Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2106. Pravilnik o pogojih in načinu prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, stran 5979.

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena in za izvajanje 146. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje in način prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, način ugotavljanja skladnosti in vpis v evidenco prostovoljnih označb kmetijskih pridelkov in živil (v nadaljnjem besedilu: živila).
2. člen
(postopek informiranja in klavzula)
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).
(2) Določbe tega pravilnika se lahko uporabljajo tudi za proizvode, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije.
(3) Postopki v zvezi z izvajanjem nadzora nad proizvodi iz prejšnjega odstavka morajo biti v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
3. člen
(splošni pogoji)
(1) Prostovoljne označbe so navedbe posebnih lastnosti, postopkov pridelave in predelave ter drugih lastnosti živil, ki dopolnjujejo obvezno označevanje, in so:
- določene s predpisi, ki urejajo prostovoljno označevanje posameznih vrst živil, ali
- odobrene z odločbo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode iz grozdja in vina ter za zdravstvene in prehranske navedbe.
4. člen
(pogoji za prostovoljne označbe živil določene s predpisi)
(1) Živilo se lahko prostovoljno označi na podlagi predpisa, ki ureja prostovoljno označevanje posameznih vrst živil, če je izdan certifikat o skladnosti s predpisanimi pogoji (v nadaljnjem besedilu: certifikat) za to živilo s strani organizacij za kontrolo in za certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil in je označba v skladu s predpisi.
(2) Vloga za odobritev prostovoljne označbe se naslovi na imenovano organizacijo za kontrolo in certificiranje in mora vsebovati:
- identifikacijske podatke o vlagatelju (firmo ali osebno ime ter sedež ali naslov vlagatelja);
- enotno matično številko (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) ali matično številko poslovnega subjekta;
- predlog prostovoljne označbe ter navedbo predpisa, ki določa pogoje za njeno uporabo.
(3) Certifikat za določeno prostovoljno označbo velja do preklica.
5. člen
(pogoji za prostovoljne označbe živil na podlagi odločbe ministrstva o odobritvi prostovoljne označbe)
(1) Prostovoljna označba:
- mora biti verodostojna;
- ne sme zavajati potrošnika glede značilnosti, narave, lastnosti, sestave, načina izdelave ali proizvodnje;
- mora biti jasna in nedvoumna;
- ne sme pripisovati učinkov ali lastnosti, ki jih živilo nima;
- ne sme navajati, da ima živilo posebne značilnosti, če imajo take lastnosti vsa istovrstna živila;
- ne sme živilom pripisovati zdravilne lastnosti razen v primeru, ko to določajo predpisi za zdravstvene trditve.
(2) Vloga za odobritev prostovoljne označbe mora vsebovati:
- identifikacijske podatke o vlagatelju (firmo ali osebno ime ter sedež ali naslov vlagatelja);
- EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta;
- ime živila, za katero se namerava uporabiti prostovoljno označbo;
- predlog vsebine in načina prostovoljne označbe;
- tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidni pomen in pogoji za uporabo prostovoljne označbe.
(3) Vlagatelj lahko zaprosi organizacijo za kontrolo in certificiranje za izdajo certifikata o skladnosti s tehnično dokumentacijo po prejemu odločbe o odobritvi uporabe prostovoljne označbe.
(4) Odobreno prostovoljno označbo lahko uporabljajo vsi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje iz tehnične dokumentacije in imajo certifikat iz prejšnjega odstavka.
(5) Certifikat za določeno prostovoljno označbo velja do preklica.
6. člen
(način prostovoljnega označevanja)
Prostovoljne označbe na živilu morajo biti v slovenskem jeziku, na opaznem mestu embalaže, tako da so zlahka vidne, razumljive, nedvoumne, jasno čitljive in neizbrisne ter ne smejo biti skrite, nejasne ali prekinjene z drugim besedilom ali slikovnim gradivom.
7. člen
(ugotavljanje skladnosti)
Ugotavljanje skladnosti prostovoljne označbe s predpisi, ki urejajo prostovoljno označevanje posameznih živil, oziroma s tehnično dokumentacijo, ki jo z odločbo iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika potrdi minister, izvajajo organizacije za kontrolo in za certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil skladno s standardom SIST EN 45011.
8. člen
(vpis v evidenco)
(1) Organizacija za kontrolo in za certificiranje mora najpozneje v 15-ih dneh po izdaji certifikata o prostovoljni označbi živila sporočati ministrstvu podatke, ki se vodijo v evidenci prostovoljnih označb živil, predpisanih z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Proizvajalci, ki uporabljajo prostovoljne označbe živil, morajo ministrstvu najpozneje do 31. marca za preteklo leto sporočiti količino pridelkov in izdelkov, ki so jih s prostovoljno označbo proizvedli in označili.
9. člen
(izbris iz evidence)
V primeru neizpolnjevanja predpisanih pogojev ali na predlog proizvajalca ministrstvo proizvajalca izbriše iz evidence prostovoljnih označb živil.
10. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-350/2008
Ljubljana, dne 7. maja 2010
EVA 2008-2311-0155
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost