Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

Št. 3502-339/2013 Ob-3827/13 , Stran 2775
Št. 3502-339/2013 Ob-3827/13
Popravek
V Javnem zbiranju ponudb za oddajo v najem zemljišč v lasti Mestne občine Celje za postavitev velikih ploskovnih objektov – jumbo panojev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/13, z dne 27. 9. 2013, pod številko objave Ob-3742/13, se popravi datum v 7.a) in 7.f) točki, ki se pravilno glasi: 7. a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem zemljišč« na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 21. 10. 2013 do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 7. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje), 21. 10. 2013 ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija).
Mestna občina Celje