Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2168. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja S 7/2 – Loče, stran 6061.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 118/07) je župan Občine Slovenske Konjice dne 21. 5. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja S 7/2 - Loče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema parcele znotraj naselja Loče. Opredeljena enota urejanja je po prostorskih aktih Občine Slovenske Konjice opredeljena kot stavbno zemljišče za gradnjo stanovanjskih objektov, za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ureditveno območje ima oznako S 7/2 - Loče S. Območje S 7/2 - Loče S spada med zelene površine znotraj ureditvenega območja, parki, kjer trenutno ni dovoljena gradnja novih objektov.
Investitor Marjeta Rak, stanujoča Mali breg 7, 3215 Loče, je dala pobudo za izdelavo OPPN za njeno parcelo št. 45/2, k.o. Koble. V naravi obravnavano območje predstavlja travnik. Investitor ima na obravnavanem območju namen vzpostaviti pogoje za izgradnjo stanovanjskih hiš, kar ni v nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Slovenske Konjice na tem območju in se sklada s prostorskim planom.
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišče s parc. št. 45/2, k.o. Koble. Okvirno območje OPPN je veliko cca 3185 m². Ureditveno območje je na jugu omejeno s cesto Koble-Loče, na zahodu z že zgrajenimi objekti, na severu s kmetijskimi površinami in na vzhodu s travnikom in gozdom.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
OPPN se izdela na podlagi:
- geodetske podlage,
- Odloka o Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998) in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990, za območje Občine Slovenske Konjice, dopolnitve v letu 2001 (Uradni list RS, št. 75/04),
- Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04).
- vseh strokovnih gradiv in podatkov sodelujočih nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil.
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 15 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje - v nadaljevanju: CPVO / 30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 15 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Območna pisarna Maribor, Krekova ul. 17, 2000 Maribor,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
4. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
5. Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje,
6. JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice,
7. Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30. dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
4. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam. Za izdelovalca občinskega podrobnega prostorskega načrta je investitor izbral: R Projekt d.o.o., Slovenska Bistrica.
5. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Slovenske Konjice objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu in ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3500-0009/2010
Slovenske Konjice, dne 21. maja 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost