev se šteje natisnjen obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, ki jih določa javni razpis, odločba o odobritvi sredstev in razpisna dokumentacija, ki ga vlagatelj vloži v skladu s členom 109.a Uredbe PRP. 10.6 Skladno z drugim in četrtim odstavkom 117. člena Uredbe PRP, se podrobnejša navodila o izpolnjevanju in vnosu prijavnega obrazca in zahtevkov za izplačilo v elektronski sistem objavijo na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si. 10.7 Vlagatelju se na tem javnem razpisu odobri samo ena vloga. 11. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem 11.1 Postopek od obravnave do odobritve vloge 11.1.1 Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP: Zaprti javni razpisi, in v XXIII. poglavju Uredbe PRP: Skupne določbe za postopek pri odprtih in zaprtih javnih razpisih. 11.1.2 Skladno s 113. členom Uredbe PRP se vloge na javni razpis odpirajo in obravnavajo ter se zahteva odprava pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog na javni razpis. Sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila. 11.1.3 V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis, dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo glede na višje število točk, pridobljenih pri kriteriju, ki se nanaša na racionalnost porabe javnih sredstev (Merilo I. Ekonomski vidik naložbe). 11.1.4 Skladno s šestim odstavkom 115. člena Uredbe PRP se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora v roku osmih dni od vročitve obvestila na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. 11.1.5 Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljenem nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. 11.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) 11.2.1 Skladno s prvim odstavkom 126. člena Uredbe PRP se nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja v skladu z Uredbo 65/2011/EU. 11.2.2 Skladno z drugim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje ukrepov iz Uredbe PRP. 11.2.3 Skladno s tretjim odstavkom 126. člena uredbe PRP opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Uredbe PRP kmetijski inšpektorji. 11.2.4 Skladno s četrtim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, mora ARSKTR o ugotovljenih kršitvah, ki so s to uredbo ali zakonom, ki ureja kmetijstvo, opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ. 11.2.5 Skladno s prvim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1. 11.2.6 Skladno z drugim odstavkom 122. člena Uredbe PRP ARSKTRP v primerih iz točke 11.2.5. tega javnega razpisa v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 11.2.7 Skladno z tretjim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se določba iz točke 11.2.6. tega javnega razpisa ne uporablja: – Če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Upravičenec lahko na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev; – če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 11.2.8 Skladno s četrtim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin. 11.2.9 Skladno s petim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 11.2.10 Skladno s sedmim odstavkom 122. člena uredbe PRP, ARSKTRP končne prejemnike sredstev, ki ne izpolnjujejo obveznosti, sankcionira v skladu z XXVI.a poglavjem Uredbe PRP. 11.2.11 Če upravičenec skladno s prvim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP ne odstopi od pravice do sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 in zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto. 11.2.12 Končni prejemnik sredstev, ki krši določilo iz tretjega odstavka 121. člena Uredbe PRP mora skladno z drugim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1 in se ga izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto. 11.2.13 Če končni prejemnik sredstev, ki je prejel dodatno število točk na podlagi 2. točke pod b) tretjega odstavka 118. Člena Uredbe PRP ne izpolni obveznosti iz te točke, mora skladno s prvim odstavkom 127.e člena v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. Členom ZKme-1 11.2.14 Končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, določenem pri posameznem ukrepu iz Uredbe PRP, ne poroča o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP, ARSKTRP skladno s tretjim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za predložitev poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti. Če končni prejemnik sredstev v roku iz poziva ne predloži poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev. 11.2.15 Končni prejemnik sredstev, ki ne dovoli kontrole na kraju samem in omogoči dostopa do dokumentacije o projektu, mora skladno s petim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 11.2.16 Končni prejemnik sredstev, ki ni označil projekta v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani MKO, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge VI Uredbe 1974/2006/ES, mora skladno s šestim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP obveznost izpolniti v skladu z rokom, ki mu ga ob ugotovljeni nepravilnosti določi ARSKTRP. Kolikor tega ne izpolni, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 11.2.17 Kolikor končni prejemnik sredstev odtuji naložbo brez predhodne odobritve ARSKTRP, mora skladno s sedmim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 11.2.18 Če se ugotovi, da je končni prejemnik sredstev namerno vložil napačno prijavo (navajanje lažnih podatkov, izjav), se skladno z osmim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP zadevna dejavnost izključi iz podpore za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto in mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. Poleg tega se končnega prejemnika sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje