Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev, stran 5994.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena ter 36. in 36.a člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 - odl. US, 102/07, 96/08 - odl. US in 41/09) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev
1. člen
V Pravilniku o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev (Uradni list RS, št. 21/04, 39/05 in 9/08) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Službeno izkaznico izda ministrstvo za notranje zadeve na stroške njenega imetnika.«
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obvezni sestavni del vloge za izdajo službene izkaznice sta tudi lastnoročno podpisana pisna privolitev prosilca, da sme upravni organ iz uradnih evidenc pridobiti podatke o odsotnosti zadržkov javnega reda iz 36. člena zakona in lastnoročno podpisano pisno soglasje za varnostno preverjanje iz 36.a člena zakona, ki določa ugotavljanje varnostnih zadržkov.«
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se v četrtem stavku besedilo »je napis MINISTER ZA NOTRANJE ZADEVE in podpis ministra« nadomesti z besedilom »je prostor za podpis osebe, ki je pooblaščena za izdajo izkaznice«. Peti stavek se nadomesti z novim petim stavkom, ki se glasi: »Med številko izkaznice in podpisom pooblaščene osebe za izdajo izkaznice je žig Ministrstva za notranje zadeve«.
V tretjem odstavku se številka 7 nadomesti s številko 3.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz prvega odstavka tega člena je vsebovana v prilogi št. 1/1 in 1/5, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.«
4. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Grafična oblika obrazcev službenih izkaznic iz prvega odstavka tega člena je vsebovana v prilogi št. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 in 2/5, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.«
5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz prejšnjega odstavka je vsebovana v prilogi št. 1/3 in 1/5, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.«
6. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz prejšnjega odstavka je vsebovana v prilogi št. 1/2 in 1/5, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.«
7. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz prejšnjega odstavka je vsebovana v prilogi št. 1/4 in 1/5, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.«
8. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pristojni organ iz 7. člena zakona izda imetniku službene izkaznice potrdilo o naznanitvi primera (okoliščine) iz prvega odstavka tega člena.«
9. člen
Priloga št. 1 se črta. Priloge št. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4, 5, 6 in 7 se nadomestijo z novimi prilogami št. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 in 3, ki so sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Službene izkaznice, izdane na podlagi Pravilnika o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo podelitev (Uradni list RS, št. 21/04, 39/05 in 9/08), ostanejo v veljavi.
11. člen
Neuradno prečiščeno besedilo pravilnika se objavi na intranetu Policije.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-163/2010
Ljubljana, dne 13. maja 2010
EVA 2010-1711-0025
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost