Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2968. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, stran 9022.

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, dne 17. 9. 2013 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št. 40211-3/2013-2, z dne 25. 9. 2013
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 44. člena Pravil, tako da se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, dosedanja tretja alineja pa postane četrta alineja. Nova tretja alineja prvega odstavka 44. člena Pravil se glasi:
»– da je objavljena osnovna informacija o instrumentu denarnega trga;«.
2. člen
V drugem odstavku 127. člena Pravil se črta besedilo »naročila s skrito količino,«.
3. člen
V 211. členu se doda novo besedilo, ki se glasi:
»(1) Spremembe in dopolnitve 127. člena Pravil v zvezi s časovno veljavnostjo naročil s skrito količino začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo po uvedbi nadgradnje trgovalnega sistema Xetra z dnem, ki ga s sklepom določi uprava.
(2) Do začetka uporabe določbe iz prvega odstavka tega člena se uporablja določba 127. člena Pravil, objavljena v Uradnem listu RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12 in 44/13.«
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in uporabljati pa začnejo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če v prehodni določbi v 3. členu teh Sprememb in dopolnitev Pravil glede začetka uporabe ni drugače določeno.
Ljubljana, dne 17. septembra 2013
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Andrej Šketa l.r.
predsednik uprave
 
mag. Nina Vičar l.r.
članica uprave

AAA Zlata odličnost