Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2177. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 6076.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A in 69/08 - ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 - popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09 in 11/10) se v trinajsti alinei 13. člena besedilo »Direktorat za multilateralne in globalne zadeve« nadomesti z besedilom »Direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo«.
2. člen
V četrtem odstavku 45. člena se število »3« nadomesti s številom »4«.
3. člen
V tretjem odstavku 55. člena se beseda »paznikov« nadomesti z besedama »pravosodnih policistov«.
4. člen
55.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»55.a člen
(1) V zunanji službi ministrstva za zunanje zadeve se naloge lahko opravljajo na diplomatskih ali strokovno-tehničnih delovnih mestih. Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena se naloge na diplomatskih delovnih mestih lahko opravljajo v vseh diplomatskih nazivih, upoštevajoč pogoje, ki jih za uporabo nazivov v zunanji službi določa zakon, ki ureja zunanje zadeve.
(2) Na konzulatih se naloge na diplomatskih delovnih mestih opravljajo v nazivih, ki jih določa prejšnji odstavek, pri čemer se javni uslužbenec prijavi in uporablja konzularni naziv, ki se mu ga določi na podlagi zakona, ki ureja zunanje zadeve in spodnjo tabelo.
+---------------------+----------------------------------------+
|Konzularni naziv   |Diplomatski naziv            |
+---------------------+----------------------------------------+
|konzul I. razreda  |Pooblaščeni minister, minister     |
|           |svetovalec, prvi svetovalec, svetovalec |
+---------------------+----------------------------------------+
|konzul        |I. sekretar, II. sekretar        |
+---------------------+----------------------------------------+
|vicekonzul      |III. sekretar              |
+---------------------+----------------------------------------+
|konzularni agent   |ataše                  |
+---------------------+----------------------------------------+
(3) Javni uslužbenec v zunanji službi ne more uporabljati naziva, ki je višji od naziva, v katerega je imenovan, oziroma od naziva, glede na katerega so mu določene pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v notranji službi.
(4) Naziv, ki se uporablja v zunanji službi, je začasen naziv in ne vpliva na naziv, v katerega je javni uslužbenec imenovan v notranji službi.
(5) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za javne uslužbence na obrambnem področju, ki začasno opravljajo delo v diplomatskih predstavništvih v tujini.
(6) Napredovanje v nazivu v zunanji službi se izvaja pod pogoji, ki jih določa uredba, ki ureja napredovanje uradnikov v nazive. Poleg pogojev iz navedene uredbe mora uslužbenec za napredovanje izpolnjevati tudi druge pogoje za uporabo naziva v zunanji službi, ki jih določa zakon, ki ureja zunanje zadeve.
(7) Zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti so lahko določena delovna mesta v zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve sistemizirana izven notranjih organizacijskih enot.«.
5. člen
(1) »Priloga I: Opisi tipičnih uradniških delovnih mest« uredbe se spremeni tako, kot je razvidno iz »Priloge I: Opisi tipičnih uradniških delovnih mest«, ki je sestavni del te uredbe.
(2) »Priloga III: Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest« se spremeni tako, kot je razvidno iz »Priloge III: Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest«, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Za prilogo III uredbe se doda nova priloga »Priloga IV - delovna mesta v tujini«, ki je priloga te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Javni uslužbenci, ki so bili napoteni v zunanjo službo do dneva uveljavitve te uredbe, uporabljajo naziv v zunanji službi v skladu s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo te uredbe.
(2) Posamezna delovna mesta v zunanji službi se v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji Ministrstva za zunanje zadeve uskladijo s to uredbo pred napotitvijo posameznega javnega uslužbenca po uveljavitvi te uredbe v zunanjo službo.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-13/2010/6
Ljubljana, dne 27. maja 2010
EVA 2010-3111-0015
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost