Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 025/2010 Ob-3532/10 , Stran 1259
1. Opredelitev neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa Neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Izvajalec razpisa je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). 2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 99/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09 – ZIPRS1011, 29/10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Državna pomoč N472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja (št. priglasitve: 0001-2045419-2006, Sklep EK z dne 17. 11. 2006, z oznako K(2006)5658), trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2012, Dopolnjeni program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS, št. 31001-1/2009/9, z dne 15. 10. 2009), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (sklep Vlade RS, št. 47601-5/2010/4, z dne 18. 2. 2010), Pogodba št.: TIA – 6064 – 2010 – MO o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa z naslovom »Spodbujanje procesa prenosa znanja – Valor 2010«. 3. Predmet in namen razpisa 3.1 Predmet razpisa Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo projekte prenosa znanja in raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v novoustanovljena in mlada podjetja. Rezultat projekta mora predstavljati prenos znanja oziroma raziskovalnih rezultatov, razvitih na univerzah in javnih raziskovalnih zavodih, v mlada podjetja ter vključitev tega znanja v raziskovalno razvojne projekte podjetij. 3.2 Namen razpisa Namen javnega razpisa je pospešiti prenos znanja in raziskovalnih rezultatov iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov ter spodbujati razvoj mladih podjetij, ki bodo v prihodnosti element uspešne komercializacije znanja. Namen javnega razpisa je tudi spodbujanje zaposlovanja visoko usposobljene delovne sile, rasti in razvoja podjetij, spodbujanje razvoja novih poslovnih modelov v podjetjih ter spodbujanje prenosa pravic intelektualne lastnine iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v zasebne gospodarske družbe in hkrati spodbujanje trajnega sodelovanja med navedenimi subjekti. Javni razpis je namenjen spodbujanju podjetij v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti v obliki vzdržnega poslovnega modela. Prijavitelji morajo pokazati, da je predmet projekta prenos znanja iz univerz in javnih raziskovalnih zavodov v novonastala oziroma mlada podjetja ter vključitev tega znanja v raziskovalno razvojne projekte podjetij. Podjetje, ki je prijavitelj projekta, mora biti mlado podjetje, imeti rešen prenos intelektualne lastnine med njim in univerzo oziroma javnim raziskovalnim zavodom, kjer je bil raziskovalni rezultat razvit, in imeti namero o trajnem sodelovanju z univerzo oziroma javnim raziskovalnim zavodom. 4. Pogoji sodelovanja Z javnim razpisom bodo podprta podjetja – prijavitelji projekta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo podpisano pogodbo ali zavezujoče pismo o nameri o prenosu pravic intelektualne lastnine med univerzo oziroma javnim raziskovalnim zavodom in podjetjem prijaviteljem (priložena pogodba ali zavezujoče pismo o nameri, v katerem stranki ugotavljata, da sta v fazi pogajanj ali podpisovanja pogodbe). Obvezne sestavine pogodbe so navedene v Prilogi 2. V primeru, da prijavitelj priloži zavezujoče pismo o nameri, mora do izplačila prvega zahtevka priložiti pogodbo o prenosu pravic intelektualne lastnine; – podajo namero o trajnem sodelovanju z univerzo oziroma javnim raziskovalnim zavodom (pismo o nameri ali poseben člen v pogodbi iz prve alineje); – so mlado podjetje, kar pomeni, da je podjetje registrirano po vključno 1. 1. 2007; – niso kapitalsko povezani z organizacijo, v kateri je bil raziskovalni rezultat razvit (izjava); – da razvoj raziskovalnega rezultata, ki je predmet prenosa, ni bil financiran s strani prijavitelja ali s strani s prijaviteljem povezanih podjetij (izjava); – prijavljeni projekt ni v nasprotju z etičnim kodeksom panoge projekta (izjava). Splošni pogoji za podjetja: – podjetje je registrirano pri pristojnem sodišču ali drugem organu po vključno 1. 1. 2007; – je gospodarska družba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8); – ima sedež v Republiki Sloveniji; – spada v skupino mikro, malih in srednje velikih podjetij v skladu s Prilogo 1 (o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij) Uredbe Komisije, št. 800/2008, z dne 6. avgusta 2008, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti; – na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – v zadnjih treh koledarskih letih od datuma oddaje vloge ni sprožilo ali izpeljalo prisilne poravnave; – ima poravnane vse davke in prispevke skladno s slovensko zakonodajo; – je na dan 31. 12. 2009 bilo v stanju kapitalske ustreznosti v skladu z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09) (ne velja za podjetja, registrirana po tem datumu); – ni za iste stroške pridobilo in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila). V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti projekt, se vloga za takšen projekt zavrže. V primeru naknadne ugotovitve dvojnega sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru projekta iz različnih javnih virov, se prekine obveznost agencije po sklenjeni pogodbi za takšen projekt, zahteva pa se tudi vrnitev vseh izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila do dneva vračila; – ni pridobilo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); podjetje je v postopku pridobivanja take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo za pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo); – ni na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 102/07, 29/08); – posamezno podjetje lahko v okviru tega javnega razpisa nastopa največ enkrat. 4.1 Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega javnega razpisa NISO upravičena javna podjetja in hčerinska podjetja javnih podjetij. 5. Upravičeni stroški Sofinancirajo se upravičeni stroški za aktivnosti projektov, ki so opredeljene v namenu in predmetu tega javnega razpisa in so nastali po datumu prejema vloge na razpis. Upravičeni stroški so: a) Stroški osebja (raziskovalci, tehniki in ostalo podporno osebje v obsegu, kot so zaposleni na raziskovalnem projektu). Stroški osebja se prikažejo z opravljenimi urami na projektu; maksimalna II. bruto vrednost ure znaša ob objavi razpisa 20,76 EUR in je določena v skladu z Navodilom Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. b) Stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti, ki so bili kupljeni ali je bilo za njih pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni, kadar je bila transakcija opravljena med nepovezanimi strankami in ni temeljila na tajnem dogovoru, kot tudi stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za raziskovalne dejavnosti. c) Dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta. d) Drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti. DDV ni upravičen strošek. Kot dokazilo upravičenih stroškov osebja se predloži izpolnjeno poročilo posameznega zaposlenega o opravljenem delu in izjavo podjetja o plačilu. Kot dokazilo vseh ostalih upravičenih stroškov se predloži listino in potrdilo o plačilu. Nakup materiala ter storitev mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Upravičene raziskovalne stopnje so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V okviru tega razpisa se sofinancirajo industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj in študije tehnične izvedljivosti malih in srednje velikih podjetij, kjer pomenijo: – industrijske raziskave: načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Vključujejo oblikovanje komponent kompleksnih sistemov, ki so potrebni za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije, pri čemer so izključeni prototipi, kakor jih zajema eksperimentalni razvoj; – eksperimentalni razvoj: pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega ali drugega ustreznega znanja in spretnosti za namene izdelovanja načrtov in ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese ali storitve. Ti lahko vključujejo npr. tudi druge dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov in storitev. Dejavnosti lahko vključujejo proizvodne osnutke, risbe, načrte ali drugo dokumentacijo, če niso namenjeni tržni uporabi. Razvoj prototipov za tržno uporabo in pilotnih projektov je prav tako vključen, pri čemer je prototip nujno končni tržni proizvod in je njegova izdelava predraga, da bi ga uporabili samo za namene predstavitve in vrednotenja. V primeru poznejše tržne uporabe predstavitvenih ali pilotnih projektov se morajo vsi prihodki, ustvarjeni s takšno uporabo, odšteti od upravičenih stroškov. Eksperimentalna proizvodnja in testiranje proizvodov, procesov ali storitev sta prav tako upravičena, če teh ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za uporabo v industriji ali tržno uporabo. Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, obstoječih storitev in drugih tekočih dejavnosti, četudi takšne spremembe predstavljajo izboljšanje. 6. Spodbujevalni učinek in nujnost pomoči Prijavitelji morajo za pridobitev pomoči dokazati dodatnost, tj. da je pomoč bistvenega pomena za uspeh projekta in da projekta ne bi bilo mogoče izvajati brez pomoči ali bi ga brez pomoči lahko izvajali le v mnogo daljšem časovnem obdobju, v manjšem obsegu ali na bistveno nižji kakovostni ravni. Spodbujevalni učinek podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v celotnem prometu podjetja. 7. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, ki bodo v skladu s predmetom in namenom razpisa, in ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu, bodo ocenjene. Ocenjevanje prispelih vlog bo dvostopenjsko. Na prvi stopnji (kvantitativna ocena) se bo ocenjevala priložena vloga na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vsako vlogo bosta na prvi stopnji ocenila dva ocenjevalca. Skupna ocena posamezne vloge na prvi stopnji je povprečna ocena dveh ocenjevalcev. Vloga mora na prvi stopnji ocenjevanja zbrati vsaj 85 točk. Vloge, ki tega števila točk ne dosežejo, se zavrnejo brez ocenjevanja na drugi stopnji. Vloge, ki na prvi stopnji zberejo vsaj 85 točk, se uvrstijo v ocenjevanje na drugo stopnjo (kvalitativna ocena). Na drugi stopnji bo komisija ocenjevala predstavljene elemente načrta izvedbe projekta, kompetentnost projektne skupine prijavitelja, zaprtost finančne konstrukcije ter realnost časovne izvedbe, na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Predstavitev na drugi stopnji ocenjevanja izvede projektna skupina dveh predstavnikov prijavitelja, ki bosta neposredno vključena v izvajanje projekta. Predstavitev lahko traja največ 10 minut. Čas predstavitve bo natančno odmerjen. Po končani predstavitvi lahko komisija predstavnikoma prijavitelja zastavlja tudi vprašanja. Komisija, ki bo ocenjevala predstavitev, je sestavljena iz petih članov, ki niso predstavniki agencije. Komisijo imenuje direktor agencije s posebnim sklepom. Vsak član komisije izpolni ocenjevalni list v skladu z zgoraj navedenimi merili, pri vsaki oceni pa napiše tudi svoje mnenje oziroma utemeljitev. Vsaka pozitivna trditev (da) se točkuje z 1 točko. Končna ocena vloge se določi kot povprečna ocena vseh petih ocenjevalcev. Vloga, ki na drugi stopnji ocenjevanja doseže končno oceno nižjo od štirih točk, se zavrne. Na podlagi pridobljenih končnih ocen se oblikuje seznam vlog od najbolje do najslabše ocenjene. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranje projektov, ki so presegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjo končno oceno. V primeru, da najnižjo končno oceno vloge, za katero so še zagotovljena sredstva za sofinanciranje, doseže več vlog, ima prednost vloga, ki je prejela več točk na prvi stopnji ocenjevanja (kvantitativna ocena). V primeru enakega števila točk tudi pri kvantitativni oceni ima prednost vloga, ki je pridobila več točk pri merilu tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve in nato pri merilu strategija razvoja podjetja. V primeru enakega števila točk tudi pri teh merilih, bo o izbiri odločil čas oddaje vloge, pri čemer bo imela prednost vloga, ki je bila prej dostavljena na agencijo. 8. Okvirna višina sredstev Skupna višina razpisanih subvencij je 1.000.000 EUR za leti 2010 in 2011. Najnižja vrednost subvencije za posamezni projekt je 50.000 EUR, najvišja vrednost subvencije za posamezni projekt pa 150.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu ministrstva na proračunskih postavkah: 6064. 9. Izvedba sofinanciranja: odobrena finančna sredstva bo agencija nakazovala neposredno na račun podjetja – prijavitelja. Osnova za izplačilo sredstev je s strani skrbnika pogodbe na agenciji in skrbnika pogodbe na ministrstvu pregledan in potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije pripravi in izstavi agenciji prijavitelj. 10. Obdobje za porabo sredstev: posamezni projekt iz naslova tega razpisa mora biti zaključen najkasneje do 15. 9. 2011. Sredstva, odobrena za izvajanje projekta v posameznem proračunskem letu, morajo biti porabljena do konca istega proračunskega leta, razen, če ministrstvo ob koncu posameznega proračunskega leta določi drugače, kar se uredi z aneksom k pogodbi o izvajanju in sofinanciranju. 11. Hranjenje dokumentacije: podjetja, katerih vloge bodo odobrene za sofinanciranje, bodo morala hraniti vso dokumentacijo, povezano s projektom v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko agencija ta rok podaljša. Vsi sodelujoči morajo zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvajanjem programa dela vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju. 12. Način oddaje vloge in razpisni rok Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, pri čemer se predvidevata dve odpiranji. Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje je 2. 7. 2010, do 12. ure. Obdobje za oddajo vlog za prvo odpiranje je od datuma objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, do petka, 2. 7. 2010, do 12. ure. Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije mora biti v enem izvodu ne glede na vrsto prenosa te pošiljke dostavljena do zgoraj navedenega roka v Glavno in splošno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana. Vloge morajo podjetja dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga – Valor 2010« ter polnim naslovom prijavitelja na zadnji strani. V primeru, da po končanem postopku prvega odpiranja ostane na razpolago 150.000 EUR ali več, se izvede drugo odpiranje. Rok za oddajo vlog za drugo odpiranje je 19. 11. 2010, do 12. ure. Obdobje za oddajo vlog za drugo odpiranje je od ponedeljka, 18. 10. 2010 do petka, 19. 11. 2010, do 12. ure. Vloge, prispele izven navedenih obdobij, in vloge, ki na navedeni rok za oddajo ne bodo prispele na sedež agencije do 12. ure, bodo vrnjene pošiljateljem. Morebitni popravki razpisne dokumentacije ter informacija o sredstvih, ki so v okviru posameznega odpiranja na razpolago za sofinanciranje, bodo podani na spletni strani agencije. 13. Odpiranje vlog Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranji vlog bosta predvidoma dve. V primeru, da po končanem postopku prvega odpiranja ostane na razpolago manj kot 150.000 EUR, se razpis zapre in drugega odpiranja ni. Prvo odpiranje vlog bo potekalo 5. 7. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi agencije. Drugo odpiranje vlog bo potekalo 22. 11. 2010, ob 10. uri, v sejni sobi agencije pod pogojem, da ostane po končanem postopku prvega odpiranja 150.000 EUR ali več. Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozvala prijavitelje k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, vloge, ki ne bodo skladne s predmetom in namenom razpisa, vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v razpisu, bodo zavržene. 14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 15. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom direktor agencije. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep prijavitelji vložijo na agencijo. Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj – pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletnem naslovu agencije (http://www.tia.si). 16. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu agencije, http://www.tia.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije, pri Anji Drnovšek, od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa. 17. Dodatne informacije in obveščanje Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo: – v pisni obliki na naslov Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, s pripisom »Valor 2010« ali – v elektronski obliki na naslov: valor2010@tia.si ali – preko obrazca na spletni strani www.tia.si. Odgovore bo agencija javno objavila na spletnem naslovu, http://www.tia.si. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih obveščeni preko spletnega naslova, www.tia.si.

AAA Zlata odličnost