Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

Št. 6710-0001/2010 Ob-3488/10 , Stran 1288
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Črna na Koroškem za leto 2010, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Črna na Koroškem na podlagi letnega programa športa za leto 2010 ter Proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2010. Sofinancirali se bodo programi: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa; – športna rekreacija; – kakovostni šport; – vrhunski šport; – šport invalidov; – specifične športne panoge; – športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami, – posebne nagrade za izredne športne dosežke; – strokovne naloge (izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov, založniške in propagandne dejavnosti, delovanje športne zveze). 4. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Črna na Koroškem; – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti; – da imajo organizirano redno vadbo; – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini in so registrirani v skladu z Zakonom društvih; – da občini dostavljajo redno poročilo o realizaciji programa ter druge zahtevane podatke. 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2010. Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2010 morajo njihovi prejemniki porabiti najkasneje do 31. 12. 2010. 6. Vsebina letnega programa športa za leto 2010 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja Občina Črna na Koroškem iz proračuna za leto 2010 Za izvajanje letnega programa športa se izvajalcem v proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2010 ter v skladu s Pravilnikom o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem, zagotavljajo sredstva po postavki 18019 pod kontom 4120, v višini 59.101,00 €. 7. Predložitev ponudb Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti z datumom oddaje do najkasneje do 30. 6. 2010 ali na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, do najkasneje 14. ure tega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, katerim se priložijo zahtevane priloge. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. Vloge pošljejo prosilci do navedenega roka, v zaprtih ovojnicah, na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis-šport 2010.« Odpiranje ponudb bo opravila komisija na sedežu naročnika. 8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa. 9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe po sprejemu proračuna občine za leto 2010. 10. Informacija o razpisni dokumentaciji Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vsak delavnik, od 8. do 14. ure, ali na spletni strani: www.crna.si. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-12.

AAA Zlata odličnost