Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2999. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna, stran 9085.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 4. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in 61/05) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 24. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna (Uradni list RS, št. 33/97, 73/98, 61/99, 68/99, 52/08 in 29/10; v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V sestavo zavoda spadata:
– Podružnična šola Hruševje, Hruševje 82 a, 6225 Hruševje,
– Podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom, Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna.«
2. člen
V 13. členu odloka se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
»Kandidatna lista mora vsebovati najmanj enega predstavnika upravno administrativnih in tehničnih služb ter najmanj dva predstavnika strokovnih delavcev, od katerih mora biti najmanj eden predstavnik podružničnih šol.«
3. člen
V 15. členu odloka se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Glasovnice se pripravijo z označbo zavoda, označbo volitev, datumom volitev. Po abecednem redu morajo biti navedeni kandidati po področjih (upravno administrativni in tehnični delavci ter strokovni delavci) in opredeljen način glasovanja (voli se en predstavnik upravno administrativnih in tehničnih delavcev ter po en predstavnik strokovnih delavcev z matične šole in eden s podružničnih šol).«
4. člen
V 20. členu odloka se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
»Zavod ima v skladu s standardi in normativi pomočnika ravnatelja ter vodji podružničnih šol.«
5. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2008
Postojna, dne 24. septembra 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.