Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2102. Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS)
2103. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2104. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije
2105. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
2177. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2178. Uredba o spremembah Uredbe o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

MINISTRSTVA

2106. Pravilnik o pogojih in načinu prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil
2107. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih
2108. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence
2109. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge
2110. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav
2111. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU
2112. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika – bluetongue
2113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge
2114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi
2115. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali
2116. Pravilnik o spremembah Pravilnika o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih
2117. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav
2118. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav
2119. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge – Pestis suum
2120. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav
2121. Pravilnik o spremembah Pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav
2122. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
2123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev
2179. Pravilnik o merilih za določitev števila sodniških mest
2180. Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju sodišč
2181. Pravilnik o vsebini in trajanju programa strokovnega usposabljanja za predsednike in direktorje sodišč

USTAVNO SODIŠČE

2124. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2125. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo
2126. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2127. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sevnica
2128. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-1a)

OBČINE

Benedikt

2175. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2009

Bled

2129. Sklep o izvzemu zemljišč iz javne rabe

Bloke

2130. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2010

Črnomelj

2131. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Črnomelj«
2132. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dolenjske Toplice

2133. Spremembe Statuta Občine Dolenjske Toplice
2134. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2010
2135. Odlok o spremembah Odloka o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice
2136. Sklep o določitvi višine delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje
2137. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Dravograd

2176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Idrija

2138. Obvezna razlaga 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 3 – Zahodni del občine
2139. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2140. Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev

Ilirska Bistrica

2141. Statut Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Ivančna Gorica

2142. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2010
2143. Cenik odvajanja komunalne odpadne vode, prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic z odvozom na komunalno čistilno napravo in odvajanja padavinske odpadne vode z javnih površin

Jesenice

2144. Odlok o občinskih cestah (uradno prečiščeno besedilo)

Kobilje

2145. Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2009

Kozje

2146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2009
2147. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kozje
2148. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Kozje
2149. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kozje
2150. Sklep o razrešitvi namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Kozje in imenovanju nadomestne članice
2151. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Kozje
2152. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine
2153. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine

Krško

2154. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2009
2155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško
2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Krško
2157. Sklep o začetku priprave izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec (v nadaljevanju: SDUN)
2158. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
2159. Sklep o brezplačni pridobitvi nepremičnin Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o. – v likvidaciji in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2160. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnine parc. št. 3069/9, k.o. Krško
2161. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnine parc. št. 2971/15, k.o. Veliki Trn
2162. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 2982/2 in parc. št. 2982/4, k.o. Veliki Trn za nepremičnino parc. št. 1013/4, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini

Lendava

2182. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava

Log-Dragomer

2163. Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Log - Dragomer

Oplotnica

2164. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta in župana Občine Oplotnica
2165. Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Oplotnica

Postojna

2166. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni

Slovenske Konjice

2167. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje lokalnih javnih cest in vzdrževanje drugih prometnih površin v Občini Slovenske Konjice
2168. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja S 7/2 – Loče

Sodražica

2169. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2009

Žirovnica

2170. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica
2171. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Žirovnica

Žužemberk

2172. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2173. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
2174. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti