Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Ob-3489/10 , Stran 1288
I. Predmet prodaje so: 1. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 19, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 938/14, stanovanjska stavba v izmeri 192 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1339, k.o. Kranj, parcelna številka 938/4, dvorišče v izmeri 765 m2, parcelna številka 938/59, dvorišče v izmeri 729 m2 in parcelna številka 938/62, dvorišče v izmeri 230 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 822, k.o. Kranj, Mestna občina Kranj proda na javni dražbi za izklicno ceno 551.936,00 EUR – nepremičnino – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem, na naslovu, Staneta Žagarja 19, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 938/14, stanovanjska stavba v izmeri 192 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1339, k.o. Kranj, parcelna številka 938/4, dvorišče v izmeri 765 m2, parcelna številka 938/59, dvorišče v izmeri 729 m2, in parcelna številka 938/62, dvorišče v izmeri 230 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 822, k.o. Kranj, kar v naravi predstavlja poslovne prostore v prvem nadstropju, v mansardi in v drugem nadstropju v celoti in del prostorov v kleti, s skupno uporabno površino 261,93 m2, za izklicno ceno 551.936,00 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. Zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno. Nepremičnina je v uporabi in bo predvidoma prazna z dnem 31. 12. 2011. 2. Nepremičnina – poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Staneta Žagarja 6, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 935/4, stanovanjska stavba v izmeri 172 m2, stavba v izmeri 61 m2, dvorišče v izmeri 582 m2, sadovnjak v izmeri 137 m2, parcelna številka 935/5, sadovnjak v izmeri 462 m2, parcelna številka 934/4, stavba v izmeri 184 m2, dvorišče v izmeri 3 m3, parcelna številka 935/16, stavba v izmeri 19 m2, sadovnjak v izmeri 847 m2, parcelna številka 936/13, njiva v izmeri 264 m2, parcelna številka 936/12, njiva v izmeri 157 m2, parcelna številka 936/14, sadovnjak v izmeri 785 m2 in parcelna številka 936/7, sadovnjak v izmeri 438 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1399, k.o. Kranj, za izklicno ceno 1.170.501,00 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. Zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno. Nepremičnina je v uporabi in bo predvidoma prazna z dnem 31. 12. 2011. 3. Nepremičnina poslovna stavba s pripadajočim zemljiščem na naslovu Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 943/5, stanovanjska stavba v izmeri 124 m2, zelenica v izmeri 144 m2, dvorišče v izmeri 326 m2 in parcelna številka 943/3, zelenica v izmeri 348 m2, vknjiženo v zemljiškoknjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, številka 1166, k.o. Kranj, za izklicno ceno 414.988,00 EUR (brez vključenega davka na promet z nepremičninami). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je v uporabi in bo predvidoma prazna z dnem 31. 12. 2011. II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo, dne 16. 6. 2010, ob 10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za splošne zadeve pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka, dne 15. 6. 2010, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do srede, dne 9. 6. 2010, na Oddelku za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (velja za nepremičnine pod točkami od 1 do 10), – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009, Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina,« – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472, Mestne občine Kranj, v roku, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. VII. Pravila dražbe 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino oziroma premično stvar, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 5 EUR, 5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena do 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR, 6. dražitelji za nepremičnine oziroma premične stvari, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR, 7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Opozorilo – Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. X. Ogled nepremičnin in premičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 9. 6. 2010, do 12. ure, na tel. 23-73-121. XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve in bodo objavljene na internetni strani, www.kranj.si. XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost