Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2163. Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Log - Dragomer, stran 6058.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 27. redni seji dne 19. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Log - Dragomer
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo vrste plakatnih mest, postopek razdelitve plakatnih mest, plakatiranje zunaj plakatnih mest ter postavljanje stojnic in transparentov v času volilne kampanje na območju Občine Log - Dragomer za volitve poslancev državnega zbora, poslancev v evropski parlament, predsednika republike, župana in članov občinskega sveta.
(2) Določbe tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za izvedbo kampanje za referendum.
2. PLAKATNA MESTA
2. člen
(1) Občina Log - Dragomer (v nadaljevanju: Občina) mora vsem organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator) zagotoviti brezplačna plakatna mesta za osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.
(2) Občina lahko zagotovi dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti plačilu.
(3) Organizatorji lahko izvajajo plakatiranje zunaj plakatnih mest ob upoštevanju pogojev iz 11. člena tega odloka.
3. člen
(1) Občina za brezplačno uporabo plakatnih mest nameni polovico obstoječih plakatnih mest, s katerimi upravlja pooblaščena organizacija in ostala plakatna mesta, s katerimi upravlja občina ali od nje pooblaščena organizacija.
(2) Uporaba plakatnih mest je brezplačna, organizatorji pa so dolžni plačati nameščanje in odstranjevanje plakatov pooblaščeni organizaciji po veljavnem ceniku.
4. člen
V primeru izkazanega interesa organizatorjev občina lahko določi dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu.
3. POSTOPEK RAZDELITVE BREZPLAČNIH IN DODATNIH PLAKATNIH MEST
5. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija) mora najkasneje šestdeset dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma petindvajset dni pred dnem glasovanja na referendumu javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.
(2) Komisija najmanj trideset dni pred dnem glasovanja na volitvah in petnajst dni pred dnem glasovanja na referendumu skliče sestanek, na katerem določi:
- število plakatnih mest, ki bodo ponujena brezplačno,
- število in lokacije dodatnih plakatnih mest, ki bodo ponujena pod določenimi pogoji in proti plačilu in
- rok, v katerem morajo organizatorji vložiti vlogo za pridobitev plakatnih mest.
6. člen
Komisija istočasno z objavo pogojev iz prejšnjega člena javno objavi tudi poziv organizatorjem, da v določenem roku vložijo vlogo, v kateri navedejo želeno število brezplačnih plakatnih mest ter število dodatnih plakatnih mest. V javnem pozivu se določi tudi datum, uro in kraj razdeljevanja brezplačnih plakatnih mest in odplačnih plakatnih mest.
7. člen
(1) Pri razdelitvi brezplačnih plakatnih mest se upošteva načelo enakopravnosti pri nameščanju plakatov na plakatna mesta, ne glede na to, kako veliko stranko oziroma listo predstavlja posamezen organizator.
(2) Če pri razdeljevanju brezplačnih plakatnih mest ni doseženo soglasje organizatorjev, se razdelitev določi z javnim žrebom, ki ga izvede komisija. Komisija pisno obvesti vse organizatorje o dnevu, uri in kraju razdelitve plakatnih mest najmanj sedem dni pred dnem razdeljevanja.
(3) Komisija v roku treh dni pisno obvesti vse organizatorje o dodelitvi plakatnih mest.
8. člen
(1) Pri dodeljevanju dodatnih plakatnih mest mora komisija upoštevati načelo enakopravnosti med organizatorji, ki so izkazali interes po dodatnih plakatnih mestih.
(2) Če pri razdeljevanju dodatnih plakatnih mest ni doseženo soglasje organizatorjev, se razdelitev izvede z javnim žrebom.
(3) Dodatna plakatna mesta so organizatorjem na razpolago proti plačilu stroškov uporabe plakatnih mest in storitve lepljenja in odstranjevanja plakatov.
9. člen
Če se izkaže potreba za izvedbo javnega žreba za dodelitev dodatnih plakatnih mest, se le-ta izvede istočasno z žrebom za brezplačna plakatna mesta.
10. člen
Na brezplačnih in dodatnih plakatnih mestih izvaja plakatiranje in odstranjevanje plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje pooblaščeni izvajalec plakatiranja v občini.
4. PLAKATIRANJE ZUNAJ PLAKATNIH MEST
11. člen
(1) Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljeno s pisnim soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč.
(2) Kadar organizator volilne kampanje plakatira zunaj plakatnih mest brez soglasja iz prejšnjega odstavka, lastnik oziroma upravljavec pozove organizatorja, da plakate nemudoma odstrani, sicer jih odstrani lastnik oziroma upravljavec na stroške organizatorja.
(3) Za nameščanje plakatov iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno predpisovati posebnega dovoljenja in zaračunavati občinske takse.
(4) Plakati zunaj plakatnih mest se med seboj ne smejo prekrivati in morajo biti oddaljeni eden od drugega najmanj 5 m.
(5) Namestitev in odstranitev plakatnih mest zunaj obstoječih plakatnih mest izvede organizator na lastne stroške.
5. POSTAVITEV STOJNIC IN TRANSPARENTOV
12. člen
Stojnice na lastne stroške postavijo in odstranijo organizatorji volilne kampanje. Pogoji za postavitev stojnice:
- soglasje lastnika zemljišča,
- da je za stojnico dovolj prostora in
- da ne ovira prometa.
13. člen
(1) Nameščanje transparentov je dovoljeno:
- na javnih drogovih, namenjenih za napeljavo transparentov preko ceste,
- na javnih površinah kot mali samostojno stoječi panoji (do vključno 2 m²),
- na javnih površinah kot veliki samostojno stoječi panoji (nad 2 m² - veleplakat),
- na ostalih površinah s soglasjem lastnikov oziroma upravljavcev objekta ali zemljišč.
(2) Nameščanje transparentov je na javnih površinah dovoljeno s soglasjem občine.
(3) Za nameščanje transparentov na javnih drogovih, namenjenih za napeljavo transparentov preko ceste, je zadolženo Komunalno podjetje Vrhnika.
14. člen
(1) Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
(2) Nepravilno nameščeni plakati, stojnice in transparenti se odstranijo na stroške organizatorja nepravilno nameščenega plakata, stojnice in transparenta.
(3) V času volilnega molka je prepovedano lepiti in nameščati nove plakate, postavljanje stojnic in transparentov.
15. člen
(1) Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po glasovanju poskrbeti za odstranitev svojih plakatov in drugih oglaševalskih vsebin.
(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo lahko po poteku roka iz prejšnjega odstavka odredi odstranitev plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in izreče globo v skladu s 16. členom tega odloka. Pritožba zoper odločbo o odstranitvi plakatov ne zadrži njene izvršitve.
6. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
7. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
(1) Z globo 700 eurov se kaznuje za prekršek organizator volilne kampanje, ki:
- preleplja ali uničuje plakate, stojnice in transparente drugega organizatorja volilne kampanje,
- plakatira, postavlja stojnice in transparente v času volilnega molka,
- ne odstrani plakatov in drugih volilnih oglaševalskih vsebin najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja.
(2) Z globo 150 eurov se kaznuje odgovorna oseba organizatorja volilne kampanje, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki trga ali kakorkoli drugače uničuje plakate, stojnice ali transparente, ki so bili nameščeni v skladu z določbami tega odloka, ali lepi in namešča nove plakate v času volilnega molka.
8. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2010
Dragomer, dne 19. maja 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost