Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2180. Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju sodišč, stran 6100.

Na podlagi petega odstavka 60.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 96/09) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o obliki letnega poročila o poslovanju sodišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S tem pravilnikom se ureja oblika letnega poročila o poslovanju sodišč.
(2) Letno poročilo pripravi predsednik sodišča v skladu z določbami zakona, ki ureja sodišča.
2. člen
(oblika letnega poročila)
Letno poročilo se izdela na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika in vsebuje tabelarični in opisni del.
II. LETNO POROČILO
3. člen
(organizacijska struktura sodišča)
Organizacijska struktura sodišča zajema število sodnikov in število sodnega osebja, ki so dejansko opravljali delo oziroma sodniško službo v notranji in zunanji organizacijski enoti posameznega sodišča v preteklem letu (Tabela 1).
4. člen
(podatki o zadevah)
(1) V podatkih o gibanju zadev na posameznem sodišču se upoštevajo letni pripad zadev, zadeve v delu, število rešenih in nerešenih zadev ter sodni zaostanki (Tabela 2, Tabela 2a).
(2) V podatkih o zadevah, v katerih je bilo vloženo pravno sredstvo, se navaja število potrjenih, spremenjenih in razveljavljenih odločb (Tabela 3). Katero pravno sredstvo se upošteva za posamezno vrsto zadev določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
(3) Dejanski čas trajanja postopkov je izražen v povprečnem dejanskem času trajanja postopkov in v podatkih za preteklo leto (Tabela 4). Način izračuna določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
(4) Za izračun učinkovitosti sodnikov in primerjavo med njimi se upoštevajo podatki o dejanski prisotnosti sodnikov na delovnem mestu v dneh, ki se preračuna na število sodnikov, podatki o številu rešenih pomembnejših in drugih zadev, podatki o povprečnem razmerju med rešenimi zadevami in številom dejansko prisotnih sodnikov, ter delež sodnikov, ki za več kot 10% presegajo povprečje in delež sodnikov, ki dosegajo manj kot 90% povprečja (Tabela 5).
5. člen
(zbir podatkov)
Za zbir podatkov za organizacijsko enoto posameznega sodišča se uporabijo podatki iz 3. in 4. člena tega pravilnika (Tabela 6).
6. člen
(analiza učinkovitosti in uspešnosti sodišča)
V analizi učinkovitosti in uspešnosti sodišča se oceni doseganje ciljev iz sprejetega letnega programa dela za preteklo leto.
7. člen
(drugi podatki)
Letno poročilo vsebuje tudi poročilo o:
- kadrovskem stanju,
- nadzorstvenih pritožbah in rokovnih predlogih na podlagi zakona, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja,
- zadevah brezplačne pravne pomoči,
- problematike s področja zakonodaje, sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, izvršiteljev, upraviteljev postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, izvrševanja sodnih odločb z navedbo ukrepov sodišča, procesne discipline udeležencev v postopkih (ocena) in varnosti na sodiščih,
- sodelovanju odvetnikov v postopkih,
- prostorskih razmerah in opremi,
- proračunskem financiranju in
- merjenju zadovoljstva uporabnikov.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-83/2010
Ljubljana, dne 25. maja 2010
EVA 2010-2011-0012
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost