Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2183. Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre)
2184. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD)
2185. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d. d. v višini 300.000.000 eurov iz naslova najetih kreditov in izdanih obveznic za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d. d. v letu 2010 (ZPSOD10)
2186. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2C)
2187. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2E)
2188. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)
2189. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C)
2190. Zakon o spremembi Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2221. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

2191. Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi
2192. Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
2193. Druga dopolnitev Seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2194. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2010

OBČINE

Brezovica

2195. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2009
2196. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva

Črenšovci

2197. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2009
2198. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci

Črnomelj

2199. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Otovec

Grosuplje

2200. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja-ice v plačni razred

Ivančna Gorica

2201. Javno naznanilo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«

Kočevje

2202. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2010_1
2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje
2204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje
2205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer
2206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev
2207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje
2208. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje
2209. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2210. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije

Lendava

2211. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava

Log-Dragomer

2212. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2009
2213. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2010
2214. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010
2215. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Log - Dragomer

Mirna Peč

2216. Odlok o turistični taksi v Občini Mirna Peč
2217. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Dolenja vas

Prebold

2218. Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold

Sveti Tomaž

2219. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmartno pri Litiji

2220. Spremembe Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji
AAA Zlata odličnost