Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2172. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 6071.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB2 in 25/08) ter 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99, 93/00, 115/07 in 17/00), je Občinski svet Občine Žužemberk na 27. redni seji dne 13. 5. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem in izpis otrok iz vrtca.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi pisnih prijav vse leto.
Sprejem otrok za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta. Starši, ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim letom, morajo vlogo oddati najkasneje do konca razpisnega roka, praviloma v začetku meseca aprila.
Prijavo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši ali zakoniti skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) na upravi šole, v vrtcu Žužemberk ali svetovalni delavki neposredno, po pošti, po faksu, po elektronski pošti.
Vloga za vpis otroka v vrtec je na razpolago na upravi šole, v vrtcu, pri svetovalni delavki in na spletni strani vrtca Osnovne šole Prevole in Osnovne šole Žužemberk.
4. člen
V odločbi je navedeno, v kateri program je otrok sprejet, datum sprejema ter rok v katerem morajo starši oddati potrebno dokumentacijo (potrdilo pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, odločba o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami itd.) in vrniti podpisano pogodbo iz 6. člena tega pravilnika.
Pri vpisu za novo šolsko leto se obravnava vse vloge, ki so prispele do konca razpisnega roka in izkazujejo potrebo po vključitvi otroka v vrtec z novim šolskim letom.
Če otrok ne izpolnjuje pogojev za vključitev v vrtec, se s sklepom in dopolnjeno obrazložitvijo obvesti starše.
5. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali za to posebej pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovemu sprejemu komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija).
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, sta ravnatelj ali komisija za sprejem otrok dolžna preveriti njihovo resničnost.
Vrtec starše po končanem postopku vpisa pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
6. člen
Starši in vrtec medsebojna razmerja uredijo s pogodbo.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v določenem roku oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj vrtca in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni, da je otrok sprejet v vrtec.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
7. člen
Komisijo imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz petih članov, in sicer:
- predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj,
- predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev,
- dva predstavnika občine ustanoviteljice, eden od njiju je delavec občinske uprave, ki je zadolžen za področje predšolske vzgoje in
- otroška zdravnica.
Člane komisije se imenuje za dve leti z možnostjo ponovnega imenovanja.
Mandat predstavnika Sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
8. člen
Prvi sklic komisije opravi ravnatelj.
Komisiji predseduje predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji. Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
9. člen
Na seji je prisoten tudi ravnatelj vrtca in šole oziroma od ravnatelja pooblaščeni predstavnik vrtca brez pravice odločanja.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (npr: center za socialno delo, patronažno službo in druge).
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Komisija s sklepom odloči, da bo oblikovala prioritetni vrstni red enotno za vrtec, po programih in starostnih obdobjih ali po letnikih rojstev.
10. člen
Seje komisije sklicuje predsednik v dogovoru s svetovalnim delavcem vrtca, praviloma enkrat letno, in sicer najkasneje do 30. aprila za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do konca razpisnega roka za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
Pri oblikovanju oddelkov mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov.
11. člen
O poteku dela komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- čas in kraj zasedanja komisije;
- udeležba na seji;
- število prostih mest v vrtcu in po posameznem programu ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevaje tudi tako imenovani fleksibilni normativ;
- število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok po posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva;
- poimenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju v posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne. Navedeno se obravnava kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika občini ustanoviteljici.
12. člen
Če je prosilcev manj kot je prostih mest za otroke, komisija prijav ne obravnava, ampak se sprejemajo vsi prijavljeni otroci.
Če je prosilcev več, kot je prostih mest, se prijave razvrščajo z upoštevanjem kriterijev, navedenih v tem pravilniku.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
13. člen
Komisija obravnava le vloge za otroke, ki bodo do 1.9. tekočega leta dopolnili 11 mesecev starosti.
Komisija izmed prijavljenih otrok najprej izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje ali potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Nato obravnava ostale vloge. Otroke sprejme po kriterijih, ki se upoštevajo in vrednotijo po naslednjem vrstnem redu:
Komisija ovrednoti vloge po naslednjih kriterijih:
+----------------------------------------------------+---------+
|           Kriterij           | Število |
|                          |  točk |
+------+---------------------------------------------+---------+
| 1. |Starši ali eden od staršev ima skupaj z   |  50  |
|   |otrokom stalno prebivališče na območju Občine|     |
|   |Žužemberk                  |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
| 2. |Starši ali eden od staršev otroka je študent |  10  |
|   |s stalnim ali začasnim prebivališčem na   |     |
|   |območju Občine Žužemberk, kar dokazuje    |     |
|   |potrdilo ob vpisu              |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
| 3. |Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno |  10  |
|   |šolo                     |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
| 4. |Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red |  10  |
|   |v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet  |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
| 5. |Otrok obeh zaposlenih staršev, oz.      |  30  |
|   |zaposlenega starša, če gre za enoroditeljsko |     |
|   |družino                   |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
| 6. |V vrtec je že vključen otrokov brat ali   |  5  |
|   |sestra                    |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
| 7. |Sprejem dvojčkov ali dveh otrok hkrati    |  10  |
+------+---------------------------------------------+---------+
| 8. |Družina z več vzdrževanimi otroki:      |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
|   |               4 otroci ali več|  5  |
+------+---------------------------------------------+---------+
|   |                   3 otroci|  3  |
+------+---------------------------------------------+---------+
|   |                   2 otroka|  1  |
+------+---------------------------------------------+---------+
| 9. |Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred |  30  |
|   |vstopom v šolo                |     |
+------+---------------------------------------------+---------+
Če več otrok doseže enako število točk, komisija na podlagi natančnejše preučitve oddane vloge določi vrstni red (starost otroka - prednost imajo starejši otrok, datum oddaje vloge ipd. …).
14. člen
Komisija s sklepom določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika in odloči o številu sprejetih otrok.
15. člen
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.
16. člen
Komisija najpozneje v 8 dneh po seji izda vsem staršem odločbo o sprejemu ali zavrnitvi otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določi datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Zoper odločbo komisije lahko starši v 15 dneh po vročitvi vložijo pritožbo na Svet šole. Svet šole mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe. Sklep Sveta šole je dokončen.
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo vpogled v zapisnik o sprejemu otrok v vrtec, in dokumentacijo, ki je bila podlaga za delo komisije, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
V. ČAKALNA LISTA
17. člen
V primeru, ko vrtec nima dovolj prostih mest, oblikuje čakalno listo vpisanih otrok. Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa komisije. Druge otroke, ki se naknadno vpisujejo v vrtec, se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda, nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec.
18. člen
Otroci iz čakalne liste, katerih starši sprejem odklonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se črtajo iz čakalne liste in se ponovno obravnavajo na podlagi nove vloge.
Na med šolskim letom izpraznjeno mesto je sprejet otrok, ki je prvi na čakalni listi (za določeno starostno skupino).
O izpraznjenem mestu vrtec telefonsko obvesti starše prvega otroka iz čakalne liste. V primeru, da se starši ne odločijo za vključitev otroka in to pisno potrdijo, vrtec obvesti starše naslednjega otroka po čakalni listi.
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na čakalni listi, se lahko sprejemajo otroci, za katere so starši vložili vlogo za sprejem med letom.
19. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Vrtec se lahko za podaljšanje vloge s starši dogovori preko telefona, starš pa mora potrditev podati pisno. Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
VI. TRAJANJE SPREJEMA IN IZPIS OTROK
20. člen
Otroci sprejeti v vrtec, so vključeni praviloma do vstopa v osnovno šolo.
21. člen
Otroka lahko starši izpišejo iz vrtca kadarkoli to želijo, vendar morajo predložiti pisno izjavo o izpisu do 15. v mesecu za naslednji mesec na obrazcu Vloga za izpis otroka.
V primeru izpisa iz zdravstvenih razlogov velja kot datum izpisa dan, ko starši izpišejo otroka in predložijo zdravniško priporočilo o izpisu.
Obrazci o izpisu so vedno na razpolago pri vzgojiteljici skupine. Izpolnjene obrazce starši oddajo na upravi vrtca ali pri vzgojiteljici oddelka.
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
VII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po postopku in na način, ki velja za sprejem tega pravilnika.
Št. 602-4/2010-1
Žužemberk, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost