Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2145. Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2009, stran 6042.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Kobilje (Glasilo Občine Kobilje, št. 8/06) je Občinski svet Občine Kobilje na 19. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kobilje za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kobilje za leto 2009.
Proračun Občine Kobilje za leto 2009 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v €
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      599.993,00
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          402.475,00
70   DAVČNI PRIHODKI              373.051,00
    700 Davki na dohodek in dobiček      355.800,00
    703 Davki na premoženje           13.787,00
    704 Domači davki na blago in storitve    3.464,00
    706 Drugi davki                   /
71   NEDAVČNI PRIHODKI              29.424,00
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od    9.602,00
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            11,00
    712 Denarne kazni               545,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in          /
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         19.266,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI             39.718,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          /
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            /
    722 Prihodki od prodaje zemljišč      39.718,00
    in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI            157.800,00
    740 Transferni prihodki iz drugih     157.800,00
    javno finančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        585.216,00
40   TEKOČI ODHODKI               264.450,00
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    80.988,00
    401 Prispevki delodajalcev za socialno   12.625,00
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      169.054,00
    403 Plačila domačih obresti         1.783,00
409  Rezerve                       /
41   TEKOČI TRANSFERI              167.152,00
    410 Subvencije                   /
    411 Transferi posameznikom         46.805,00
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          27.161,00
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      93.186,00
    414 Tekoči transferi v tujino            /
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           131.444,00
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   131.444,00
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           22.170,00
    430 Investicijski transferi         22.170,00
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      14.777,00
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih pravnih
    osebah jav. prava, ki imajo premoženje
    v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA               13.419,00
    550 Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     1.358,00
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       -13.419,00
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - IX = -III   -14.777,00
XII  Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
    2008
------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 543/2010
Kobilje, dne 6. maja 2010
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.

AAA Zlata odličnost