Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2125. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, stran 6000.

Številka: P-33/09-5
Datum: 13. 5. 2010
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Mestne občine Novo mesto, na seji 13. maja 2010
o d l o č i l o:
Za odločanje o odstranitvi izrabljenega motornega vozila je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MONM) je vložila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo. Vlagateljica navaja, da ji je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto (v nadaljevanju Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Novo mesto), odstopil v reševanje prijavi Policijske postaje Novo mesto in Osnovne šole Brusnice o zapuščenem vozilu, ki naj bi stalo na parkirišču pred šolo. Po mnenju Inšpektorata RS za okolje in prostor, OE Novo mesto, naj bi šlo obravnavanem primeru za nepravilno parkirano vozilo, zato naj bi bila za njegovo odstranitev pristojna občina. MONM vlaga zahtevo za odločitev v sporu glede pristojnosti, ker meni, da ne gre za nepravilno parkirano vozilo, ampak za odpadek oziroma za izrabljeno vozilo, za odstranitev katerega naj bi bila pristojna državna inšpekcija.
B.
2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Za te spore se v skladu z 62. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo - v nadaljevanju ZUstS) smiselno uporablja 61. člen ZUstS. Po drugem odstavku 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, in meni, da zanjo ni pristojen. V obravnavanem primeru zavračata pristojnost MONM in Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Novo mesto.
3. Iz listinskih dokazov, ki jih je predložila vlagateljica zahteve, izhaja, da je Policijska postaja Novo mesto Inšpektoratu RS za okolje in prostor, OE Novo mesto, sporočila, da na parkirišču pred Osnovno šolo Brusnice stoji zapuščeno osebno vozilo in ga pozvala k ukrepanju. Vozilo naj bi bilo v zelo slabem stanju, brez registrskih tablic, iztekalo naj bi mu tudi motorno olje. Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Novo mesto, je k ukrepanju pozvala tudi Osnovna šola Brusnice. Navedeni inšpektorat je obe vlogi na podlagi 65. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10 - ZUP) odstopil v reševanje MONM, ki je skladno z Odlokom o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/09) pristojna za ukrepanje v primeru nepravilno parkiranega vozila. MONM v zahtevi zatrjuje, da v obravnavanem primeru ne gre za nepravilno parkirano vozilo, ampak za odpadek oziroma za izrabljeno vozilo, za odstranitev katerega je po 157.a členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09 - v nadaljevanju ZVO-1) pristojna državna inšpekcija.
4. Za rešitev spora glede pristojnosti je moralo Ustavno sodišče odločiti, ali gre v obravnavanem primeru za nepravilno parkirano vozilo, kot zatrjuje Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Novo mesto, ali za izrabljeno vozilo, kot meni MONM. Izrabljeno motorno vozilo je skladno s 4. točko 3. člena Pravilnika o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 118/04) nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb ali starosti ali drugih razlogov, in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz pravilnika, ki ureja ravnanje z odpadki.(1) Uredba o ravnanju z odpadki se v zvezi z opredelitvijo odpadka sklicuje na ZVO-1, ki določa, da je odpadek določena snov ali predmet, ko ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ima snov ali predmet v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči (5. točka 3. člena ZVO-1). Izrabljena vozila so kot kategorija odpadkov posebej navedena v klasifikacijskem seznamu odpadkov v Prilogi 7 Uredbe o ravnanju z odpadki. Glede na navedeno in izhajajoč iz podatkov, ki jih je ugotovila Policijska postaja Novo mesto v poročilu št. 200-123/2009/2 z dne 30. 7. 2009, je obravnavano vozilo, ki stoji na parkirišču pred Osnovno šolo Brusnice, izrabljeno vozilo oziroma odpadek.
5. Skladno s prvim odstavkom 8. člena Pravilnika o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili mora povzročitelj odpadkov izrabljeno motorno vozilo v celoti oddati na prevzemnem mestu izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, njegove sestavne dele pa v centru za obdelavo. Obravnavano izrabljeno vozilo zato ni zakonito odloženi odpadek. Po drugem odstavku 157.a člena ZVO-1 je državna inšpekcija, pristojna za okolje, v primeru, če so na zemljišču v lasti države ali občine nezakonito odloženi odpadki, ki se ne uvrščajo med komunalne odpadke, dolžna odrediti izvajalcu javne službe ali drugi osebi, pooblaščeni za ravnanje z določenimi vrstami odpadkov, njihovo odstranitev. Po četrtem odstavku citiranega člena ZVO-1 ima državna inšpekcija enako pristojnost v primeru, če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti osebe zasebnega prava.
6. Glede na navedeno je za odločanje o odstranitvi izrabljenega motornega vozila s parkirišča pred Osnovno šolo Brusnice pristojen Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Novo mesto.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejel soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
(1) Ravnanje z odpadki ureja sedaj Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08). Z njeno uveljavitvijo je prenehal veljati Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/2000, 20/01 in 13/03).

AAA Zlata odličnost