Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2178. Uredba o spremembah Uredbe o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka, stran 6099.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 85. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka
1. člen
V Uredbi o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka (Uradni list RS, št. 99/08) se v prvem odstavku 2. člena v drugi alinei beseda »jezik« nadomesti z besedilom »dopolnilni pouk«.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
- dokazila o krajih in dolžini brezplačnega poučevanja slovenskega dopolnilnega pouka;
- listine, iz katerih so razvidni rojstni podatki.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(višina priznavalnine)
(1) Priznavalnina se odmeri v višini 30 do 45 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka po predpisih o socialno-varstvenih prejemkih.
(2) Višina priznavalnine je odvisna od dobe brezplačnega poučevanja slovenskega dopolnilnega pouka in se odmeri, kot je navedeno:
-------------------------------------------------------------
doba poučevanja:           višina priznavalnine:
-------------------------------------------------------------
15 do 20 let                 30%
nad 20 do 25 let               35%
nad 25 do 30 let               40%
nad 30 let                  45%
-------------------------------------------------------------
(3) Odmerjena priznavalnina se v obdobju prejemanja po uradni dolžnosti uskladi ob vsakokratni spremembi ali uskladitvi osnovnega zneska minimalnega dohodka.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(zagotavljanje sredstev in izplačevanje priznavalnine)
(1) Sredstva za izplačevanje priznavalnine zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna.
(2) Priznavalnine v višini iz prejšnjega člena se obračunajo vsak mesec, izplačujejo pa enkrat letno, v mesecu januarju za preteklo leto.
(3) Priznavalnine po tej uredbi izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki opravi tudi preračun iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Prejemnikom priznavalnine nakazuje zavod priznavalnino na njihove bančne račune.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Posameznikom, ki so vloge za dodelitev priznavalnine vložili pred uveljavitvijo te uredbe, se priznavalnine odmerijo in izplačujejo po določbah te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-11/2010/4
Ljubljana, dne 27. maja 2010
EVA 2010-1812-0001
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost