Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 014-1/2010 Ob-3600/10 , Stran 1309
Svet Centra za socialno delo Koper, razpisuje na podlagi 28. člena Statuta Centra za socialno delo Koper, prosto delovno mesto direktorja/direktorice. Za direktorja/ico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki, ob splošnih zakonskih pogojih, izpolnjuje naslednje pogoje po 56., 57. in 69. členu ZSV (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), in sicer: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije, teološke smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja/ico imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/ice. Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti reference o dosedanjem delu in izdelati program dela za mandatno obdobje. Mandat direktorja/ice traja pet let. Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplome, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu, morebitno dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda, dokazila o nekaznovanosti) naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Center za socialno delo Koper, Cankarjeva 6, 6000 Koper – z oznako na ovojnici »Razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj!« v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.

AAA Zlata odličnost