Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško, stran 6053.

Na podlagi 61. člena in v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 10. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško (Uradni list RS, št. 2/92 in 114/06) tako, da se v poglavju »III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN VODILA ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR«, v 6.a členu spremeni prvi stavek prvega odstavka in na novo glasi:
»Na območju tehnološke enote »Proizvodnja celuloze« /na delu območja a) linija vlaknin (pralnica, sortacija, belilnica, kuharija) in na območjih b) linija regeneracije kemikalij, c) priprava in skladiščenje kemikalij in d) nevtralizacija)/ ter na delu območja tehnološke enote »Energetika in priprava vode« /na območju c) priprava tehnološke vode/ je dovoljena rušitev obstoječih objektov pod pogojem, da se po rušenju le-teh na območju rušitve uredi zelena površina.«.
2. člen
V 6.a členu se za drugim odstavkom doda novi odstavek, ki glasi:
»Na strehah obstoječih objektov je dovoljena postavitev nebleščečih naprav za koriščenje sončne energije.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V poglavju »VIII. KONČNE DOLOČBE« se črta besedilo 25. člena odloka ter nadomesti z besedilom, ki na novo glasi: »PUP tovarne Videm so stalno na vpogled na Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja.«.
4. člen
V poglavju »VIII. KONČNE DOLOČBE« se črta besedilo 26. člena odloka ter nadomesti z besedilom, ki na novo glasi: »Nadzor nad izvajanjem PUP tovarne Videm opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2006-O502
Krško, dne 10. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost